ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 4

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 กาญจนบุรี 1 : 14.75 1 : 15.85 1 : 8.01 1 : 2.03 1 : 17.52
2 นครปฐม 1 : 15.33 1 : 16.37 1 : 7.46 1 : 2.85 1 : 19.24
3 ราชบุรี 1 : 13.50 1 : 14.13 1 : 6.53 1 : 1.94 1 : 16.26
4 สุพรรณบุรี 1 : 12.14 1 : 13.34 1 : 5.91 1 : 2.11 1 : 15.41