ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 5

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ประจวบคีรีขันธ์ 1 : 14.46 1 : 15.50 1 : 8.12 1 : 2.50 1 : 17.56
2 สมุทรสงคราม 1 : 10.95 1 : 12.22 1 : 6.73 1 : 2.34 1 : 14.65
3 สมุทรสาคร 1 : 18.02 1 : 20.02 1 : 9.47 1 : 3.01 1 : 22.80
4 เพชรบุรี 1 : 10.16 1 : 10.60 1 : 5.13 1 : 2.18 1 : 12.94