ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 6

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ชุมพร 1 : 13.95 1 : 13.74 1 : 8.23 1 : 2.07 1 : 16.03
2 นครศรีธรรมราช 1 : 9.87 1 : 12.74 1 : 6.08 1 : 2.07 1 : 14.58
3 พัทลุง 1 : 12.83 1 : 14.34 1 : 5.22 1 : 2.14 1 : 16.34
4 สุราษฎร์ธานี 1 : 12.70 1 : 14.74 1 : 7.22 1 : 2.23 1 : 16.89