ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 7

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 กระบี่ 1 : 12.48 1 : 16.04 1 : 6.01 1 : 2.09 1 : 17.67
2 ตรัง 1 : 12.77 1 : 14.04 1 : 6.03 1 : 2.42 1 : 16.43
3 พังงา 1 : 10.82 1 : 13.09 1 : 6.44 1 : 1.80 1 : 14.93
4 ภูเก็ต 1 : 16.75 1 : 22.14 1 : 11.24 1 : 4.44 1 : 25.54
5 ระนอง 1 : 13.71 1 : 15.90 1 : 7.87 1 : 2.07 1 : 17.52