ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 8

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 นราธิวาส 1 : 17.45 1 : 20.59 1 : 4.55 1 : 1.28 1 : 21.04
2 ปัตตานี 1 : 13.67 1 : 17.61 1 : 3.70 1 : 1.10 1 : 17.91
3 ยะลา 1 : 15.51 1 : 19.75 1 : 3.78 1 : 1.13 1 : 19.92
4 สงขลา 1 : 13.29 1 : 15.67 1 : 5.17 1 : 1.97 1 : 17.29
5 สตูล 1 : 14.40 1 : 15.69 1 : 6.52 1 : 1.88 1 : 17.23