ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 9

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 จันทบุรี 1 : 15.34 1 : 14.49 1 : 8.24 1 : 2.63 1 : 17.67
2 ชลบุรี 1 : 18.35 1 : 20.25 1 : 10.71 1 : 3.14 1 : 23.53
3 ตราด 1 : 14.27 1 : 15.06 1 : 8.66 1 : 2.83 1 : 18.04
4 ระยอง 1 : 17.38 1 : 19.27 1 : 8.60 1 : 2.68 1 : 22.14