ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา


Notice: Undefined variable: totalsum1 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 90

Notice: Undefined variable: totalsum2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 91

Notice: Undefined variable: totalsum3 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 92

Notice: Undefined variable: totalsum4 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 93

Notice: Undefined variable: totalsum5 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 94

Notice: Undefined variable: sum6 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 95

Notice: Undefined variable: totalsum6 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy12_01.php on line 95
ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ศึกษาธิการภาค 1 73,230.00 231,090.00 236,760.00 188,480.00 80.00 729,640.00
2 ศึกษาธิการภาค 2 47,250.00 146,160.00 58,760.00 31,480.00 - 283,650.00
3 ศึกษาธิการภาค 3 75,780.00 244,410.00 106,680.00 56,720.00 240.00 483,830.00
4 ศึกษาธิการภาค 4 96,810.00 298,110.00 120,960.00 64,800.00 1,640.00 582,320.00
5 ศึกษาธิการภาค 5 42,180.00 130,770.00 54,680.00 28,680.00 320.00 256,630.00
6 ศึกษาธิการภาค 6 100,740.00 337,050.00 136,520.00 71,800.00 40.00 646,150.00
7 ศึกษาธิการภาค 7 49,140.00 165,300.00 68,160.00 38,120.00 120.00 320,840.00
8 ศึกษาธิการภาค 8 104,130.00 326,880.00 84,760.00 45,120.00 240.00 561,130.00
9 ศึกษาธิการภาค 9 59,250.00 191,310.00 94,240.00 51,760.00 120.00 396,680.00
10 ศึกษาธิการภาค 10 124,560.00 407,130.00 154,560.00 70,880.00 - 757,130.00
11 ศึกษาธิการภาค 11 82,980.00 261,390.00 103,480.00 49,480.00 120.00 497,450.00
12 ศึกษาธิการภาค 12 174,510.00 558,930.00 202,840.00 104,160.00 240.00 1,040,680.00
13 ศึกษาธิการภาค 13 154,770.00 509,250.00 176,960.00 80,200.00 240.00 921,420.00
14 ศึกษาธิการภาค 14 247,410.00 772,710.00 285,040.00 127,040.00 1,240.00 1,433,440.00
15 ศึกษาธิการภาค 15 88,980.00 309,900.00 101,160.00 50,200.00 560.00 550,800.00
16 ศึกษาธิการภาค 16 80,220.00 273,150.00 100,800.00 54,920.00 - 509,090.00
17 ศึกษาธิการภาค 17 111,930.00 347,520.00 136,800.00 69,720.00 80.00 666,050.00
18 ศึกษาธิการภาค 18 75,870.00 236,970.00 94,280.00 49,680.00 600.00 457,400.00
รวม 1,789,740.00 5,748,030.00 2,317,440.00 1,233,240.00 5,880.00 10,636,930.00