ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ศึกษาธิการภาค 1 73,230.00 231,090.00 236,760.00 188,480.00 80.00 729,640.00
2 ศึกษาธิการภาค 2 47,250.00 146,160.00 58,760.00 31,480.00 - 283,650.00
3 ศึกษาธิการภาค 3 75,780.00 244,410.00 106,680.00 56,720.00 240.00 483,830.00
4 ศึกษาธิการภาค 4 96,810.00 298,110.00 120,960.00 64,800.00 1,640.00 582,320.00
5 ศึกษาธิการภาค 5 42,180.00 130,770.00 54,680.00 28,680.00 320.00 256,630.00
6 ศึกษาธิการภาค 6 100,740.00 337,050.00 136,520.00 71,800.00 40.00 646,150.00
7 ศึกษาธิการภาค 7 49,140.00 165,300.00 68,160.00 38,120.00 120.00 320,840.00
8 ศึกษาธิการภาค 8 104,130.00 326,880.00 84,760.00 45,120.00 240.00 561,130.00
9 ศึกษาธิการภาค 9 59,250.00 191,310.00 94,240.00 51,760.00 120.00 396,680.00
10 ศึกษาธิการภาค 10 124,560.00 407,130.00 154,560.00 70,880.00 - 757,130.00
11 ศึกษาธิการภาค 11 82,980.00 261,390.00 103,480.00 49,480.00 120.00 497,450.00
12 ศึกษาธิการภาค 12 174,510.00 558,930.00 202,840.00 104,160.00 240.00 1,040,680.00
13 ศึกษาธิการภาค 13 154,770.00 509,250.00 176,960.00 80,200.00 240.00 921,420.00
14 ศึกษาธิการภาค 14 247,410.00 772,710.00 285,040.00 127,040.00 1,240.00 1,433,440.00
15 ศึกษาธิการภาค 15 88,980.00 309,900.00 101,160.00 50,200.00 560.00 550,800.00
16 ศึกษาธิการภาค 16 80,220.00 273,150.00 100,800.00 54,920.00 - 509,090.00
17 ศึกษาธิการภาค 17 111,930.00 347,520.00 136,800.00 69,720.00 80.00 666,050.00
18 ศึกษาธิการภาค 18 75,870.00 236,970.00 94,280.00 49,680.00 600.00 457,400.00
รวม 1,789,740.00 5,748,030.00 2,317,440.00 1,233,240.00 5,880.00 10,636,930.00