ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ศึกษาธิการภาค 1 1 : 13.48 1 : 14.68 1 : 11.73 1 : 6.01 1 : 20.90
2 ศึกษาธิการภาค 2 1 : 10.62 1 : 11.61 1 : 7.02 1 : 2.00 1 : 13.65
3 ศึกษาธิการภาค 3 1 : 14.57 1 : 15.49 1 : 8.39 1 : 2.38 1 : 17.93
4 ศึกษาธิการภาค 4 1 : 13.81 1 : 14.82 1 : 6.96 1 : 2.18 1 : 16.93
5 ศึกษาธิการภาค 5 1 : 13.06 1 : 14.07 1 : 7.08 1 : 2.45 1 : 16.40
6 ศึกษาธิการภาค 6 1 : 11.68 1 : 13.68 1 : 6.59 1 : 2.13 1 : 15.69
7 ศึกษาธิการภาค 7 1 : 12.67 1 : 15.12 1 : 6.64 1 : 2.30 1 : 17.18
8 ศึกษาธิการภาค 8 1 : 14.72 1 : 17.75 1 : 4.68 1 : 1.51 1 : 18.62
9 ศึกษาธิการภาค 9 1 : 16.76 1 : 17.81 1 : 9.26 1 : 2.85 1 : 20.92
10 ศึกษาธิการภาค 10 1 : 11.77 1 : 12.34 1 : 7.12 1 : 2.25 1 : 14.62
11 ศึกษาธิการภาค 11 1 : 12.41 1 : 13.57 1 : 7.45 1 : 2.67 1 : 16.01
12 ศึกษาธิการภาค 12 1 : 9.62 1 : 10.70 1 : 5.88 1 : 2.08 1 : 12.59
13 ศึกษาธิการภาค 13 1 : 11.74 1 : 12.34 1 : 6.52 1 : 1.85 1 : 14.13
14 ศึกษาธิการภาค 14 1 : 13.06 1 : 13.71 1 : 7.30 1 : 1.72 1 : 15.31
15 ศึกษาธิการภาค 15 1 : 9.31 1 : 11.39 1 : 6.21 1 : 1.45 1 : 12.82
16 ศึกษาธิการภาค 16 1 : 8.93 1 : 10.56 1 : 5.79 1 : 1.81 1 : 12.16
17 ศึกษาธิการภาค 17 1 : 11.10 1 : 11.98 1 : 7.92 1 : 2.31 1 : 14.03
18 ศึกษาธิการภาค 18 1 : 10.46 1 : 11.30 1 : 7.09 1 : 2.44 1 : 13.83