ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.ชลบุรี เขต1 1,270 26,327 1 : 21
2 สพป.ชลบุรี เขต2 1,475 24,921 1 : 17
3 สพป.ชลบุรี เขต3 1,571 38,685 1 : 25
4 สพม.เขต 18 1,911 47,734 1 : 25
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 133 282 1 : 2
รวม
6,360 137,949 1 : 22