ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ���������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.ระยอง เขต1 1,988 45,157 1 : 23
2 สพป.ระยอง เขต2 1,088 18,634 1 : 17
3 สพม.เขต 18 1,179 28,357 1 : 24
4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 415 1 : 5
รวม
4,339 92,563 1 : 21