ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.จันทบุรี เขต1 1,061 19,465 1 : 18
2 สพป.จันทบุรี เขต2 1,332 21,886 1 : 16
3 สพม.เขต 17 975 18,325 1 : 19
4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 46 502 1 : 11
รวม
3,414 60,178 1 : 18