ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.ตราด 1,063 21,777 1 : 20
2 สพม.เขต 17 526 8,918 1 : 17
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 30 272 1 : 9
รวม
1,619 30,967 1 : 19