ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ���������������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต1 2,375 35,013 1 : 15
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต2 2,547 44,983 1 : 18
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2,682 43,909 1 : 16
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต4 2,199 29,669 1 : 13
5 สพม.เขต 32 3,037 60,744 1 : 20
6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 69 728 1 : 11
รวม
12,909 215,046 1 : 17