ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.สุรินทร์ เขต1 3,359 57,279 1 : 17
2 สพป.สุรินทร์ เขต2 2,278 31,639 1 : 14
3 สพป.สุรินทร์ เขต3 3,000 52,567 1 : 18
4 สพม.เขต 33 3,099 54,317 1 : 18
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 60 305 1 : 5
รวม
11,796 196,107 1 : 17