ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ���������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.ชัยภูมิ เขต1 2,310 33,988 1 : 15
2 สพป.ชัยภูมิ เขต2 2,272 34,686 1 : 15
3 สพป.ชัยภูมิ เขต3 1,714 26,824 1 : 16
4 สพม.เขต 30 1,533 32,467 1 : 21
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 11 271 1 : 25
รวม
7,840 128,236 1 : 16