ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ���������������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.นครสวรรค์ เขต1 1,313 21,312 1 : 16
2 สพป.นครสวรรค์ เขต2 1,470 23,000 1 : 16
3 สพป.นครสวรรค์ เขต3 1,565 22,309 1 : 14
4 สพม.เขต 42 1,757 32,645 1 : 19
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 286 1 : 4
รวม
6,179 99,552 1 : 16