ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ���������������������������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1,183 19,730 1 : 17
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1,998 34,827 1 : 17
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 1,932 27,867 1 : 14
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 1,611 24,213 1 : 15
5 สพม.เขต 12 2,991 52,888 1 : 18
6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 219 1,195 1 : 5
รวม
9,934 160,720 1 : 16