ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1,459 25,950 1 : 18
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 1,946 30,382 1 : 16
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 1,646 25,829 1 : 16
4 สพม.เขต 11 1,811 36,220 1 : 20
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 629 1 : 8
รวม
6,944 119,010 1 : 17