ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ���������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.ชุมพร เขต1 1,466 25,471 1 : 17
2 สพป.ชุมพร เขต2 1,250 21,467 1 : 17
3 สพม.เขต 11 886 18,035 1 : 20
4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 883 1 : 10
รวม
3,688 65,856 1 : 18