ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.พัทลุง เขต1 1,164 17,579 1 : 15
2 สพป.พัทลุง เขต2 1,288 19,672 1 : 15
3 สพม.เขต 12 1,094 18,523 1 : 17
4 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 51 421 1 : 8
รวม
3,597 56,195 1 : 16