ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������������������������

สังกัด : ���������������������������������������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ราชประชานุเคราะห์ 49 30 272 1 : 9.07
รวม
30 272 1 : 9.07