ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������������������������

สังกัด : ���������.��������� 17

ที่ โรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 เกาะช้างวิทยาคม 21 369 1 : 17.57
2 ตราษตระการคุณ 108 2,031 1 : 18.81
3 สตรีประเสริฐศิลป์ 97 1,764 1 : 18.19
4 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 34 596 1 : 17.53
5 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 12 125 1 : 10.42
6 เขาน้อยวิทยาคม 15 164 1 : 10.93
7 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 11 148 1 : 13.45
8 เนินทรายวิทยาคม 13 98 1 : 7.54
9 คลองใหญ่วิทยาคม 51 990 1 : 19.41
10 เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 56 1,030 1 : 18.39
11 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13 146 1 : 11.23
12 ประณีตวิทยาคม 10 93 1 : 9.30
13 บ่อไร่วิทยาคม 41 726 1 : 17.71
14 หนองบอนวิทยาคม 15 190 1 : 12.67
15 แหลมงอบวิทยาคม 18 336 1 : 18.67
16 เกาะกูดวิทยาคม 11 112 1 : 10.18
รวม
526 8,918 1 : 16.95