ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ������������������������������������

สังกัด : ���������.������������

ที่ โรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 9 128 1 : 14.22
2 บ้านเปร็ดใน 2 56 1 : 28.00
3 บ้านแหลมพร้าว 7 102 1 : 14.57
4 วัดหนองคันทรง 4 86 1 : 21.50
5 วัดห้วงน้ำขาว 3 71 1 : 23.67
6 วัดแหลมหิน 14 179 1 : 12.79
7 วัดอ่าวใหญ่ 5 80 1 : 16.00
8 คลองขวาง 17 343 1 : 20.18
9 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 15 292 1 : 19.47
10 บ้านทุ่งไก่ดัก 4 78 1 : 19.50
11 วัดวรุณดิตถาราม 14 297 1 : 21.21
12 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 6 101 1 : 16.83
13 บ้านคลองประทุน 17 492 1 : 28.94
14 บ้านนาเกลือ 4 56 1 : 14.00
15 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 8 207 1 : 25.88
16 วัดตะกาง 4 54 1 : 13.50
17 วัดสะพานหิน 12 127 1 : 10.58
18 วัดแหลมกลัด 10 135 1 : 13.50
19 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 3 42 1 : 14.00
20 วัดไทรทอง 13 214 1 : 16.46
21 วัดสุวรรณมงคล 8 101 1 : 12.63
22 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 11 223 1 : 20.27
23 อนุบาลตราด 67 2,087 1 : 31.15
24 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 10 160 1 : 16.00
25 บ้านท่าประดู่ 9 115 1 : 12.78
26 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 24 535 1 : 22.29
27 บ้านเนินตาแมว 3 41 1 : 13.67
28 บ้านสวนใน 3 50 1 : 16.67
29 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 8 79 1 : 9.88
30 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 16 170 1 : 10.63
31 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 19 380 1 : 20.00
32 บ้านบางปรง 4 61 1 : 15.25
33 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 10 146 1 : 14.60
34 บ้านไร่ป่า 10 129 1 : 12.90
35 วัดคลองขุด 7 134 1 : 19.14
36 วัดบางปรือ 7 121 1 : 17.29
37 ชุมชนบ้านเขาสมิง 15 471 1 : 31.40
38 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 4 110 1 : 27.50
39 บ้านโป่ง 12 322 1 : 26.83
40 บ้านห้วงพัฒนา 4 62 1 : 15.50
41 วัดฆ้อ 8 199 1 : 24.88
42 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย 2 - -
43 บ้านเกษมสุข 11 141 1 : 12.82
44 บ้านเจียรพัฒนา 11 279 1 : 25.36
45 บ้านเนินตะบก 6 174 1 : 29.00
46 บ้านมณฑล 6 93 1 : 15.50
47 วัดพนมพริก 7 84 1 : 12.00
48 บ้านดอนสูง 17 320 1 : 18.82
49 บ้านหนองบัว 14 251 1 : 17.93
50 วัดดินแดง 4 43 1 : 10.75
51 วัดเสนาณรงค์ 5 75 1 : 15.00
52 วัดตาพลาย 11 171 1 : 15.55
53 วัดประณีต 9 131 1 : 14.56
54 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 17 282 1 : 16.59
55 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 6 122 1 : 20.33
56 บ้านดงกลาง 9 218 1 : 24.22
57 บ้านอ่างกะป่อง 13 192 1 : 14.77
58 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 15 237 1 : 15.80
59 วัดท่าหาด 4 64 1 : 16.00
60 วัดสลัก 6 85 1 : 14.17
61 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 23 669 1 : 29.09
62 บ้านโขดทราย 5 83 1 : 16.60
63 บ้านคลองจาก 29 545 1 : 18.79
64 บ้านคลองมะขาม 20 668 1 : 33.40
65 บ้านเนินตาล 25 563 1 : 22.52
66 บ้านหาดเล็ก 9 149 1 : 16.56
67 บ้านคลองมะนาว 5 123 1 : 24.60
68 บ้านตาหนึก 7 97 1 : 13.86
69 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 12 349 1 : 29.08
70 บ้านหนองม่วง 2 74 1 : 37.00
71 วัดห้วงโสม 2 62 1 : 31.00
72 คีรีศรีสาครวิทยา 8 251 1 : 31.38
73 บ้านจัดสรร 12 124 1 : 10.33
74 บ้านปะอา 15 243 1 : 16.20
75 บ้านมะนาว 5 68 1 : 13.60
76 บ้านหนองบอน 27 503 1 : 18.63
77 บ้านหนองแฟบ 1 13 1 : 13.00
78 วัดช้างทูน 9 193 1 : 21.44
79 อัมพรจินตกานนท์ 9 129 1 : 14.33
80 ชุมชนบ้านตากแว้ง 10 145 1 : 14.50
81 ชุมชนวัดบ่อไร่ 18 449 1 : 24.94
82 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 5 83 1 : 16.60
83 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 18 430 1 : 23.89
84 บ้านคลองแอ่ง 5 94 1 : 18.80
85 บ้านด่านชุมพล 6 119 1 : 19.83
86 บ้านปะเดา 8 127 1 : 15.88
87 บ้านตางาม 1 31 1 : 31.00
88 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 9 259 1 : 28.78
89 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 158 1 : 26.33
90 บ้านสระใหญ่ 10 253 1 : 25.30
91 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 13 337 1 : 25.92
92 บ้านคลองใหญ่ 11 248 1 : 22.55
93 บ้านเนินดินแดง 3 52 1 : 17.33
94 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 8 155 1 : 19.38
95 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 6 32 1 : 5.33
96 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง - 87 -
97 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 13 175 1 : 13.46
98 บ้านธรรมชาติล่าง 3 15 1 : 5.00
99 บ้านอ่าวตาลคู่ 3 32 1 : 10.67
100 วัดทองธรรมชาติ 3 68 1 : 22.67
101 วัดบางปิดบน 3 48 1 : 16.00
102 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 4 63 1 : 15.75
103 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 2 40 1 : 20.00
104 บ้านคลองเจ้า 4 116 1 : 29.00
105 บ้านอ่าวพร้าว 3 42 1 : 14.00
106 อนุบาลเกาะกูด 6 137 1 : 22.83
107 บ้านคลองพร้าว 21 677 1 : 32.24
108 บ้านบางเบ้า 7 126 1 : 18.00
109 อนุบาลเกาะช้าง 6 89 1 : 14.83
110 วัดวัชคามคชทวีป 4 89 1 : 22.25
111 วัดสลักเพชร 16 297 1 : 18.56
รวม
1,063 21,777 1 : 20.49