ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ������������������

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 สพป.สกลนคร เขต1 1 : 17.08 1 : 18.97 1 : 7.73 1 : 0.14 1 : 18.28
2 สพป.สกลนคร เขต2 1 : 12.86 1 : 13.94 1 : 5.18 1 : 0.04 1 : 13.82
3 สพป.สกลนคร เขต3 1 : 15.05 1 : 16.44 1 : 7.13 1 : 0.10 1 : 16.19
4 สพม.เขต 23 - - 1 : 33.81 1 : 32.62 1 : 33.62
5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - 1 : 16.25 1 : 29.00 1 : 30.25 1 : 25.71