ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ������������������

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 สพป.นครพนม เขต1 1 : 11.53 1 : 12.99 1 : 3.27 - 1 : 12.79
2 สพป.นครพนม เขต2 1 : 14.52 1 : 15.49 1 : 4.95 - 1 : 15.30
3 สพม.เขต 22 - - 1 : 29.95 1 : 28.63 1 : 29.22