ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ������������������������

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 สพป.มุกดาหาร 1 : 12.38 1 : 13.30 1 : 4.10 - 1 : 13.02
2 สพม.เขต 22 - - 1 : 29.09 1 : 28.31 1 : 28.58
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 : 8.00 1 : 10.62 1 : 12.00 1 : 11.83 1 : 11.09