ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 13 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้และพื้นที่พิเศษ

ตัวชี้วัดที่ 13.2 นักเรียนที่ออกกลางคันและตกหล่น โครงการจัดการศึกษาให้เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นได้รับการช่วยเหลือและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ 100) (จำนวน 1,620 คน (กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ จำนวนทั้งหมด จำนวที่ได้รับการช่วยเหลือน ร้อยละ
6,806 3,211 47.18 27,983 16,397 58.60