ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 13 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้และพื้นที่พิเศษ

ตัวชี้วัดที่ 13.2 นักเรียนที่ออกกลางคันและตกหล่น โครงการจัดการศึกษาให้เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นได้รับการช่วยเหลือและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ 100) (จำนวน 1,620 คน (กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนทั้งหมด นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์หลังอบรมสูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ จำนวนทั้งหมด นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์หลังอบรมสูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
4,650 650 13.98 650 13.98 5,299 4,472 84.39 4,761 89.85