ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด 14.1 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนภูมิแท่งแสดง ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน จำแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนครูทั้งหมด ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน จำนวนครูทั้งหมด ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 161,423 101,709 95,000 58.85 199,606 130,695 125,726 62.99
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 72,042 42,364 39,523 54.86 98,328 70,060 68,839 -
3. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 2,032 1,278 1,246 61.32 2,506 2,096 2,093 83.52
4. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 11,638 7,498 7,427 63.82 11,309 5,594 8,688 -
รวม 247,135 152,849 143,196 93.68 0 0 0 -