ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด 14.2 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PlC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


Notice: Undefined index: obec_all2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 81

Notice: Undefined index: obec_all22 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 81

Notice: Undefined index: set_all2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 81

Notice: Undefined index: ar_all2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 81

Notice: Undefined index: obec_train2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 82

Notice: Undefined index: obec_train22 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 82

Notice: Undefined index: set_train2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 82

Notice: Undefined index: ar_train2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 82

Notice: Undefined index: obec_num2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 83

Notice: Undefined index: obec_num22 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 83

Notice: Undefined index: set_num2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 83

Notice: Undefined index: ar_num2 in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 83

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: cluster_id in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 93

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118

Notice: Undefined index: provincecode in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 118
แผนภูมิแท่งแสดง ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PlC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน จำแนกตามหน่วยงาน

Notice: Undefined variable: name in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 151

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนครูทั้งหมด ครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน จำนวนครูทั้งหมด ครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 162,787 128,531 128,252 78.79 207,769 167,174 154,353 74.29
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 72,117 46,960 47,460 65.81 105,337 80,922 79,969
Notice: Undefined index: obec_train in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 251
-
3. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 1,915 885 850 44.39 1,953 1,326 1,291 66.10
4. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 10,694 6,718 6,664 62.32 13,420 7,794 7,696
Notice: Undefined index: ar_train in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy14_2.php on line 277
-
รวม 247,513 183,094 183,226 100.07 0 0 0 -