ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด 14.2 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PlC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนภูมิแท่งแสดง ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PlC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน จำแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนครูทั้งหมด ครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน จำนวนครูทั้งหมด ครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 162,787 128,531 128,252 78.79 207,769 167,174 154,353 74.29
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 72,117 46,960 47,460 65.81 105,337 80,922 79,969 -
3. สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 1,915 885 850 44.39 1,953 1,326 1,291 66.10
4. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 10,694 6,718 6,664 62.32 13,420 7,794 7,696 -
รวม 247,513 183,094 183,226 100.07 0 0 0 -