ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เลือกรายการ

ตัวชี้วัดที่ 15.1

ร้อยละของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทำแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด จังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละ 100

เพิ่มข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 15.2

ร้อยละของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด จังหวัด/ เขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละ 100

เพิ่มข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 15.3

ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)

ร้อยละ 100

เพิ่มข้อมูล