ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัดที่ 15.3 : ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)


ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษา ใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษา ใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 23,193 23,105 99.62 23,163 23,152 99.95
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,600 1,594 99.63 1,962 1,962 100.00
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 2,914 2,783 95.50 3,212 2,273 70.77
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 776 727 93.69 761 750 98.55
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 646 609 94.27 688 662 96.22
6. อื่นๆ 1,243 1,205 96.94 887 332 37.43
รวม 30,372 30,023 98.85 30,673 29,131 94.97