ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละของสถานศึกษา ที่ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100


ทั้งประเทศลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100 จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 27,289 26,497 97.10 25,287 25,241 99.82
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,769 1,693 95.70 2,135 2,086 97.70
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3,192 2,809 88.00 3,278 3,210 97.93
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 853 820 96.13 854 838 98.13
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 754 708 93.90 750 732 97.60
6. อื่นๆ 1,520 1,269 83.49 426 406 95.31
รวม 35,377 33,796 95.53 32,730 32,513 99.34