ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : สถานศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100


ทั้งประเทศลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100 จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานสถานศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 26,914 26,194 97.32 24,325 24,027 98.77
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,789 1,757 98.21 2,051 2,028 98.88
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3,205 2,849 88.89 3,156 3,067 97.18
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 831 808 97.23 828 783 94.57
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 738 700 94.85 722 695 96.26
6. อื่นๆ 1,281 1,257 98.13 447 411 91.95
รวม 34,758 33,565 96.57 31,529 31,011 98.36