ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ร้อยละของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/ N-NET/V-NET ตามแนวทางกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา (ร้อยละ 100)


ทั้งประเทศลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด ร้อยละของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/ N-NET/V-NET ตามแนวทางกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา (ร้อยละ 100) จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด ร้อยละของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/ N-NET/V-NET ตามแนวทางกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา (ร้อยละ 100)
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 26,896 26,547 98.70 24,068 23,030 95.69
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,835 1,808 98.53 2,026 1,970 97.24
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3,202 2,978 93.00 3,082 3,015 97.83
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 840 804 95.71 835 788 94.37
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 762 698 91.60 728 677 92.99
6. อื่นๆ 1,295 1,266 97.76 415 405 97.59
รวม 34,830 34,101 97.91 31,154 29,885 95.93