ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100


ทั้งประเทศลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 18,819 13,722 72.92 17,585 12,935 73.56
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,729 1,701 98.38 2,024 2,022 99.90
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 2,074 1,348 65.00 2,034 1,676 82.40
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 498 299 60.04 590 423 71.69
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 522 321 61.49 583 460 78.90
6. อื่นๆ 764 339 44.37 400 338 84.50
รวม 24,406 17,730 72.65 23,216 17,854 76.90