ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA (ร้อยละ 100)


ทั้งประเทศลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 15,479 9,006 58.18 15,142 8,962 59.19
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,843 1,779 96.53 1,994 1,991 99.85
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,760 1,097 62.33 1,833 1,360 74.20
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 506 282 55.73 571 386 67.60
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 376 164 43.62 516 328 63.57
6. อื่นๆ 1,572 334 21.25 1,647 421 25.56
รวม 21,536 12,662 58.79 21,703 13,448 61.96