ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1.6 : ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA (ร้อยละ 100)


ทั้งประเทศลำดับที่ หน่วยงาน รอบที่ 1 รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของ PISA แก่ผู้เรียน จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของ PISA แก่ผู้เรียน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 15,835 8,435 53.27 15,078 8,481 56.25
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,700 1,665 97.94 2,023 2,020 99.85
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,679 1,037 61.76 1,812 1,348 74.39
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) 509 331 65.03 562 384 68.33
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอศ.) 358 166 46.37 397 219 55.16
6. อื่นๆ 772 345 44.69 1,628 403 24.75
รวม 20,853 11,979 57.44 21,500 12,855 59.79