ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

รายงานรอบที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี (2560)
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 3 ปี
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 4 ปี
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 5 ปี
กลุ่มอายุ
3-5 ปี
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
จาก
ทร.14
สพฐ. สศศ. สช. สกอ. อปท. ตชด. รวม
จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ
อายุ 3 ปี
อนุบาล 1
2,175,986 207,072 9.52 396 0.02 135,480 6.23 3,278 0.15 121,728 5.59 614 0.03 468,568 21.53
อายุ 4 ปี
อนุบาล 2
2,178,091 726,640 33.36 455 0.02 131,941 6.06 2,418 0.11 66,585 3.06 936 0.04 928,975 42.65
อายุ 5 ปี
อนุบาล 3
2,304,835 802,965 34.84 300 34.84 135,192 34.84 2,375 34.84 52,620 34.84 1,382 34.84 994,834 43.16
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สถานศึกษามีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100 (2560)
จำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
สพฐ. สศศ. สช. สกอ. อปท. ตชด. รวม
จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ
31,182 61,892 198.49 84 0.27 9,531 30.57 165 0.53 4,803 15.40 122 0.39 76,597 245.64

รายงานรอบที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี (2560)
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 3 ปี
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 4 ปี
สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 5 ปี
กลุ่มอายุ
3-5 ปี
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
จาก
ทร.14
สพฐ. สศศ. สช. สกอ. อปท. ตชด. รวม
จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ
อายุ 3 ปี
อนุบาล 1
1,482,078 195,407 13.18 508 0.03 159,086 10.73 3,393 0.23 147,235 9.93 1,285 0.09 506,914 34.20
อายุ 4 ปี
อนุบาล 2
1,532,016 765,910 49.99 2,447 0.16 145,281 9.48 2,651 0.17 89,972 5.87 1,666 0.11 1,007,927 65.79
อายุ 5 ปี
อนุบาล 3
1,612,207 852,502 52.88 2,457 52.88 169,009 52.88 2,554 52.88 50,414 52.88 2,319 52.88 1,079,255 66.94
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สถานศึกษามีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100 (2560)
จำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
สพฐ. สศศ. สช. สกอ. อปท. ตชด. รวม
จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ จำนวน
(คน)
ร้อยละ
31,739 23,405 73.74 66 0.21 3,260 10.27 123 0.39 5,071 15.98 163 0.51 32,088 101.10