ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน ร้อยละ 80
กราฟแสดงผล ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน ร้อยละ 80
ตารางแสดงผล ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน ร้อยละ 80
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ครูที่นำเทคนิคไปใช้ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 5,545 5,384 97.10
2. สพฐ.(สพม) 4,081 4,026 98.65
3. สพฐ.(สศศ) 429 391 91.14
4. สอศ. 204 200 98.04
5. สช. 561 550 98.04
6. สกอ. 66 56 84.85
7. กศน. 1,472 1,425 96.81
8. อื่นๆ 50 40 80.00
รวม 12,408 12,072 97.29

ที่ สังกัด รอบที่ 2
ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ครูที่นำเทคนิคไปใช้ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 6,682 6,656 99.61
2. สพฐ.(สพม) 4,302 4,302 100.00
3. สพฐ.(สศศ) 16 15 93.75
4. สอศ. 373 366 98.12
5. สช. 140 132 94.29
6. สกอ. 205 165 80.49
7. กศน. 1,261 1,251 99.21
8. อื่นๆ 0 0 0.00
รวม 12,979 12,887 99.29
กราฟแสดงผล ร้อยละของMaster Trainer โครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนำ ร้อยละ 80
ตารางแสดงผล ร้อยละของMaster Trainer โครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนำ ร้อยละ 80
ที่ สังกัด รอบที่ 1
ครู Master Trainer ทั้งหมด ครู Master Trainer ที่สามารถเป็นครูแกนำ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 1,368 1,082 79.09
2. สพฐ.(สพม) 1,238 1,075 86.83
3. สพฐ.(สศศ) 85 42 49.41
4. สอศ. 118 114 96.61
5. สช. 157 149 94.90
6. สกอ. 9 5 55.56
7. กศน. 223 112 50.22
8. อื่นๆ 0 0 0.00
รวม 3,198 2,579 80.64

ที่ สังกัด รอบที่ 2
ครู Master Trainer ทั้งหมด ครู Master Trainer ที่สามารถเป็นครูแกนำ ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 1,664 1,420 85.34
2. สพฐ.(สพม) 1,405 1,359 96.73
3. สพฐ.(สศศ) 7 6 85.71
4. สอศ. 206 203 98.54
5. สช. 89 81 91.01
6. สกอ. 5 5 100.00
7. กศน. 542 442 81.55
8. อื่นๆ 0 0 0.00
รวม 3,918 3,516 89.74
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ตารางแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ที่ สังกัด รอบที่ 1
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษา
ที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 27,347 25,454 93.08
2. สพฐ.(สพม) 3,947 3,195 80.95
3. สพฐ.(สศศ) 418 326 77.99
4. สอศ. 511 398 77.89
5. สช. 2,477 2,200 88.82
6. สกอ. 88 67 76.14
7. กศน. 664 487 73.34
8. อื่นๆ 986 710 72.01
รวม 36,438 32,837 90.12

ที่ สังกัด รอบที่ 2
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวนสถานศึกษา
ที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ
1. สพฐ.(สพป) 22,473 21,499 95.67
2. สพฐ.(สพม) 1,934 1,865 96.43
3. สพฐ.(สศศ) 78 68 87.18
4. สอศ. 577 544 94.28
5. สช. 2,902 2,789 96.11
6. สกอ. 83 76 91.57
7. กศน. 656 587 89.48
8. อื่นๆ 1,353 1,179 87.14
รวม 30,056 28,607 95.18