ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของสถานศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100

กราฟแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
กราฟแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 4.1ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)

กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)

กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)