ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของสถานศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100


Notice: Undefined variable: Percent_etc1R in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 159

Notice: Undefined variable: Percent_obec1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 162

Notice: Undefined variable: Percent_sp1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 162

Notice: Undefined variable: Percent_etc1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 162

Notice: Undefined variable: Percent_etc1R in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 196

Notice: Undefined variable: Percent_obec1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 199

Notice: Undefined variable: Percent_sp1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 199

Notice: Undefined variable: Percent_etc1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 199
กราฟแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
กราฟแสดงผล ร้อยละสถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 4.1ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)


Notice: Undefined variable: Percent_obec1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 374

Notice: Undefined variable: Percent_sp1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 374

Notice: Undefined variable: Percent_etc1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 374

Notice: Undefined variable: Percent_obec1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 428

Notice: Undefined variable: Percent_sp1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 428

Notice: Undefined variable: Percent_etc1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 428
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)


Notice: Undefined variable: Percent_obec1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 634

Notice: Undefined variable: Percent_sp1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 634

Notice: Undefined variable: Percent_etc1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 634

Notice: Undefined variable: Percent_obec1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 688

Notice: Undefined variable: Percent_sp1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 688

Notice: Undefined variable: Percent_etc1W in /var/www/html/sp_2561/spinfo/_page/policy4.php on line 688
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)
กราฟแสดงผล ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30)