ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ตัวชี้วัด 8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตัวชี้วัด 8.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด 8.3 โรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนลดลง

แผนภูมิแท่ง แสดงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ที่

หน่วยงาน

สพท.มีแผนบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก สพท.มีแผนบริหารจัดการ ร.ร.ที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม จำนวน ร.ร.ขนาดเล็กทั้งหมด

จำนวน ร.ร.ขนาดเล็กลดลงตามแผน

มี
ไม่มี มี
ไม่มี
1. ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ (รอบตรวจที่ 1) 199 12 153 43 12,967 3,336
2. ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ (รอบตรวจที่ 2) 194 23 161 46 12,328 1,827