ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการสรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 9.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2 – ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100

กราฟแสดงผล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ตารางแสดงผล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ที่ สังกัด รอบที่ 1
จำนวน อ่านออก เขียนได้
1. สพฐ. 430,124 143.98 133.33
2. เอกชน 87,253 89.44 85.54
3. อื่น ๆ 49,825 100.10 99.95
รวม 567,202 111.17 106.27
ที่ สังกัด รอบที่ 2
จำนวน อ่านออก เขียนได้
1. สพฐ. 389,424 92.33 87.92
2. เอกชน 101,818 85.28 88.56
3. อื่น ๆ 2,976 96.03 95.80
รวม 494,218 91.22 90.76
กราฟแสดงผล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ตารางแสดงผล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ที่ สังกัด รอบที่ 1
จำนวน อ่านออก เขียนได้
1. สพฐ. 271,886 98.46 92.91
2. เอกชน 87,253 95.14 90.01
3. อื่น ๆ 49,825 99.03 98.26
รวม 322,905 97.54 93.72
ที่ สังกัด รอบที่ 2
จำนวน อ่านออก เขียนได้
1. สพฐ. 370,676 93.43 86.72
2. เอกชน 90,298 87.74 91.52
3. อื่น ๆ 2,687 96.76 96.99
รวม 463,661 92.64 91.74