ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
12020042 วัดคลองขุนศรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020043 บ้านคลองพระพิมล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020044 วัดยอดพระพิมล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020045 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020046 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020047 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020048 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020049 วัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020050 ชุมชนวัดไทรน้อย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020051 วัดคลองตาคล้าย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020052 บ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020053 วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020054 ดีมากอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020057 บ้านคลองหนึ่ง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020058 บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020059 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020060 วัดลากค้อน สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020061 วัดเพรางาย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020062 บ้านหนองเพรางาย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020063 วัดเสนีวงศ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022003 ไทรน้อย สพม. สพม.เขต 3
12022005 ราษฎร์นิยม สพม. สพม.เขต 3
12010030 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010032 วัดเชิงกระบือ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010033 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010037 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010038 ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010039 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010048 อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010049 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010053 วัดใหม่ผดุงเขต สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010054 นุ่มประสงค์วิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12012011 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12020023 คล้ายสอนศึกษา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020024 ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020025 ประชารัฐบำรุง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020026 แสงประเสริฐ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020028 ชุมชนวัดบางไผ่ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020029 วัดลาดปลาดุก สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020030 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020031 วัดโมลี(นันทวิมล) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020035 สุเหร่าปากคลองลำรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020036 สุเหร่าเขียว สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020037 ประสานสามัคคีวิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020038 แสงประทีปรัฐบำรุง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020040 วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020041 เจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12023001 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022011 บางบัวทอง สพม. สพม.เขต 3
12020002 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020003 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020006 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020007 อนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020008 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020009 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020012 วัดเอนกดิษฐาราม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020013 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020017 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020019 วัดอินทร์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020020 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022010 ราชวินิต นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12020064 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020066 วัดศาลากุล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020067 คลองเกลือ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020068 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020069 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020070 วัดศรีเขตนันทาราม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020071 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020072 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020073 รุ่งเรืองวิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020075 วัดเชิงเลน สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020076 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020077 ประเสริฐอิสลาม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020078 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020079 วัดตาล สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020082 วัดผาสุกมณีจักร สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020083 วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020086 ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020087 วัดกลางเกร็ด สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12020089 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
12022004 ปากเกร็ด สพม. สพม.เขต 3
12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12022008 โพธินิมิตวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12010001 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010002 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010003 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010004 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010005 ทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010006 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010008 ชุมชนวัดไทรม้า สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010010 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010011 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010012 อนุราชประสิทธิ์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010013 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010015 วัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010017 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010019 วัดฝาง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010020 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010021 วัดโชติการาม สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010024 ป่าไม้อุทิศ 9 สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010025 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010026 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010027 อนุบาลนนทบุรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010028 กลาโหมอุทิศ สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12010029 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12012001 วัดเขมาภิรตาราม สพม. สพม.เขต 3
12012002 ศรีบุณยานนท์ สพม. สพม.เขต 3
12012003 สตรีนนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. สพม.เขต 3
12012005 เบญจมราชานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 3
12012006 นนทบุรีพิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
12012008 รัตนาธิเบศร์ สพม. สพม.เขต 3
13010027 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010028 วัดอู่ข้าว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010029 ปากคลองสอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010030 ลําสนุ่น สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010031 สังข์อํ่าวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010032 คลองสอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010033 วัดกล้าชอุ่ม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010034 สามัคคีราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010035 วัดเกิดการอุดม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010036 วัดกลางคลองสาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010037 บ้านบึง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010038 ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010039 วัดสว่างภพ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010040 วัดมงคลพุการาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010041 วัดตะวันเรือง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010042 บึงเขาย้อน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010043 วัดเพิ่มทาน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010044 วัดมูลเหล็ก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010045 เจริญวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010046 วัดหว่านบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010047 วัดผลาหาร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010048 ลิ้นจี่อุทิศ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010049 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010050 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010051 จารุศรบํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010052 วัดพืชนิมิต สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010053 วัดคุณหญิงส้มจีน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010054 วันครู 2502 สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010055 ชุมชนวัดบางขัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010056 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010057 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010058 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010059 บางชวดอนุสรณ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010060 วัดศิริจันทราราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพม. สพม.เขต 4
13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. สพม.เขต 4
13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
13020001 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020002 วัดสระบัว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020003 วัดมูลจินดาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020004 วัดเขียนเขต สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020005 วัดขุมแก้ว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020006 วัดแสงสรรค์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020007 ทองพูลอุทิศ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020008 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020009 ธัญญสิทธิศิลป์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020010 วัดนาบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020011 วัดอัยยิการาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13022001 ธัญรัตน์ สพม. สพม.เขต 4
13022002 สายปัญญารังสิต สพม. สพม.เขต 4
13022003 ธัญบุรี สพม. สพม.เขต 4
13010001 วัดบางกุฎีทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010002 ชุมชนวัดบางกะดี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010003 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010004 อนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010005 วัดบางคูวัด สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010007 วัดบางเดื่อ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010008 วัดไพร่ฟ้า สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010009 อนุบาลปทุมธานี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010010 วัดฉาง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010011 วัดโคก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010012 วัดหงส์ปทุมาวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010013 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010014 วัดบางพูน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010015 วัดดาวเรือง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010016 วัดเปรมประชากร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010017 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010018 วัดโพธิ์เลื่อน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010019 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010020 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010021 ขจรทรัพย์อํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010022 วัดเทียนถวาย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010023 ชุมชนวัดเสด็จ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010024 วัดรังสิต สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010025 สุลักขณะ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010026 วัดนาวง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13012001 ปทุมวิไล สพม. สพม.เขต 4
13012002 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13012003 ปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) สพม. สพม.เขต 4
13012004 หอวัง ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13010062 บ้านคลองเจ้าเมือง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010063 คลองพระอุดม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010064 วัดสุวรรณจินดาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010065 วัดบ่อทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010066 วัดจันทาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010067 บางโพธิ์ใหม่ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010068 คลองบางโพธิ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010069 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010070 วัดบ่อเงิน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010071 สังฆรักษ์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010074 วัดลาดหลุมแก้ว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010075 บ้านคลองขวางบน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010076 วัดบัวขวัญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010077 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010078 ชุมชนวัดหน้าไม้ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010079 คลองลาดช้าง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010080 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010081 สว่างราษฏร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010082 คลองลากค้อน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010083 สามวาวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13012008 บัวแก้วเกษร สพม. สพม.เขต 4
13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. สพม.เขต 4
13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 4
13012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13020038 วัดลาดสนุ่น สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020039 วัดโพสพผลเจริญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020041 วัดประยูรธรรมาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020042 วัดโสภณาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020043 รวมราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020044 ร่วมจิตประสาท สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020045 ร่วมใจประสิทธิ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020046 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020048 สหราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020049 วัดแจ้งลําหิน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020050 วัดประชุมราษฏร์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020051 วัดเกตุประภา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020052 วัดสุวรรณ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020053 วัดพิรุณศาสตร์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020054 กลางคลองสิบ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020055 วัดทศทิศ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020056 วัดอดิศร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020057 ชุมชนวัดทำเลทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020058 วัดพืชอุดม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020059 วัดนิเทศน์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020060 วัดปัญจทายิกาวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020061 วัดคลองชัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020062 วัดกลางคลองสี่ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020063 วัดมงคลรัตน์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020064 วัดชัยมังคลาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020065 วัดธัญญะผล สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020066 เจริญดีวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020067 วัดสมุหราษฎร์บํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020068 วัดดอนใหญ่ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020069 วัดลานนา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 4
13010084 วัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010085 ชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010086 วัดสามัคคิยาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010087 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010088 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010089 ศาลาพัน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010090 วัดเมตารางค์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010091 วัดบัวหลวง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010092 วัดบ้านพร้าวใน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010093 วัดท้ายเกาะ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010094 วัดเชิงท่า สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010096 สี่แยกบางเตย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010097 สุเหร่าใหม่เจริญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010098 บางโพธิ์เหนือ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010099 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010101 วัดปทุมทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010102 วัดถั่วทอง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010103 คลองบ้านพร้าว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010104 วัดบางเตยใน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010105 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010106 วัดบางเตยนอก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13010107 วัดสะแก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 1
13012013 ชัยสิทธาวาส สพม. สพม.เขต 4
13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13012015 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. สพม.เขต 4
13020012 วัดนพรัตนาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020013 แสนชื่นปานนุกูล สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020014 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020015 วัดจตุพิธวราวาส สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020016 วัดราษฎรบํารุง สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020017 วัดเจริญบุญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020018 วัดจุฬาจินดาราม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020019 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020020 วัดศรีคัคณางค์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020021 วัดสุขบุญฑริการาม สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020022 วัดสอนดีศรีเจริญ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020023 วัดพวงแก้ว สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020024 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020025 วัดศรีสโมสร สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020026 ศาลาลอย สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020027 ชุมชนบึงบา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020028 วัดแสงมณี สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020029 วัดปทุมนายก สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020030 อยู่ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020031 แสนจําหน่ายวิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020032 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020033 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020034 นิกรราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020035 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020036 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13020037 วัดโปรยฝน สพป. สพป.ปทุมธานี เขต 2
13022004 หนองเสือวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
14010034 วัดบัวงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010035 วัดจําปา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010036 วัดจงกลณี(ประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010037 วัดสฎางค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010038 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010039 วัดหัวหิน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010040 วัดสะตือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010042 ชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010043 วัดดอนประดู่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010044 วัดแค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010045 วัดเทพคันธาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010046 วัดสามเรือน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010047 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010048 วัดบึง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010049 วัดวังแดงเหนือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010051 วัดศาลาลอย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010052 วัดนางคุ่ม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010053 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010054 บ่อแร่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010056 วัดทุ่งมน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010057 วัดบ้านแถว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012005 ท่าเรือ นิตยานุกูล'' สพม. สพม.เขต 3
14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม. สพม.เขต 3
14010058 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010059 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010060 วัดมเหยงค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010061 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010062 วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010063 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010065 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010066 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010067 วัดบ้านดาบ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010068 วัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010070 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010071 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010072 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010073 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010074 วัดปรีดาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010075 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010076 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012007 นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' สพม. สพม.เขต 3
14012008 ท่าช้างวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
14020169 วัดบางซ้ายใน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020170 โคกตาพรหม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020171 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020172 วัดมฤคทายวัน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020173 วัดสุคนธาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020174 วัดเทพมงคล สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020175 วัดฤกษ์บุญมี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020176 วัดวังชะโด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020177 คอตัน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020178 วัดเศวตศิลาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020179 วัดใหม่ต้านทาน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020180 วัดสามเพลง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020181 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020182 วัดดอนพัฒนาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020183 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020184 คชเวกวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022013 บางซ้ายวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14020002 วัดกระแชง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020005 วัดอนุกุญชราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020006 วัดศิริสุขาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020007 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020008 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020009 บ้านเชียงรากน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020010 ศรีบางไทร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020011 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020012 วัดเทพสนทวารี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020013 วัดสง่างาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020014 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020016 สินสังวาลย์อุทิศ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020017 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020018 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020020 วัดทางยาว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020021 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020022 วัดโพธิ์แตงใต้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020023 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020024 วัดไม้ตราสมาชิการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020025 วัดเชิงเลน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020026 วัดโบสถ์สมพรชัย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020027 วัดสนามไชย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020028 บางไทร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020029 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020030 วัดสุนทราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020031 วัดขุนจ่าธรรมาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022001 บางไทรวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14020032 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020033 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020034 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020035 วัดปราสาททอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020036 วัดบุญกันนาวาส สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020037 วัดไทรน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020038 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020039 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020041 วัดโคก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020042 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020043 วัดบางบาล สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020044 ประชากรรังสฤษฏ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020045 วัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020046 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020047 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020049 วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020050 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020051 วัดแจ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020053 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020054 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020055 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020056 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022002 บางบาล สพม. สพม.เขต 3
14010078 วัดจอมเกษ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010080 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010081 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010082 วัดศรีภวังค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010083 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010084 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010085 วัดพระงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010086 วัดบางเดื่อ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010087 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010088 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010089 วัดเกาะเลิ่ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010091 วัดนาค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010092 วัดบางเพลิง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010093 วัดแก้วตา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010094 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010095 วัดบ้านม้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010096 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010097 วัดอินกัลยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010098 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010099 วัดนนทรีย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010100 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010102 วัดโพธิ์หอม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010103 วัดดาวคะนอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010106 วัดดอกไม้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010108 วัดตลาด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010109 วัดไก่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012009 บางปะหัน สพม. สพม.เขต 3
14020057 วัดเชิงท่า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020058 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020061 ราษฎร์นิรมิตร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020062 เชียงรากน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020063 วัดธรรมนาวา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020064 วัดเปรมปรีชา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020065 วัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020066 ราษฎร์บํารุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020067 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020068 บ้านบางกระสั้น สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020069 วัดบางเคียน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020070 วัดบ้านกลิ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020071 วัดชีปะขาว 'รัฐราษฎร์บูรณะ' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020072 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020073 วัดขนอนบ้านกรด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020074 วัดสุทธิรุจิราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020075 เจ้าฟ้าสร้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020076 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020077 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020078 ปราสาททองวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020079 วัดชุมพลนิกายาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020080 ชุมชนวัดกำแพง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020081 วัดบ้านสร้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020082 วัดทำใหม่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020083 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020084 เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020085 วัดลาดระโหง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020086 วัดยม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020087 วัดสามเรือน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022003 บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑'' สพม. สพม.เขต 3
14022004 บางปะอิน สพม. สพม.เขต 3
14022005 อุดมศีลวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14010206 วัดนครโปรดสัตว์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010207 วัดไก่เตี้ย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010208 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010209 วัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010210 วัดท้าวอู่ทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010211 โพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010212 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 3
14020088 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020089 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020090 วัดโพธิ์เผือก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020091 วัดดอนลาน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020092 วัดตาลานเหนือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020093 วัดท่าดินแดง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020094 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020095 วัดบ้านแค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020096 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020097 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020098 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020099 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020100 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020101 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020102 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020103 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020104 วัดลาดชะโด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020105 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020107 วัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022006 ผักไห่สุทธาประมุข สพม. สพม.เขต 3
14022007 ลาดชะโดสามัคคี สพม. สพม.เขต 3
14022008 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. สพม.เขต 3
14010003 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010004 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010005 วัดกลางคลองสระบัว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010006 วัดพนัญเชิง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010007 ประตูชัย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010009 วัดไผ่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010010 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010011 วัดกษัตราธิราช สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010012 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010014 ปฐมวิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010015 วัดกุฎีลาย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010016 วัดทำใหม่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010018 วัดช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010019 วัดปากกราน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010020 วัดพระญาติการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010021 วัดประดู่ทรงธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010022 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010023 สุดินสหราษฎร์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010024 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010025 วัดช้างใหญ่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010026 วัดตูม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010027 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010029 ตำหนักเพนียด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010030 พรพินิตพิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010031 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010032 วัดหันตรา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012001 อยุธยาวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 3
14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 3
14012003 อยุธยานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 3
14012004 ปากกรานพิทยา สพม. สพม.เขต 3
14010110 วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010112 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010113 วัดโคกกรวด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010114 วัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010115 บ้านดอนข่อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010116 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010119 วัดภาชี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010121 วัดนาอุ่น สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010122 วัดหัวคุ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010123 วัดดอนกลาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010124 วัดหนองบัว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010125 วัดอุทการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010126 วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010127 ชุมชนวัดระโสม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010128 วัดมาบโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010129 วัดผดุงธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010130 วัดหนองนาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010131 วัดหนองเครือบุญ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010133 วัดหนองเป้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012010 ภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' สพม. สพม.เขต 3
14010189 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010191 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010192 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010193 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010195 วัดน้ำเต้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010196 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010197 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010199 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010201 ชุมชนวัดสุเมธ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010202 วัดกระโจมทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010203 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010204 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010205 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012016 มหาราช'ประชานิมิต' สพม. สพม.เขต 3
14020108 รอซีดี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020109 มาลาอีสงเคราะห์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020110 วัดราษฎร์ปุณณาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020111 ประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020112 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020113 วัดโสภณเจติการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020114 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020115 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020116 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020117 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020118 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020119 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020120 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020121 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020122 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020123 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020124 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020125 วัดตรีพาราสีมาเขต สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020126 สัตตปทุมบำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020127 วิทยานนท์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020128 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020129 หงสประภาสประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020130 วัดลาดประทุมคงคาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020131 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020132 วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. สพม.เขต 3
14010134 วัดธรรมจริยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010135 วัดศรีประชา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010136 วัดวงษ์สวรรค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010137 กลางคลอง 27 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010138 วัดยมนาตามธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010139 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010140 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010141 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010142 บ้านบ่อตาโล่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010143 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010144 มุสลิมบำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010145 วัดศิวาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010146 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010147 วัดพะยอม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010148 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010149 วัดบ้านช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010150 บ้านกะทุ่มลาย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010151 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010152 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010153 วัดลาดทราย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010154 วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010155 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010156 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010157 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010158 สิทธิพยากรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010159 คอตันคลอง 27 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010160 บ้านลำแดง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 3
14012012 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' สพม. สพม.เขต 3
14020133 วัดเจ้าเจ็ดใน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020135 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020137 วัดไชยภูมิ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020138 วัดแก้วสุวรรณ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020139 วัดปิ่นแก้ว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020140 วัดจรเข้ไล่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020144 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020145 บ้านแถววิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020147 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020148 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020150 วัดกลาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020151 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020152 วัดรางจระเข้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020153 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020154 จุฬาราษฎร์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020155 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020156 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020157 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020159 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020161 วัดบ้านแพน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020162 วัดสามตุ่ม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020163 วัดคู้สลอด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020164 วัดหัวเวียง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020165 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020166 วัดบันไดช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020167 วัดประดู่โลกเชษฐ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022010 เสนา เสนาประสิทธิ์ สพม. สพม.เขต 3
14022011 สาคลีวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14022012 ลาดงาประชาบำรุง สพม. สพม.เขต 3
14010161 วัดสะแก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010162 วัดโตนด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010163 บ้านเป็ด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010164 วัดคานหาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010165 วัดโคกมะยม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010166 เชาวน์วัศ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010167 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010168 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010169 บ้านช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010170 วัดบ้านหีบ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010171 วัดนางชี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010172 วัดไทรงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010173 วัดพรานนก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010175 วัดโพธิ์สาวหาญ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010176 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010177 วัดสามบัณฑิต สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010178 วัดดอนพุดซา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010179 วัดกุ่มแต้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010180 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010181 บ้านข่อยโทน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010182 วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010183 บ้านคู้คด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010184 วัดหนองไม้ซุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010185 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010186 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010187 วัดจำปา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010188 วัดโตนดเตี้ย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012013 อุทัย สพม. สพม.เขต 3
14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020003 วัดบึงไม้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020004 วัดสุนทริกาวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020005 วัดโคกกรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020006 วัดชำผักแพว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020007 วัดบ้านดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020008 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020009 วัดนาบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020010 วัดตาลเดี่ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020011 วัดขอนหอม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020012 วัดเตาปูน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020014 บ้านซับบอน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020017 วัดป่าไผ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020020 อนุบาลทับกวาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020021 วัดท่าคล้อ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020022 วัดถ้ำเต่า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020026 วัดโป่งมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020028 วัดท่ามะปราง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020030 บ้านป่าวังกวาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020031 บ้านช่อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020032 วัดบ่อโศรก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020035 วัดสองคอนกลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020036 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020037 วัดเขาลาดวนาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020038 วัดบุรีการาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020042 บ้านผังสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020043 บ้านหินซ้อน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022001 แก่งคอย สพม. สพม.เขต 4
19022004 สองคอนวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19010125 วัดมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010126 วัดลาดเขาปูน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010127 วัดสุนันทาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010129 วัดแพะโคก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010130 วัดท่าวัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010131 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010132 วัดพุแค สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010133 วัดวังเลน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010134 วัดหนองหว้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010135 วัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010136 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010137 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010138 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010139 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010140 วัดป่าคา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010141 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010142 วัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012011 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. สพม.เขต 4
19010062 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010063 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010064 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010065 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010066 วัดช้าง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010067 วัดบ้านรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012002 ดอนพุดวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19010040 วัดโคกใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010041 วัดหนองนางปุ๋ย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010042 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010043 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010044 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010045 วัดสารภี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010046 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010047 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010048 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010049 วัดม่วงน้อย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010050 อนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์' สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010051 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010052 วัดมะขามเรียง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010053 วัดโคกงาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010054 วัดบ่อพระอินทร์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010055 วัดปัญจาภิรมย์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010056 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010057 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010058 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010059 วัดโคกเสลา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010060 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012007 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สพม.เขต 4
19010078 อนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010079 พระพุทธบาท สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010080 บ้านเขาพลัด สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010081 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010082 บ้านซับชะอม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010083 ธารเกษม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010084 บ้านพุซาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010085 วัดตรีบุญญาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010087 บ้านซับครก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010088 บ้านสระลำใย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010089 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010090 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010091 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010092 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010093 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010094 บ้านเขาเลี้ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010095 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010096 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010097 บ้านธารทองแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010098 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010099 วัดส้มป่อย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010100 วัดหนองจิก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010101 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010102 วัดศรีจอมทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010104 วัดหนองสุทธะ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012001 สุธีวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) สพม. สพม.เขต 4
19020110 บ้านซับกระดาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020112 บ้านซับสนุ่น สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020113 บ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020117 บ้านหลังเขา สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020119 วัดบ้านหมาก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020120 อนุบาลมวกเหล็ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020121 วัดมวกเหล็กใน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020122 บ้านซับพริก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020125 บ้านหนองโป่ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020126 บ้านหนองเอี่ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020127 บ้านซับปลากั้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020128 บ้านเขานมนาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020131 บ้านลำพญากลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020132 บ้านโป่งไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020133 บ้านซับดินดำ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020134 บ้านท่าพลู สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020135 บ้านลำสมพุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020136 บ้านหนองผักหนอก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020138 บ้านคลองไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020139 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022008 มวกเหล็กวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19010001 วัดกุดนกเปล้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010002 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010003 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010004 วัดถนนเหล็ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010005 วัดป่าสัก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010006 วัดหนองบัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010007 วัดห้วยลี่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010008 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010010 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010011 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010012 อนุบาลสระบุรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010013 อนุบาลศาลาแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010014 ชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010015 วัดป๊อกแป๊ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010016 วัดนาร่อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010017 บ้านป่าไม้พระฉาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010018 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010019 วัดโคกหนามแท่ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010020 วัดพระพุทธฉาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010021 วัดหนองยาวใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010022 วัดหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010023 วัดหนองยาวสูง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. สพม.เขต 4
19012004 สระบุรีวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19020141 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020143 วัดคำพราน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020144 บ้านท่าฤทธิ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020145 อนุบาลวังม่วง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020146 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020147 บ้านป่าลานหินดาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020148 บ้านโป่งเก้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020149 บ้านโป่งตะขบ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020151 วัดวังยาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020153 บ้านหนองกรดสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020154 บ้านปึกสำโรง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022010 วังม่วงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020088 วัดสมานมิตรมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020089 วัดหนองไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020093 วัดเจริญธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020094 วัดศรีสัจจาวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020096 วัดบ้านดอน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020097 วัดหนองตาบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020100 บ้านบางกง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020104 วัดหนองโพธิ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020105 อนุบาลวิหารแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020106 บ้านหัวถนน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020107 วัดคลองใหม่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020108 วัดสร้างบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022003 ประเทียบวิทยาทาน สพม. สพม.เขต 4
19010105 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010106 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010107 วัดบ้านยาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010109 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010110 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010111 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010112 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010113 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010114 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010115 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010116 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010117 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010118 อนุบาลเสาไห้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010119 บ้านเขาดินใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010120 บ้านม่วงฝ้าย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010121 บ้านหนองกะเบา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010122 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010123 วัดห้วยหวาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012009 เสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สพม. สพม.เขต 4
19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020051 วัดหนองจอกใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020052 วัดหนองผักชี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020057 วัดโพนทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020058 วัดโคกกลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020060 วัดหนองอ่างทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020063 วัดหนองตะเฆ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020064 วัดบ้านไผ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020066 วัดบ้านจาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020067 วัดหนองครก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020070 วัดหนองปลาหมอ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020072 วัดหนองปลิง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020075 วัดคลองห้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020076 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020077 วัดลำบัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020078 วัดหนองโรง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020079 วัดบ้านลาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020080 วัดห้วยขมิ้น สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020081 วัดห้วยทองหลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022002 หนองแค 'สรกิจพิทยา' สพม. สพม.เขต 4
19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สพม. สพม.เขต 4
19022007 หินกองวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19010024 วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010025 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010026 วัดเขาดิน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010028 วัดหนองกะธาตุ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010029 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010030 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010031 วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010032 วัดหนองทางบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010033 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010034 วัดหนองกีบม้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010037 วัดหนองสีดา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010039 วัดหนองหัวโพ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012008 หนองแซงวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19010069 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010070 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010071 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010072 วัดหัวถนน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010073 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010077 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012005 หนองโดนวิทยา สพม. สพม.เขต 4
10010015 สายน้ำทิพย์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010016 ดาราคาม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012037 ปทุมคงคา สพม. สพม.เขต 2
10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพม. สพม.เขต 2
10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. สพม.เขต 2
10020004 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022017 หอวัง สพม. สพม.เขต 2
10022018 สารวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10030011 วัดหนัง สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030012 อนุบาลวัดนางนอง สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032040 มัธยมวัดสิงห์ สพม. สพม.เขต 1
10032041 วัดราชโอรส สพม. สพม.เขต 1
10032042 บางมดวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. สพม.เขต 2
10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 2
10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. สพม.เขต 2
10012029 พิบูลประชาสรรค์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012027 สุรศักดิ์มนตรี สพม. สพม.เขต 2
10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10010004 ราชวินิต สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012016 เศรษฐเสถียร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. สพม.เขต 1
10012005 วัดราชาธิวาส สพม. สพม.เขต 1
10012008 โยธินบูรณะ สพม. สพม.เขต 1
10012011 วัดน้อยนพคุณ สพม. สพม.เขต 1
10012013 ราชวินิต มัธยม สพม. สพม.เขต 1
10030006 วัดช่างเหล็ก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. สพม.เขต 1
10032009 โพธิสารพิทยากร สพม. สพม.เขต 1
10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 1
10032012 มหรรณพาราม สพม. สพม.เขต 1
10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูถัมภ์ ฯ สพม. สพม.เขต 1
10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. สพม.เขต 1
10032036 วัดพุทธบูชา สพม. สพม.เขต 1
10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. สพม.เขต 1
10030001 วัดประยุรวงศาวาส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032001 ศึกษานารี สพม. สพม.เขต 1
10032004 วัดอินทาราม สพม. สพม.เขต 1
10032007 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. สพม.เขต 1
10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. สพม.เขต 1
10030007 วัดอมรินทราราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030008 โฆสิตสโมสร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032013 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10032014 สตรีวัดระฆัง สพม. สพม.เขต 1
10032015 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. สพม.เขต 1
10032017 มัธยมวัดนายโรง สพม. สพม.เขต 1
10032018 สวนอนันต์ สพม. สพม.เขต 1
10030002 วัดเจ้ามูล สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030003 วัดสังข์กระจาย สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030004 วัดหงส์รัตนาราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030005 ประถมทวีธาภิเศก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032002 ทวีธาภิเศก สพม. สพม.เขต 1
10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. สพม.เขต 1
10032008 ฤทธิณรงค์รอน สพม. สพม.เขต 1
10022002 บางกะปิ สพม. สพม.เขต 2
10022005 เทพลีลา สพม. สพม.เขต 2
10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 2
10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. สพม.เขต 1
10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม. สพม.เขต 1
10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. สพม.เขต 1
10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. สพม.เขต 2
10030009 ราชวินิตประถมบางแค สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032032 ปัญญาวรคุณ สพม. สพม.เขต 1
10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. สพม.เขต 1
10010014 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. สพม.เขต 1
10012035 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. สพม.เขต 1
10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 สพม. สพม.เขต 1
10012043 สิริรัตนาธร สพม. สพม.เขต 2
10032038 ศึกษานารีวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 1
10032030 วัดบวรมงคล สพม. สพม.เขต 1
10032031 วิมุตยารามพิทยากร สพม. สพม.เขต 1
10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 2
10012006 พุทธจักรวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. สพม.เขต 2
10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 2
10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. สพม.เขต 2
10012017 เตรียมอุดมศึกษา สพม. สพม.เขต 1
10020005 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022019 ราชดำริ สพม. สพม.เขต 2
10010006 วัดพลับพลาชัย สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010007 วัดโสมนัส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012018 วัดสระเกศ สพม. สพม.เขต 1
10012019 เทพศิรินทร์ สพม. สพม.เขต 1
10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 1
10010012 อนุบาลสามเสนฯ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012026 สามเสนวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012021 พระโขนงพิทยาลัย สพม. สพม.เขต 2
10012022 วชิรธรรมสาธิต สพม. สพม.เขต 2
10010001 วัดชนะสงคราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010002 อนุบาลวัดปรินายก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010003 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012001 สตรีวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012009 วัดบวรนิเวศ สพม. สพม.เขต 1
10012010 วัดราชบพิธ สพม. สพม.เขต 1
10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 1
10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม. สพม.เขต 1
10012015 วัดสังเวช สพม. สพม.เขต 1
10030010 วัดนาคปรก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032022 วัดนวลนรดิศ สพม. สพม.เขต 1
10032023 วัดรางบัว สพม. สพม.เขต 1
10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. สพม.เขต 1
10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10010008 ประถมนนทรี สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010009 วัดด่าน สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012023 นนทรีวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10010017 พญาไท สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012039 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. สพม.เขต 1
10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012041 มักกะสันพิทยา สพม. สพม.เขต 1
10032028 บางปะกอกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032029 แจงร้อนวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10022009 พรตพิทยพยัต สพม. สพม.เขต 2
10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. สพม.เขต 2
10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10022025 สตรีวิทยา ๒ สพม. สพม.เขต 2
10020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. สพม.เขต 2
10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. สพม.เขต 2
10010018 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012042 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. สพม.เขต 2
10020006 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สพม.เขต 2
10022029 ศรีพฤฒา สพม. สพม.เขต 2
10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10010010 มหาวีรานุวัตร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010011 วัดชัยชนะสงคราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10010013 ทุ่งมหาเมฆ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012033 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012030 วัดสุทธิวราราม สพม. สพม.เขต 2
10012031 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10012032 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. สพม.เขต 2
10020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สพม. สพม.เขต 2
10032027 มัธยมวัดหนองแขม สพม. สพม.เขต 1
10022004 มัธยมวัดหนองจอก สพม. สพม.เขต 2
10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สพม. สพม.เขต 2
10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. สพม.เขต 2
10022026 ราชวินิตบางเขน สพม. สพม.เขต 2
10020001 วัดอุทัยธาราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020003 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. สพม.เขต 2
10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. สพม.เขต 2