ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
43030074 ชุมชนบ้านซาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030075 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030076 บ้านซ่อมกอก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030077 บ้านโคกบริการสันกำแพง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030080 บ้านนางัวสายปัญญา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030081 บ้านโนนเหมือดแอ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030082 บ้านห้วยเรือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030083 บ้านทรัพย์วังทอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030084 บ้านห้วยคอม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030085 อนุบาลเซกา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030086 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030087 บ้านท่ากกแดง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030088 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030089 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030090 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030091 บ้านท่ากกต้อง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030092 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030093 บ้านหัวแฮต สพป. สพป.บึงกาฬ
43030095 บ้านตาลเดี่ยว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030097 บ้านท่าสะอาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43030098 บ้านคำบอน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030099 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030100 บ้านเหล่าคาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030101 บ้านทุ่งทรายจก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030102 บ้านดอนเสียด สพป. สพป.บึงกาฬ
43030104 บ้านต้องโคกกระแซ สาขาคำชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030105 บ้านต้องโคกกระแซ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030106 บ้านโนนยางคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030107 บ้านท่าเชียงเครือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030108 บ้านหนองชัยวาน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030110 บ้านหนองแก่งทราย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030111 ท่าไร่วิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030112 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030113 บ้านโสกก่ามนาตาไก้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030114 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030115 บ้านบ่อพนา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030116 บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030117 หนองทุ่มวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030119 บ้านเหล่าหนองยาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030120 บ้านกุดสิม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030121 บ้านหนองจิก สพป. สพป.บึงกาฬ
43032008 เซกา สพม. สพม. เขต 21
43032009 หนองหิ้งพิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032010 โสกก่ามวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 21
43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 21
43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43020063 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี สพป. สพป.บึงกาฬ
43020064 บ้านหนองโดดอนเสียด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020065 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020066 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020067 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020069 บ้านคำแวง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020070 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020071 บ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020072 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020073 อนุบาลโซ่พิสัย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020074 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020075 บ้านไทรงามโนนภูดิน สพป. สพป.บึงกาฬ
43020076 สังวาลย์วิทย์ 1 สพป. สพป.บึงกาฬ
43020077 บ้านถ้ำเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020078 บ้านศรีนาวา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020079 บ้านโคกกระแชขีัเหล็กน้อย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020080 บ้านโนนสวาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020081 บ้านหนองแวง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020082 ชุมชนบ้านตูม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020083 บ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020084 บ้านท่าคำรวม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020085 บ้านสามหนอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020086 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43020087 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020088 บ้านคำไผ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020089 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020090 บ้านแสงอรุณ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020091 บ้านศรีชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43020092 บ้านนาขาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43020093 บ้านโนนประเสริฐ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020094 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.บึงกาฬ
43020095 บ้านโนนแก้วโพนทอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020096 บ้านป่าไร่โนนม่วง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020097 บ้านหนองพันทา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020098 บ้านเหล่าทองหลาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020099 บ้านคลองทิพย์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020100 บ้านซำบอน สพป. สพป.บึงกาฬ
43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022009 ศรีชมภูวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43022010 โนนคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022011 โพนทองประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 21
43030001 เลิดสิน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030002 บ้านชุมภูทอง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030003 บ้านนาเจริญวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030004 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030005 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป. สพป.บึงกาฬ
43030006 บ้านโนนสา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030007 บ้านนาคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030008 บ้านห้วยดอกไม้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030009 บ้านท่าอินทร์แปลง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030010 บ้านไร่สุขสันต์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030011 บ้านโนนวังเยี่ยม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030012 บ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030013 บ้านไคสี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030014 บ้านคำหมื่น'ตชด.อนุสรณ์' สพป. สพป.บึงกาฬ
43030015 แก่งอาฮง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030016 บ้านนาต้อง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030017 ประสานมิตรวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030018 บ้านคำภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030019 บ้านหนองยาว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030020 บ้านห้วยเชือมใต้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030021 บ้านหนองตอ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030022 บ้านนาสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030023 บ้านโคกสวาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030024 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030025 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สพป. สพป.บึงกาฬ
43030026 บ้านทองสาย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030027 บ้านกำแพงเพชร สพป. สพป.บึงกาฬ
43030028 บ้านบึงกาฬ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030029 บ้านท่าไคร้ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030030 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030032 บ้านโป่งเปือย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030033 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล สพป. สพป.บึงกาฬ
43030034 บ้านเหล่าถาวร สพป. สพป.บึงกาฬ
43030035 บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030037 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030038 บ้านนาป่าน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030039 บ้านพันลำเจริญวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030040 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030041 บ้านดอนปอ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030042 บ้านหนองหมู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030043 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030044 บ้านคลองเค็ม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030045 บ้านสรรเสริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030046 บ้านสุขสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030047 หอคำพิทยาสรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030048 ธเนตรวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030049 บ้านสะง้อ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030050 บ้านหนองเข็ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030051 บ้านโนนยาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030052 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43032001 บึงกาฬ สพม. สพม. เขต 21
43032002 หนองเข็งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032003 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43032004 นาสวรรค์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030122 บ้านดงโทน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030123 บ้านดงบัง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030124 บ้านท่าสีไค สพป. สพป.บึงกาฬ
43030125 บ้านหนองฮูฝอยลม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030126 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030127 บ้านท่าดอกคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030128 บ้านเหล่าหมากผาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030129 โนนสาสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030131 บึงของหลงวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43030133 บ้านนาขาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030134 บ้านคำสมบูรณ์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030135 บ้านบัวโคก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030136 บ้านดงชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030137 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030138 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030139 หนองสิมโนนสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43032015 ท่าดอกคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030156 บ้านหาดแฮ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030157 ประวิตร (หนองบ่อ) สพป. สพป.บึงกาฬ
43030158 ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) สพป. สพป.บึงกาฬ
43030159 บ้านท่าส้มโฮง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030160 อนุบาลบุ่งคล้า สพป. สพป.บึงกาฬ
43030161 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030162 บ้านนาจาน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030163 บ้านดอนแพง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030164 บ้านห้วยเล็บมือ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030165 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030166 บ้านหนองเดิ่นท่า สพป. สพป.บึงกาฬ
43032018 บุ่งคล้านคร สพม. สพม. เขต 21
43020101 บ้านต้าย สพป. สพป.บึงกาฬ
43020102 บ้านนากั้ง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020103 บ้านหนองบัว สพป. สพป.บึงกาฬ
43020104 บ้านนาดง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020105 บ้านโสกบง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020107 บ้านดาลบังบด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020108 บ้านโนนเสถียร สพป. สพป.บึงกาฬ
43020111 บ้านห้วยก้านเหลือง สพป. สพป.บึงกาฬ
43020112 อนุบาลปากคาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020113 บ้านห้วยไม้ซอด สพป. สพป.บึงกาฬ
43020114 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020115 ชุมชนสมสนุก สพป. สพป.บึงกาฬ
43020116 บ้านศรีสว่างพัฒนา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020117 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020118 สิริภัทรวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43022012 ปากคาดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 21
43022014 สมสนุกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030053 บ้านดอนหญ้านาง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030054 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030055 สันติสุขเจริญราษฎร์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030056 บ้านปรารถนาดี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030057 บ้านใหม่ศรีชมภู สพป. สพป.บึงกาฬ
43030058 ชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030059 อนุบาลพรเจริญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030060 บ้านโคกนิยม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030061 บ้านวังยาว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030062 บ้านสร้างคำ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030063 บ้านดงเสียด สพป. สพป.บึงกาฬ
43030064 บ้านโนน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030065 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.บึงกาฬ
43030066 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030067 บ้านนาคำนาใน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030068 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030070 บ้านท่าศรีชมชื่น สพป. สพป.บึงกาฬ
43030071 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030072 บ้านนาซาว สพป. สพป.บึงกาฬ
43030073 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.บึงกาฬ
43032005 พรเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032006 หนองหัวช้างวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032007 ศรีสำราญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030140 บ้านชุมภูพรโสกก่าม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030141 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030142 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030143 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030144 บ้านนาสะแบง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030145 บ้านหนองบัวงาม สพป. สพป.บึงกาฬ
43030146 บ้านหนองจิก สพป. สพป.บึงกาฬ
43030147 บ้านนาทราย สพป. สพป.บึงกาฬ
43030148 บ้านนาสิงห์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030149 บ้านนาแสง สพป. สพป.บึงกาฬ
43030150 บ้านนาคำแคน สพป. สพป.บึงกาฬ
43030151 กัลยาณิวัฒนา 2 สพป. สพป.บึงกาฬ
43030152 บ้านคำไชยวาล สพป. สพป.บึงกาฬ
43030154 บ้านหนองจันทน์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030155 อนุบาลศรีวิไล สพป. สพป.บึงกาฬ
43032016 ศรีวิไลวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43032017 ภูทอกวิทยา สพม. สพม. เขต 21
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010081 บ้านนาป่าหนาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010082 บ้านตาดซ้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010083 บ้านท่าบม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010084 บ้านนาเบน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010085 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010087 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010088 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010089 บ้านคกมาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010090 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010091 อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' สพป. สพป.เลย เขต 1
42010092 บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' สพป. สพป.เลย เขต 1
42010093 บ้านน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010094 บ้านสงเปือย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010095 บ้านผากลางดง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. สพป.เลย เขต 1
42010097 บ้านธาตุวิทยา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010099 บ้านห้วยพอด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010100 บ้านผาพอด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010102 บ้านใหม่ตาแสง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010103 บ้านโพน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010104 บ้านใหม่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010105 บ้านแก่งมี้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010106 บ้านนาซ่าว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010107 บ้านผาแบ่น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010109 บ้านอุมุง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010110 บ้านบุฮม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010111 บ้านคกเลา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010112 เพียงหลวง 18 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010113 บ้านน้ำพร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010114 บ้านคกงิ้ว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010115 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010116 บ้านท่าดีหมี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010119 บ้านสาระแพ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010120 บ้านหัวแก่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42012006 เชียงคาน สพม. สพม. เขต 19
42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42012008 ธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. สพม. เขต 19
42010149 บ้านกกจาน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010150 บ้านน้ำหมัน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010151 บ้านห้วยมุ่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010153 บ้านตูบค้อ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010154 บ้านน้ำเย็น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010155 บ้านแก่งครก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010156 บ้านนาหว้าน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010157 บ้านโคกงาม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010158 บ้านห้วยตาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010159 บ้านนาเจียง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010160 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010161 บ้านชั่งสี่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010162 บ้านหนองสนุ่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010164 บ้านศาลาน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010165 ด่านซ้าย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010166 อนุบาลด่านซ้าย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010167 บ้านนาทุ่ม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010168 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010169 บ้านห้วยปลาฝา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010170 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010171 บ้านแก่วตาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010172 บ้านนาหมูม่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010173 บ้านนาดี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010174 บ้านหัวนาแหลม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010175 บ้านโพนหนอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010176 บ้านหนองผือ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010177 บ้านปากหมัน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010178 บ้านนาทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010179 บ้านนาข่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010180 บ้านเครือคู้ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010181 บ้านปากโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010183 บ้านโป่งชี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010184 บ้านโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส สพป. สพป.เลย เขต 3
42010187 บ้านทุ่งเทิง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010188 บ้านน้ำพุง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010189 บ้านปางคอม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010190 บ้านด่านดู่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010191 บ้านโพนสูง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010192 บ้านหนองอุมลัว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010193 บ้านกกเหี่ยน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010194 บ้านห้วยทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010195 บ้านนาลานข้าว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010196 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010198 บ้านวังยาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010199 บ้านกกสะตี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010200 บ้านผึ้ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010201 บ้านปากแดง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010202 บ้านวังเวิน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010203 บ้านวังบอน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010204 บ้านตาดเสี้ยว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010205 บ้านทับกี่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010206 บ้านหินแลบ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010207 บ้านวังเป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010208 บ้านป่าสะแข สพป. สพป.เลย เขต 3
42010209 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010210 บ้านถ้ำพระ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010211 บ้านแก่วตาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010212 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010213 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42012013 วังโพนงามวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012014 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010260 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010261 บ้านร่องไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010262 บ้านบวกอ่าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010263 บ้านห้วยไค้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010264 บ้านยาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010265 บ้านวังขาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010266 บ้านชลประทาน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010267 บ้านน้ำกระโทม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010268 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010270 บ้านห้วยด้าย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010271 บ้านน้ำแคม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010272 บ้านปากยาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010273 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010275 บ้านน้ำมี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010276 บ้านหนองบง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010277 บ้านวังเป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010278 บ้านเมี่ยง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010280 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010281 บ้านหนองผือ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010282 บ้านหาดพระ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010283 บ้านน้ำพาน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010284 บ้านหนองปกติ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010285 บ้านห้วยคัง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010286 บ้านนากระเซ็ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี สพป. สพป.เลย เขต 1
42012018 ท่าลี่วิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010070 บ้านท่าสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010073 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010075 บ้านแก้วเมธี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010076 บ้านนาดอกคำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010079 บ้านห้วยตาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42012005 นาด้วงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010215 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010216 บ้านนามาลา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010217 บ้านโคก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010218 บ้านซำทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010219 บ้านหนองสิม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010220 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010222 บ้านนาแห้ว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010223 บ้านเหมืองแพร่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010224 บ้านแสงภา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010227 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010228 บ้านนาลึ่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010229 บ้านนาผักก้าม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010230 บ้านเหล่ากอหก สพป. สพป.เลย เขต 3
42012016 นาแห้ววิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010121 บ้านแก่งปลาปก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010122 บ้านห้วยอาลัย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010123 บ้านชมน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010126 บ้านปางคอม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010127 บ้านโพนทอง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010128 บ้านคอนสา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010129 บ้านห้วยนา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010130 บ้านห้วยผักกูด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010133 บ้านนาค้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010134 บ้านหาดเบี้ย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010135 บ้านคกไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010137 บ้านวังผา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010138 บ้านเลิง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010139 บ้านสงาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010140 บ้านปากเนียม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010141 บ้านปากปัด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010142 บ้านห้วยพิชัย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010143 บ้านห้วยหินขาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010146 บ้านนาโม้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010147 บ้านคกเว้า สพป. สพป.เลย เขต 1
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. สพป.เลย เขต 1
42012010 ปากชมวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012011 เชียงกลมวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012012 คอนสาวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42020120 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020121 บ้านหนองตานา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020122 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020123 บ้านหนองแต้หนองโก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020124 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020125 บ้านหัวขัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020126 บ้านนาเหมือดแอ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020127 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020128 บ้านโนนภูทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020129 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020130 บ้านนาล้อม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020131 บ้านโนนกกข่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020132 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020133 บ้านซำกกค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020134 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020135 บ้านซำไคร้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020136 บ้านโนนป่าซาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020137 บ้านห้วยกาบเปลือย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020138 บ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020139 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020140 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020141 บ้านภูป่าไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020142 เจียรวนนท์อุทิศ 3 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020143 บ้านซำพร้าว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020144 บ้านเพิ่ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020145 บ้านโคกผักหวาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020146 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020147 บ้านแสนสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020148 บ้านผาขาว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020149 บ้านดงน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42022006 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42020059 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020060 บ้านห้วยส้มใต้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020061 บ้านช่องฝาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020062 บ้านศรีรักษา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020063 บ้านวังลานวังทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020064 บ้านห้วยหมาก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020065 บ้านผาสามยอด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020066 บ้านซำไฮ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020072 บ้านสงป่าเปลือย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020073 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020074 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020075 บ้านหนองตูมท่ายาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020076 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สพป. สพป.เลย เขต 2
42020077 บ้านนายาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020078 บ้านห้วยคะมะ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020091 บ้านนาแปน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020092 บ้านนาโก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020093 บ้านนาน้อยแสนสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020094 บ้านพองหนีบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020095 บ้านอีเลิศ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020096 บ้านวังยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020097 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020098 บ้านซำบ่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020099 บ้านผาฆ้อง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020100 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42022004 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42010231 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010232 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010233 บ้านท่อน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010234 บ้านบง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010235 บ้านปลาบ่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010236 บ้านสองคอน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010237 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010238 บ้านหินสอ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010239 บ้านโป่งกวาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010240 บ้านแก่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010241 บ้านร่องจิก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010242 บ้านนาขามป้อม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010243 บ้านนาคูณ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010245 บ้านแก่งแล่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010246 บ้านไฮตาก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010248 บ้านลาดค่าง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010249 บ้านห้วยติ้ว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010250 บ้านห้วยผักเน่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010251 บ้านโคนผง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010252 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010253 บ้านถ้ำมูล สพป. สพป.เลย เขต 3
42010254 บ้านหนองแซง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สพป. สพป.เลย เขต 3
42010257 บ้านแก่งไฮ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010258 ชุมชนภูเรือ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010259 บ้านหนองบง สพป. สพป.เลย เขต 3
42012017 ภูเรือวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42020101 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020103 บ้านนาดินดำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020104 บ้านสวนปอ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020105 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020106 บ้านหนองเขียด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020107 บ้านหนองอีเก้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020108 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020109 บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020110 บ้านไร่สุขสันต์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020111 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020112 บ้านเลยวังไสย์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020113 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020114 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020115 บ้านอุ่ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020116 บ้านนามูลตุ่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020117 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020118 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020119 วังน้ำพุ สพป. สพป.เลย เขต 2
42022005 ภูหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010001 บ้านท่าเปิบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010002 บ้านโป่งป่าติ้ว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010003 บ้านไผ่โทน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010004 บ้านห้วยเหล็ก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010005 บ้านตูบโกบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010006 บ้านลาดค้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010007 บ้านกำพี้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010008 บ้านกกดู่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010009 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010010 บ้านกกทอง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010011 บ้านห้วยกระทิง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010012 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010013 เมืองเลย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010015 อนุบาลเลย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010017 บ้านก้างปลา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010018 บ้านนาบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010019 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010020 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010021 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010022 บ้านโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010023 บ้านนาแขม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010024 บ้านวังยาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010025 บ้านนาดินดำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010027 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010028 บ้านหนองนาทราย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010029 บ้านทรัพย์มงคล สพป. สพป.เลย เขต 1
42010030 บ้านหนองผำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010031 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010033 บ้านติ้วน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010034 บ้านบง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010035 บ้านห้วยโตก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010036 บ้านกกชุมแสง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010038 บ้านโพน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010040 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010041 บ้านแหล่งควาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010042 บ้านไร่ทาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010047 บ้านสูบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010048 บ้านนาน้ำมัน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010049 บ้านวังแคน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010050 บ้านหนองดอกบัว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010053 บ้านห้วยลวงไซ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010055 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010056 บ้านส้าน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010057 บ้านปากภู สพป. สพป.เลย เขต 1
42010058 บ้านน้ำภู สพป. สพป.เลย เขต 1
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010060 บ้านนาโคก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010061 บ้านปากหมาก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010062 บ้านท่าบุ่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010064 บ้านนาม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010065 บ้านโพนป่าแดง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010066 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010067 บ้านน้ำคิว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010068 บ้านภูสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42012001 เลยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012002 เลยอนุกูลวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012003 นาอ้อวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42020001 บ้านนาซำแซง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020002 บ้านห้วยผุก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020003 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020004 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020005 บ้านน้ำทบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020006 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020007 บ้านขอนยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020008 บ้านป่าบง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020009 บ้านโคกขมิ้น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020010 บ้านหินเกิ้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020011 บ้านลาด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020012 บ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. สพป.เลย เขต 2
42020013 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020014 บ้านซำนกจิบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020015 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020016 บ้านนาวัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020017 บ้านโพนงาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020018 บ้านบุ่งค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020019 บ้านกกซ้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020020 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020021 บ้านโพนทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020022 บ้านน้ำค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020023 บ้านบุ่งตาข่าย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020024 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020025 บ้านปากปวน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020026 บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020027 บ้านวังแท่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020028 บ้านผาน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020029 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020030 บ้านโคกแฝก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020031 บ้านกุดแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020032 บ้านโนน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020033 บ้านโนนกกจาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020034 บ้านโคกมน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020035 บ้านนาแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020036 บ้านกกเกลี้ยง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020037 บ้านนาอีเลิศ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020038 ชุมชนวังสะพุง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020039 บ้านวังสะพุง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020040 บ้านน้ำอ้อมเล้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020042 บ้านห้วยทรายคำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020043 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020044 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020045 บ้านเล้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020046 บ้านกกบก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020047 บ้านน้ำจันทร์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020048 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) สพป. สพป.เลย เขต 2
42020049 บ้านหมากแข้งกกกอก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020050 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020051 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020052 บ้านหนองนอ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020053 บ้านหนองปาดฟาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020054 บ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020055 บ้านบึงสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020056 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020057 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020058 บ้านวังกกเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42022001 ราชประชานุเคราะห์ 52 สพป. สพป.เลย เขต 2
42022002 ศรีสงครามวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022010 วังทรายขาววิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022012 เขาหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022013 เซไลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022014 ผาน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022015 เลยสว่างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42020067 บ้านปวนพุ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020068 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020069 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020070 บ้านผาหวาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020071 บ้านสวนห้อมผางาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020079 บ้านร่องป่าไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020080 บ้านตาดข่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020081 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020082 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020083 บ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020084 บ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020085 บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020086 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020087 ชุมชนหนองหิน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020088 บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020089 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020090 บ้านไร่ศรีอุบล สพป. สพป.เลย เขต 2
42022016 หนองหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42020150 บ้านซำบุ่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020151 บ้านนาอ่างคำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020152 บ้านผาสามยอด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020153 บ้านผาสะนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020154 บ้านนาอุดม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020155 บ้านซำม่วง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020156 บ้านห้วยป่าน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020157 บ้านหนองตูม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020158 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020159 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020160 บ้านเอราวัณ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020162 ผานาง-ผาเกิ้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020163 โคกสง่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020165 บ้านวังม่วง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020166 บ้านโป่งศรีโทน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020167 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42022007 เอราวัณวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022011 ผาสามยอดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
43030078 บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี สพป. สพป.บึงกาฬ
43030079 บ้านห้วยผักขะ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030103 บ้านศิริพัฒน์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43010059 บ้านกองนาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010060 ปากมาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010061 บ้านหงส์ทองสามขา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010062 ป่าสักวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010063 บ้านนาบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010064 บ้านโคกคอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010065 บ้านหนองผือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010066 บ้านโพนพระ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010067 โกมลวิทยาคาร สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010069 บ้านนาช้างน้ำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010070 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010071 ร่วมมิตรวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010072 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010073 บ้านอุ่มเย็น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010074 บ้านหนองแวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010075 บ้านน้ำโมง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010076 บ้านทุ่มฝาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010077 บ้านเดื่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010078 บ้านน้อย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010079 บ้านเทวีดอนขม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010080 โพนศิลางามวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010081 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010082 บ้านว่าน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010083 บ้านแสนสุข สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010084 บ้านเป้า สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010085 คุรุศิษย์วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010086 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010087 บ้านท่ามะเฟือง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010088 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010089 บ้านนาน้ำพาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010090 บ้านหนองนาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010091 บ้านนาดง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010092 บ้านดงนาคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012008 ท่าบ่อ สพม. สพม. เขต 21
43012009 โคกคอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012010 ถ่อนวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012011 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012012 หนองนางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012013 เดื่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43030031 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030130 หนองแสงประชาสรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43030132 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก สพป. สพป.บึงกาฬ
43020106 บ้านไร่โนนสำราญ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020109 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.บึงกาฬ
43020119 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป. สพป.บึงกาฬ
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020121 บ้านนาดี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020122 เฝ้าไร่วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020123 บ้านจับไม้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020124 รสลินคัคณางค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020125 บ้านนาฮำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020126 บ้านหนองยาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020127 อนุบาลหนองควาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020129 บ้านโพนทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020130 บ้านท่าคำบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020131 บ้านหนองวัวชุม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020134 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020136 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020137 บ้านแบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020139 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020140 บ้านคำโคนสว่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 21
43022016 นาดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43030069 บ้านโคกหนองลาด สพป. สพป.บึงกาฬ
43010152 บ้านศูนย์กลาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010153 บ้านน้ำทอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010154 อาโอยาม่า 2 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010155 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010157 บ้านไร่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010158 บ้านโพนทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010159 อนุบาลดอนไผ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010160 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010161 บ้านสาวแล สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43020001 บ้านกุดบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020002 บ้านใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020003 บ้านนิคมดงบัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020005 บ้านโนนฤาษี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020006 บ้านหนองกุ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020013 บ้านนาตาล สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020015 บ้านปักหมู สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020017 ยูเนสโกสัมมนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020019 บ้านบัว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020021 บ้านโพนทัน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020023 บ้านเซิม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020024 บ้านท่าหนองพันทา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020025 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020026 บ้านคำตอยูง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020028 บ้านหนองแหวน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020032 บ้านแป้น สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020033 บ้านกุดแกลบ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020035 บ้านหนองหอย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020036 บ้านก่องขันธ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020037 บ้านดงสระพัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020038 บ้านต้อนเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020039 บ้านนาหนัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020041 บ้านหนองแอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020042 บ้านผือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020043 บ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020044 บ้านคำจำปา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020045 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020046 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020047 บ้านคำปะกั้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020048 บ้านปัก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020050 บ้านดงกำพี้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020052 บ้านวัดหลวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020054 บ้านสร้างนางขาว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020056 บ้านหาดสั่ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020057 บ้านหนองอั้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020059 บ้านเชียงอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020060 บ้านนาเมย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020061 บ้านโคกหัวภู สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022007 ราชประชานุเคราะห์ 27 สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022001 ชุมพลโพนพิสัย สพม. สพม. เขต 21
43022002 เซิมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022003 ปากสวยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022004 นาหนังพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 21
43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43022006 กุดบงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43010001 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010002 บ้านพร้าวเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010005 นาฮีนุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010007 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010008 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010009 บ้านหนองหมื่น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010010 ชุมชนบ้านพวก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010011 บ้านเดื่อใต้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010012 บ้านโคกป่าฝาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010013 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010014 ชุมชนบ้านปะโค สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010015 วัดพระธาตุบังพวน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010016 ราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010017 เชือกหม้วยวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010018 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010020 หนองผือวิทยาคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010021 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010022 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010023 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010024 อนุบาลอรุณรังษี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010025 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010026 จันทราราม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010027 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010028 มีชัยวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010029 บ้านโคกแมงเงา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010030 จอมมณี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010031 บ้านหนองแจ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010032 บ้านเมืองบาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010033 บ้านนาคลอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010034 บ้านวังยาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010035 หาดคำบอนวัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010036 บ้านเบิดวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010038 บ้านเวียงคุก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010043 ดาวเรืองสมสะอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010044 บ้านสร้างพอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010045 บ้านสวยหลง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010046 บ้านบงวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010047 บ้านจอมแจ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010048 หัวหาดวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010050 สีกายวิทยาคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010051 อนุบาลหนองคาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010052 บ้านคุยนางขาว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010053 ธนากรสงเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010054 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010055 อักษรอดุลวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010056 พร้าวใต้เจริญสุข สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010057 หินโงมวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010058 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012002 หินโงมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012003 ปทุมเทพวิทยาคาร 2 สพม. สพม. เขต 21
43012004 เวียงคำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012005 หนองคายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012007 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43020141 สุทธสิริโสภา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020142 บ้านนาทับไฮ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020145 รุจีจินตกานนท์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020146 บ้านหนองเค็ม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020148 บ้านดอนเหมือด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020149 บ้านต้อน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020151 บ้านนาสิงห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020152 บ้านนายาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020153 บ้านสามัคคีชัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020154 บ้านโปร่งสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020156 บ้านดงดาล สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020158 บ้านหนองคอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020159 บ้านโพนแพง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020161 บ้านหนองแก้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020162 บ้านน้ำเป สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020163 บ้านตาลชุม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020164 นิคมเจริญชัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020165 บ้านนาชุมช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020166 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022017 ประชาบดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43010093 ชุมชนบ้านหม้อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010094 บ้านท่ากฐิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010096 พัฒนาคำแก้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010097 บ้านป่าสัก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010098 บ้านวังน้ำมอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010101 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010103 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010104 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010105 บ้านหัวทราย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010106 บ้านพานพร้าว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010108 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010109 หนองปลาปากจำปาทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010110 บ้านขุมคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010111 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010112 บ้านดงบัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010113 บ้านเสียว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012014 พานพร้าว สพม. สพม. เขต 21
43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012016 วรลาโภนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010136 บ้านเหมือดแอ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010138 บ้านนากอ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010139 บ้านฝางวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010143 บ้านโนนแดง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010144 บ้านหนองบัววิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010146 ฉันทนาวัณรถ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010147 บ้านตอแก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010148 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010149 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010150 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010151 บ้านโพนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012019 น้ำสวยวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012020 ฝางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010115 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010116 บ้านโสกกล้า สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010117 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010118 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010119 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010120 บ้านเทา-นาบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010121 บ้านเทพประทับ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010122 บ้านตาดเสริม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010123 บ้านม่วง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010124 บ้านหนอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010125 บ้านวังมน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010126 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010127 บ้านห้วยไซงัว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010128 บ้านดงต้อง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010129 บ้านปากโสม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010130 บ้านนาโคก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010131 เพียงหลวง 13 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010132 บ้านแก้งใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010133 บ้านฟ้าประทาน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010134 อนุบาลสังคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012017 สังคมวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012018 วังม่วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
39020001 บ้านกุดดินจี่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020004 บ้านอาบช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020007 กุดแห่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020008 บ้านป่าแดงงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020009 บ้านสนามชัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020010 บ้านนาสมใจ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020011 บ้านยางชุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020013 บ้านหนองแวงคำ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020014 บ้านหนองแสง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020015 บ้านขอบเหล็ก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020017 ดงสวรรค์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020020 บ้านหนองเอี่ยน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020021 บ้านหนองด่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020022 บ้านหนองบัวคำแสน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020024 นครชัยประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020026 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020028 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020029 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020031 บ้านก่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020033 บ้านโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020034 บ้านซำเสี้ยว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020036 บ้านโนนตาล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020037 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020038 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020040 บ้านท่าอุทัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020043 บ้านห้วยนาหลวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020044 หนองด้วงวังประทุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39022006 กุดดินจี่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020084 บ้านภูเขาวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020085 เทพคีรีพิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020087 บ้านนาส้มโฮง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020088 บ้านหนองค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020089 บ้านผาเวียง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020090 บ้านนาแก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020091 บ้านโคกนาเหล่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020092 บ้านโคกกะทอ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020093 บ้านนาสมนึก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020096 บ้านนากลาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020097 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020098 บ้านผาวัง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020099 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020101 บ้านไทยนิยม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020102 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020103 บ้านนาสุรินทร์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020104 บ้านโคกหนองบัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39022002 นาวังศึกษาวิช สพม. สพม. เขต 19
39022005 นาแกวิทยา สพม. สพม. เขต 19
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010080 บ้านหนองแวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010081 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010082 บ้านโสกช้าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010083 บ้านหัวขัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010085 บ้านกุดคอเมย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010088 บ้านข่าน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010090 บ้านวังมน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010092 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010095 บ้านหนองตานา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010096 บ้านหนองสะแบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010097 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010099 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010100 บ้านดงบาก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010101 บ้านโสกแดง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010102 นิคมสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010103 บ้านโนนตาล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010104 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010105 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010106 บ้านห้วยบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010107 บ้านโคกม่วงชุม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010108 บ้านโนนสงเปลือย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010110 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010111 บ้านโสกจาน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010112 บ้านฝายหิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010114 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010115 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010116 บ้านค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010117 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010118 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010119 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010120 บ้านหนองเล้าข้าว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010122 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010123 บ้านถิ่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010125 บ้านกุดกวางสร้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010126 บ้านโสกก้านเหลือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010128 ปรางค์กู่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010129 นิคมวัฒนา 6 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010130 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010134 บ้านท่าลาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010136 บ้านโคกป่ากุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010137 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39012005 โนนสังวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012006 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012007 กุดดู่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012008 หนองเรือพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010002 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010003 ยางหลวงพิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010005 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010006 บ้านกุดจิก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010008 บ้านหนองกุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010010 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010011 บ้านนามะเฟือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010012 บ้านทรายงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010015 บ้านกุดเต่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010016 บ้านนาอ่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010017 บ้านโนนขมิ้น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010018 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010019 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010020 บ้านนาเลิง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010021 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010022 ร่มเกล้า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010023 บ้านโนนทัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010024 บ้านอ่างบูรพา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010025 บ้านภูพานคำ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010026 บ้านหินคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010027 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010028 บ้านโคกกุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010029 บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010030 บ้านดอนนาดี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010031 บ้านข้องโป้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010032 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010033 บ้านห้วยค้อ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010034 บ้านโคกม่วย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010035 บ้านพร้าว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010036 บ้านบกโนนเรียง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010040 บ้านบุ่งบก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010044 บ้านลาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010045 บ้านห้วยหามต่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010046 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010047 บ้านตำแย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010049 บ้านนาวังเวิน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010050 บ้านลำภู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010053 พิศาลวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010054 หนองบัววิทยายน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010055 บ้านวังหมื่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010057 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010058 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010059 บ้านภูพานทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010060 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010063 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010065 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010066 บ้านหนองบัวโซม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010068 บ้านหนองปลาขาว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010073 บ้านข่าดอนเข็ม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010074 บ้านดินทรายอ่อน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010076 บ้านดอนหัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010077 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39012001 หนองบัวพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012002 บ้านขามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สพม. สพม. เขต 19
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010140 บ้านกุดแท่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010141 บ้านวังคูณ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010142 บ้านนาทม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010143 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010144 บ้านโนนเสถียร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010145 บ้านทรายมูล สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010146 บ้านหนองอุ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010147 บ้านหนองขามท่างาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010148 บ้านดอนข่า สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010149 บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010150 บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010151 บ้านห้วยบ่อทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010152 ชุมชนบ้านนากอก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010153 โคกม่วงทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010155 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010156 บ้านโนนงาม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010157 บ้านโคกสนั่น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010159 บ้านแกท่าวารี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010161 บ้านวังไฮ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010162 บ้านโนนข่า(พอง) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010165 บ้านโนนหว้าทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010166 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010167 ฝายหินประชารักษ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010168 บ้านมอเหนือ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010169 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010170 โนนคูณวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010171 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010172 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010173 บ้านวังโปร่ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010177 วังแคนวังคูณวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010179 หนองม่วงชมพูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010180 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010181 บ้านมอใต้ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010182 เมืองใหม่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010183 บ้านหนองทุ่งมน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010184 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010186 บ้านดอนเกล็ด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010187 บ้านป่าคา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010188 บ้านสันป่าพลวง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010190 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010193 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010194 บ้านหนองแตง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010196 บ้านนาแพง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010197 บ้านหนองกุงแก้ว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010199 บ้านคอกวัว สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010200 บ้านผาสุก สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010201 บ้านหนองคังคา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010203 บ้านผาเสด็จ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010204 บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010208 บ้านสำราญสุข สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010209 กุดหานสามัคคี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010210 ดอนปอวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010211 บ้านนาทับควาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010213 บ้านหนองโน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010214 บ้านสร้างเสี่ยน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010215 กุดจิกวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010216 โนนข่าประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010217 บ้านโปร่งแจ้ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010218 บ้านห้วยกวางทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39010219 บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39012009 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012010 กุงแก้ววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012011 นากอกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 19
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020047 ยูงทองวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020048 บ้านกุดผึ้ง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020051 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020052 บ้านนาไร่ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020053 บ้านวังหินซา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020055 บ้านกุดฮู สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020058 บ้านนาด่าน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020060 บ้านโนนงามวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020063 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทอง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020067 บ้านนาสี สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020070 โนนอุดมศึกษา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020071 โนนปอแดงวิทยา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020072 บ้านต่างแคน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020075 บ้านนาโมง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020076 บ้านต้อง สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020077 บ้านโคกนกสาริกา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020078 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020079 บ้านบุญทัน สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020080 หนองเหลืองขามนคร สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม สพป. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 19
39022004 ดงมะไฟวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
41040001 บ้านดงบัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040002 บ้านดงธาตุ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040003 บ้านดงหวาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040004 บ้านหนองโนไชยวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040005 บ้านกุดจับ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040006 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040007 บ้านลำภู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040008 บ้านขอนยูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040009 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040010 บ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040011 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040012 บ้านถิ่น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040013 บ้านนาแคทุ่งขวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040014 ชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040015 บ้านโนนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040016 ชุมชนหนองแปนหินโงม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040017 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040018 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040019 บ้านเหล่าตำแย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040020 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040021 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040022 บ้านหนองสร้างไพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040023 บ้านโพธิ์โนนแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040024 บ้านกานต์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040025 บ้านหันเทาผักกาดย่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040026 ปะโคสามัคคีวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040027 โนนสูงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040028 บ้านหัวขัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040029 บ้านข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040030 บ้านโสกแกคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040031 บ้านดงน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040032 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040033 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040034 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040035 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040036 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040037 บ้านโนนฐานะ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040038 บ้านสร้างก่อ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042001 กุดจับประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41042004 ภูพานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41020001 บ้านปอ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020002 ดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020005 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020006 บ้านเชียงแหว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020007 บ้านเซียบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020009 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020010 บ้านเดียม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020011 บ้านนกขะบา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020013 บ้านเมืองพรึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020017 บ้านดอนเงิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020018 บ้านห้วยกองสี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020019 บ้านโนนสิมมา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020020 บ้านโนนจำปา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020021 บ้านตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020022 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020024 บ้านท่าแร่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020026 บ้านนาเพ็ญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020027 บ้านกุดยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020029 บ้านปะโค สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020033 บ้านดงน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020036 บ้านนาดีสร้างบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020037 บ้านสี่แจ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020038 บ้านดงเรือง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020039 อนุบาลกุมภวาปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020040 บ้านกงพาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020041 บ้านพันดอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020042 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020043 บ้านดงแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020045 บ้านวาปี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020046 บ้านผือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020048 บ้านสวนมอนคำ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020050 บ้านคำไผ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020051 บ้านหินเหลิ่ง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020053 บ้านนาแบก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020054 บ้านท่าหนองเทา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020057 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020058 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020059 บ้านหนองแดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020065 บ้านท่าสัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020066 บ้านโนนมะข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020067 บ้านโนนหนองม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020068 บ้านกุดจิก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020069 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41022001 กุมภวาปี สพม. สพม. เขต 20
41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41022008 สีออศิลปศาสตร์ สพม. สพม. เขต 20
41022011 หนองแดงวิทโยดม สพม. สพม. เขต 20
41022012 เสอเพลอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41022013 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 20
41030200 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030201 บ้านม่วงคอนสาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030202 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030203 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030204 บ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030205 บ้านโนนถั่วดิน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030206 บ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030207 บ้านไพจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030208 บ้านค้อดอนแคน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030209 บ้านโยธา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030210 บ้านวังแข้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030211 บ้านโนนทองอินทร์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030212 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030213 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030214 อนุบาลกู่แก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030215 บ้านซำป่าหัน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030216 บ้านซำป่ารัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032016 กู่แก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 20
41030090 บ้านหนองแวงตาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030091 บ้านคำเลาะ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030092 บ้านคำน้ำทิพย์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030093 บ้านคำบอน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030094 บ้านวังชมภู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030095 บ้านดงพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030096 สยามกลการ 3 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030097 อนุบาลไชยวาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030098 เพียปู่หนองเรือ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030099 ร่มเกล้า 2 สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030100 บ้านหนองแซง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030101 หนองแวงวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030102 บ้านคำยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030103 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030104 บ้านคำม่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030105 บ้านห้วยยางชัยพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030106 บ้านป่าก้าว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030107 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030108 บ้านหนองอิอู สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030109 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030110 ชุมชนสะงวย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030111 บ้านนาปู-นากลาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030112 บ้านหัวหนองยาง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032003 ไชยวานวิทยา สพม. สพม. เขต 20
41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41030075 อนุบาลทุ่งฝน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030076 บ้านท่าช่วง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030077 ชุมชนกุดค้า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030078 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030079 ธาตุน้อยก่อสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030080 บ้านโพนสูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030081 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030082 ชุมชนคำตานาหนองกุง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030083 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030084 บุญมีศรีสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030085 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030086 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030087 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030088 บ้านช้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41030089 บ้านนาทม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 3
41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 20
41040142 บ้านวังบง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040143 บ้านวังแข้ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040144 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040145 ชายแดนประชาสรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040146 บ้านนาแค สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040147 ชุมพลนาคลัง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040148 บ้านนาต้องนาสมนึก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040149 บ้านนายูง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040150 บ้านสว่างปากราง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040151 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040152 บ้านเชียงดีกุดเชือม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040153 บ้านท่าโปงทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040154 บ้านปากเจียงโนนทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040155 บ้านนาตูม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040156 บ้านนาคำน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040157 บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040158 อนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040159 บ้านสมประสงค์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042011 ยูงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41040112 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040113 บ้านนางัว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040114 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040116 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040118 บ้านนาเมืองไทย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040119 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040120 บ้านเทพประทาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040121 บ้านหยวก สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040122 บ้านจำปาทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040123 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040124 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040125 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040126 บ้านน้ำปู่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040127 บ้านท่าโสม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040128 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040129 บ้านน้ำทรง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040130 บ้านสามัคคี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040131 บ้านผากลางนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040132 บ้านโชคเจริญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040133 บ้านสวัสดี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040134 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040135 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040136 เตชะไพบูลย์ (2) สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040137 บ้านนาเก็น สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040138 บ้านสาครพัฒนา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040139 บ้านหนองแวง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040140 บ้านน้ำซึม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41040141 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 4
41042003 น้ำโสมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 20
41042007 สามัคคีพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 20
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020078 บ้านตาดโตนไร่เดชา สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020079 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020080 บ้านม่วงดง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020081 บ้านหาดสถาพร สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020082 ชุมชนทมป่าข่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020083 บ้านทมนางาม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020084 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020085 อนุบาลโนนสะอาด สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020086 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020090 บ้านหนองจาน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020092 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020093 บ้านกุดขนวน สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020094 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020095 บ้านกระเบิ้องโนนทิง สพป. สพป.อุดรธานี เขต 2
41020096 บ้านหนองโก สพป. สพป.อุด