ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
48020001 ชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020002 บ้านตาลปากน้ำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020003 บ้านนาเพียง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020004 บ้านนาหนองบก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020005 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020006 บ้านหาดกวน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020008 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020009 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020010 บ้านท่าจำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020011 บ้านห้วยพระ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020012 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020013 บ้านคำเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020014 บ้านดอนติ้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020015 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020017 บ้านท่าอุเทน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020018 บ้านน้อยนาเหนือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020019 อุเทนวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020021 บ้านนาผักปอด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020022 บ้านโพน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020023 บ้านธาตุ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020024 บ้านน้อยทวย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020025 บ้านตาล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020026 บ้านพนอม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020027 บ้านดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020028 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020030 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020032 บ้านพะทาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020033 บ้านนาข่าท่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020034 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020035 บ้านบุ่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020036 บ้านโพนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020038 บ้านรามราช สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020039 บ้านแพงสะพัง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020040 บ้านโพนก่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020041 บ้านม่วงนาสีดา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020042 บ้านเวินพระบาท สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020043 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020044 บ้านปากทวย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020045 บ้านหนองเทา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022001 อุเทนพัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48022002 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022003 พะทายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022004 รามราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022005 ท่าจำปาวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022006 เชียงยืนวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48010113 บ้านสร้างแห่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010114 บ้านกุดฉิม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010116 บ้านดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010117 บ้านหนองสะโน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010120 วัดพระธาตุพนม 'พนมวิทยาคาร' สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010121 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010122 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010124 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010127 บ้านดงยอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010129 บ้านดงก้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010130 บ้านดงป่ายูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010131 บ้านหนองหญ้าม้า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010132 บ้านขอนขว้าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010133 บ้านขอนกองโพนทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010134 บ้านนาหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010135 บ้านคำชะอี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010136 บ้านดอนข้าวหลาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010137 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010138 บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010139 บ้านนาคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010140 บ้านคับพวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010141 บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010143 บ้านแก่งโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010145 บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010147 พระกลางวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010148 มรุกขนคร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010149 บ้านนาทาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010151 บ้านหนองกุดแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010152 บ้านโพนแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010153 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010156 บ้านดงขวาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010158 บ้านดอนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010159 บ้านโสกแมว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012014 ธาตุพนม สพม. สพม. เขต 22
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48012016 โพนแพงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012017 กุดฉิมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 22
48012019 นาถ่อนพัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48010198 บ้านดอนโทน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010199 ศรีโพนทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010201 บ้านจำปา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010204 บ้านกลางมูลอ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010205 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010207 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010208 บ้านนาป่งคอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010209 บ้านนาคู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010210 บ้านแขนนาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010211 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010212 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010213 บ้านนาเลียง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010214 บ้านหนองคอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010217 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010219 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010220 บ้านนาโสก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010221 บ้านนาทุ่งมั่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010222 บ้านหนองยอโพนแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010223 บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010224 บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010225 บ้านพระซองเหนือ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010227 บ้านดงอินำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010228 พระซองวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010229 ธารน้ำใจ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010230 ชุมชนบ้านพิมาน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010231 บ้านพิมานท่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010233 บ้านจอมมณี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010234 บ้านปากบัง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010236 บ้านหนองหอยใหญ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010237 บ้านนางเลิศ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010238 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010243 บ้านเหล่าทุ่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010244 บ้านดงดู่งาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010245 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010246 บ้านดินดำหมากเฟือง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010247 บ้านนากุงยางคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010248 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010249 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010250 บ้านหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010251 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012022 นาแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012023 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012026 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48020176 บ้านหมูม้น สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020177 บ้านโคกศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020178 บ้านคำแม่นาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020179 บ้านดอนเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020180 บ้านท่าพันโฮง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020182 บ้านนาทม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020185 บ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020186 บ้านหนองซน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020187 บ้านชัยมงคล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020188 บ้านนานอ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020189 บ้านนาดีวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020190 เพียงหลวง 10 สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022021 นาทมวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022022 หนองซนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48020122 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020124 ชุมชนประสานมิตร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020126 ชุมชนนางัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020127 บ้านนาคอย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020128 บ้านอูนนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020129 บ้านโนนกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020130 บ้านสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020131 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020132 บ้านนาหว้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020134 บ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020135 บ้านอูนยางคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020136 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020137 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020138 บ้านเสียววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020139 บ้านดอนพะธาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020140 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020141 บ้านเหล่าพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020142 บ้านหนองดุด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020143 บ้านดอนศาลา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020144 บ้านนาน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020145 บ้านดอนปอหนองโอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 22
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022018 อุดมพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 22
48020047 บ้านนาเข สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020048 บ้านโคกสายทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020050 บ้านนางัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020051 บ้านพืชผล สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020053 บ้านแพงโคก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020054 บ้านดอนบาก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020055 อนุบาลบ้านแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020056 บ้านนายาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020059 บ้านหัวหาด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020060 ชุมชนไผ่ล้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020061 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020062 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020063 บ้านโพนทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020064 บ้านนาดีหัวภู สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020065 บ้านโคกยาว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020066 บ้านม่วงชี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020067 บ้านดอนสะฝาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020068 บ้านโคกพะธาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020069 บ้านป่าหว้าน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020071 ชุมชนนาพระชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020072 บ้านนาข่าคำพอก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020073 บ้านไชยศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020074 บ้านคำนกกก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020075 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020076 บ้านนากระแต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022007 บ้านแพงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022008 ภูลังกาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022023 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48010069 บ้านกุตาไก้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010070 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010071 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010072 บ้านโพนทา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010073 บ้านนางาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010074 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010075 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010076 บ้านวังกะเบา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010077 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010079 บ้านศรีธน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010080 บ้านสว่างสำราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010081 บ้านโคกสูง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010082 บ้านม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010083 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010084 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010085 โพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010086 บ้านนามะเขือ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010087 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010088 ปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010089 บ้านนาขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010090 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010091 บ้านกอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010092 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010093 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010094 บ้านใหม่วังเซือม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010095 บ้านปลาปากน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010096 บ้านวังสิม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010097 บ้านห้วยไหล่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010098 บ้านถาวรนาอุดม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010099 บ้านมหาชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010100 บ้านทันสมัย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010102 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010103 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010104 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010106 บ้านนาเชือก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010108 บ้านนาสะเดา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010109 บ้านโพนทัน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010110 บ้านจรุกเตย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010111 บ้านกุงโกน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010112 บ้านหนองกกคูณ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012008 ปลาปากวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012009 กุตาไก้วิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. สพม. เขต 22
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. สพม. เขต 22
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48012013 มหาชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48020146 บ้านนาขมิ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020147 บ้านดงวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020149 บ้านขามเตี้ยน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020150 บ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020152 บ้านนาใน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020155 บ้านนาหัวบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020158 บ้านค้อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020160 บ้านหนองท่ม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020161 บ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020163 บ้านนาคำ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020164 บ้านนาเต่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020165 บ้านต้าย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020166 บ้านโพนจาน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020167 บ้านบงคํา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020168 บ้านโพนบก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020169 บ้านโพนเพ็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020171 บ้านโพนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020172 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020173 บ้านหนองนางเลิง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020174 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. สพม. เขต 22
48022020 ค้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48010001 บ้านกุรุคุ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010003 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010004 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010005 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010006 บ้านนาป่ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010007 บ้านกล้วย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010008 บ้านชะโนต สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010009 บ้านชะโงมนาโดน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010010 บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010011 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010013 บ้านหนองยาว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010014 บ้านหนองดินแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010015 บ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010016 บ้านวังไฮหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010017 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010018 บ้านโพนป่าหว้าน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010019 บ้านนาคอกควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010020 บ้านกกไฮ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010021 บ้านดงหมู สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010022 บ้านนาหลวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010024 บ้านหนองจันทน์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010025 บ้านนาทราย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010026 บ้านนามูลฮิ้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010027 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010028 บ้านนาคำโนนขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010029 บ้านนาราชควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010030 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010031 บ้านนาราชควายน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010032 บ้านสร้างหิน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010033 บ้านหนองบัวหนองแวง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010034 อนุบาลนครพนม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010035 บ้านน้อยใต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010036 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010037 บ้านดงยอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010038 บ้านกลางน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010039 บ้านดงติ้ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010040 บ้านกลางบ้านหนาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010041 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010043 บ้านผึ้ง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010044 บ้านวังกระแส สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010045 บ้านสุขเจริญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010046 ดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010047 บ้านหนองปลาดุก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010048 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010050 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010051 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010053 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010054 บ้านคำสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010055 บ้านหนองแซง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010056 บ้านโชคอํานวย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010057 บ้านวังตามัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010058 เมืองนครพนม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010059 บ้านหนองญาติ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010060 บ้านดงโชค สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010061 บ้านคำพอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010062 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010064 บ้านสําราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010065 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010066 บ้านคำเกิ้ม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010068 บ้านนาหัวบ่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012001 ปิยะมหาราชาลัย สพม. สพม. เขต 22
48012002 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 22
48012003 นครพนมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012004 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 22
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012007 วังกระแสวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48010161 บ้านโคกหินแฮ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010162 บ้านหนองแซง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010163 บ้านนาโดนใหม่ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010164 บ้านนาบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010165 บ้านนาม่วง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010166 บ้านหนองกุง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010167 บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010168 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010169 บ้านสร้างเม็ก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010170 ลาดสว่างวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010171 บ้านดอนขาว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010172 บ้านนาขาม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010173 บ้านเหิบ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010174 ชายแดนอนุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010175 บ้านนายอ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010176 นางามวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010177 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010178 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010179 บ้านนายอน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010180 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010181 บ้านเหล่าสำราญ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010182 บ้านดงบาก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010183 บ้านหนองลาดควาย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010184 โพนทองวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010185 บ้านดงมะเอก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010186 บ้านคำผาสุก สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010187 เรณูวิทยาคาร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010188 บ้านโนนสังข์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010189 บ้านโพนสาวเอ้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010190 บ้านนาบั่ว สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010191 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010192 บ้านบ่อสะอาด สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010193 บ้านนาโดนเก่า สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010194 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010196 บ้านหัวขัวใต้ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010197 บ้านนาดี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012020 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 22
48010252 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010254 บ้านโนนหอม สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010255 บ้านยอดชาดวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010257 บ้านหนองบึง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010258 บ้านหนองแคน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010259 บ้านวังยาง สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010260 บ้านนาขามส้มป่อย สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010261 บ้านหนองนางด่อน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010262 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010264 บ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48010265 บ้านโพนสวางหนองแหน สพป. สพป.นครพนม เขต 1
48012027 วังยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48020077 บ้านดงหนองบัว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020078 บ้านดอนสมอ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020079 บ้านดอนมะจ่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020080 บ้านดอนแดง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020081 บ้านนาเพียง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020083 บ้านนาคํา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020085 บ้านคําสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020086 บ้านอุ่มไผ่ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020087 บ้านภูกระแต สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020088 บ้านโพนงาม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020089 บ้านเหล่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020090 บ้านอีอูด สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020091 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020092 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020093 บ้านจอมศรี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020095 บ้านข่า สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020096 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020099 ชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020100 บ้านหนองผือ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020101 บ้านเซียงเซา สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020102 บ้านดงขวาง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020103 บ้านนาจาน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020104 ประชาสนธิ์นุสรณ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020105 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020106 บ้านโพนสว่าง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020107 บ้านโพนขาว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020109 บ้านยางงอย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020110 บ้านหนองบาท้าว สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020111 บ้านปฏิรูป สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020112 บ้านแค สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020114 บ้านศรีเวินชัย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020115 ชุมชนบ้านสามผง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020116 บ้านนาหนองหวาย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020117 บ้านดงน้อย สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020118 บ้านคําไฮ สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020119 บ้านหาดแพง สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020120 บ้านเสียวสงคราม สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48020121 บ้านอ้วน สพป. สพป.นครพนม เขต 2
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม. เขต 22
48022010 สามผงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022011 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. สพม. เขต 22
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
48022013 นาเดื่อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
48022014 บ้านข่าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010181 บ้านแก้งช้างเนียม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010182 บ้านนาปุ่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010183 บ้านโนนสว่าง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010184 บ้านหนองกะปาด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค สพป. สพป.มุกดาหาร
49010186 บ้านกลาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010187 คำบกราษฎร์นุกูล สพป. สพป.มุกดาหาร
49010188 บ้านบาก1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010189 บ้านห้วยลำโมง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010191 บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' สพป. สพป.มุกดาหาร
49010192 ห้วยตาเปอะ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010193 บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" สพป. สพป.มุกดาหาร
49010194 บ้านโคก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010195 บ้านดงยาง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) สพป. สพป.มุกดาหาร
49010197 บ้านโนนสังข์ศรี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010198 บ้านซ่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010199 บ้านม่วง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010200 บ้านแมด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010201 บ้านเหล่า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010202 บ้านหนองสระพังทอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010203 บ้านดอนป่าแคน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010204 บ้านตูมหวาน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010205 บ้านแฝก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010206 บ้านโพนงาม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010207 บ้านนาหลวง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010208 บ้านหนองบง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010209 บ้านหนองเอี่ยน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010210 บ้านโคกสว่าง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010211 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป. สพป.มุกดาหาร
49012022 คำชะอีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012023 คำบกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 22
49012025 คำชะอีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012026 เหล่าประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 22
49010150 บ้านกกตูม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010151 บ้านแก้งนาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010152 บ้านขัวสูง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010153 บ้านนาหินกอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010154 บ้านปากช่อง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010155 สยามกลการ 5 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010156 บ้านสานแว้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010158 บ้านชะโนด 2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010159 บ้านหนองยาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010160 บ้านย้อมพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010161 บ้านโสก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010162 บ้านเปียด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010163 บ้านโพนแดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010164 บ้านดงหลวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010166 บ้านนาหลัก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010167 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010168 บ้านมะนาว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010169 บ้านหนองคอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู สพป. สพป.มุกดาหาร
49010171 บ้านโพนไฮ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010173 บ้านก้านเหลืองดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010174 ร่มเกล้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010176 บ้านน้ำบ่อดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010177 บ้านเหล่าดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010178 บ้านหนองหนาว สพป. สพป.มุกดาหาร
49012020 ดงหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 22
49010114 ชุมชนดอนตาล สพป. สพป.มุกดาหาร
49010115 บ้านนาม่วง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010116 บ้านโพนสว่าง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010117 บ้านห้วยกอก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010118 นาสะเม็งวิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010119 บ้านโคกพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010120 บ้านนาสะโน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010122 บ้านหนองกระยัง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010124 บ้านแก้ง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010125 บ้านคำดู่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010126 บ้านดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010127 บ้านนาคำน้อย1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010128 บ้านภูวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010129 บ้านภูล้อม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010130 บ้านหนองบอน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010131 บ้านบาก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010132 บ้านนายาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010133 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010134 บ้านห้วยทราย2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010135 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010136 บ้านนาทาม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010137 บ้านนาป่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010138 บ้านนามน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010139 บ้านโนนสวาท สพป. สพป.มุกดาหาร
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร สพป. สพป.มุกดาหาร
49010141 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010142 บ้านโคกหนองหล่ม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010143 บ้านเหล่าหมี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010144 บ้านโคกสว่าง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010145 บ้านเหล่าแขมทอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010146 บ้านท่าห้วยคำ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010147 บ้านนายอ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010148 บ้านป่าพยอม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010149 สยามกลการ4 สพป. สพป.มุกดาหาร
49012017 ดอนตาลวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012018 โพธิ์ไทรวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012019 ผาเทิบวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49010080 คำแฮดประชาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010081 บ้านนาหลวง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010082 บ้านบะ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010083 บ้านป่าแดง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010084 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010085 บ้านอุ่มไผ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010087 บ้านคำบง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010088 บ้านคำพอก2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010091 บ้านห้วยกอก1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010093 บ้านนากอก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010094 บ้านนาสองเหมือง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010096 บ้านนาอุดม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010097 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.มุกดาหาร
49010098 บ้านคำไหล สพป. สพป.มุกดาหาร
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010100 บ้านป่าเตย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010101 บ้านโนนเกษม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010102 บ้านภูแผงม้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010104 บ้านคำสร้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010105 บ้านด่านมน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010106 บ้านคำนางโอก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010107 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010109 ป่งแดงวิทยาคม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010111 บ้านโนนสะอาด2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010112 หนองข่าประชาอุทิศ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
49012013 อุดมวิทย์ สพม. สพม. เขต 22
49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 22
49012016 โชคชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49010001 บ้านกุดแข้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010002 บ้านกุดแข้ใต้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010003 บ้านดงยาง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010006 บ้านคำป่าหลาย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010007 บ้านนาคำน้อย2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010008 บ้านนาตะแบง1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010009 บ้านนาสองห้อง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010012 บ้านคำเขือง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010013 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010014 บ้านโค้งสำราญ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010015 บ้านดงมัน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010017 บ้านพรานอ้น สพป. สพป.มุกดาหาร
49010018 บ้านเหล่าคราม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010019 บ้านเหมืองบ่า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010020 บ้านนาดี2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010021 บ้านสงเปือยเหนือ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010022 ห้วยยางจอมมณี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010023 บ้านไร่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010024 บ้านดงมอน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010025 บ้านดงเย็น สพป. สพป.มุกดาหาร
49010026 บ้านคำบง2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010027 บ้านโคกขามเลียน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010029 บ้านป่งโพน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010030 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010031 บ้านสามขัว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010032 บ้านหนองแคนนาจาน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010033 บ้านบุ่งอุทัย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010034 บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' สพป. สพป.มุกดาหาร
49010035 บ้านท่าไค้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010036 บ้านโนนศรี สพป. สพป.มุกดาหาร
49010037 บ้านป่งเปือย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010038 บ้านนาโด่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010040 ชุมชนนาโสก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010041 บ้านหนองน้ำเต้า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010042 บ้านนาหัวภู สพป. สพป.มุกดาหาร
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010045 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010046 บ้านหนองแอก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010049 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010050 บ้านพังคอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010051 บ้านสงเปือย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010052 บ้านหนองบัว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010053 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010054 บ้านโคก1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010055 บ้านคำผึ้ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010056 บ้านจอมมณีใต้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010057 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) สพป. สพป.มุกดาหาร
49010058 บ้านโนนตูม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010059 บ้านผึ่งแดด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010060 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010061 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010062 บ้านนาโสกน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010063 ชุมชนโพนทราย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010064 บ้านม่วงหัก สพป. สพป.มุกดาหาร
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010066 บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010067 คำฮีเบญจวิทย์ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010068 บ้านแก่นเต่า สพป. สพป.มุกดาหาร
49010069 คำสายทองวิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010070 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010071 บ้านดานคำ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010072 นาคำน้อยวิทยา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010073 เมืองใหม่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010074 บ้านศูนย์ไหม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010075 บ้านนาโปน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010076 มุกดาลัย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010078 อนุบาลมุกดาหาร สพป. สพป.มุกดาหาร
49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง สพป. สพป.มุกดาหาร
49013001 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สพป. สพป.มุกดาหาร
49012001 มุกดาหาร สพม. สพม. เขต 22
49012002 นาโสกวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 22
49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน สพม. สพม. เขต 22
49012005 คำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. สพม. เขต 22
49012006 ดงเย็นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 22
49012008 มุกดาวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 22
49012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. สพม. เขต 22
49012010 ดงมอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49012011 เมืองมุกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49010228 บ้านโนนยาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010229 บ้านคำพอก 1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010230 บ้านงิ้ว สพป. สพป.มุกดาหาร
49010231 บ้านวังนอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010232 บ้านหนองโอใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010233 บ้านคำพี้ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010234 บ้านเป้าป่าแสด สพป. สพป.มุกดาหาร
49010235 บ้านภู สพป. สพป.มุกดาหาร
49010236 บ้านวังไฮ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010237 บ้านนาตะแบง 2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010238 บ้านบุ่ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010239 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010240 บ้านแวง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010241 บ้านโคกหินกอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010242 บ้านหลุบปึ้ง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010243 บ้านเหล่าน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010244 บ้านนาหนองแคน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010245 บ้านคันแท สพป. สพป.มุกดาหาร
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง สพป. สพป.มุกดาหาร
49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 22
49012029 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 22
49012030 หนองแวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 22
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010214 บ้านชะโนด 1 สพป. สพป.มุกดาหาร
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา สพป. สพป.มุกดาหาร
49010216 บ้านขามป้อม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010217 บ้านทรายทอง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010219 บ้านสองคอน สพป. สพป.มุกดาหาร
49010220 บ้านป่งขาม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป. สพป.มุกดาหาร
49010222 บ้านนาดีโคกสวาท สพป. สพป.มุกดาหาร
49010223 บ้านหว้านใหญ่ สพป. สพป.มุกดาหาร
49010224 หนองผือดอนม่วง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010225 บ้านหว้านน้อย สพป. สพป.มุกดาหาร
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. สพป.มุกดาหาร
49010227 บ้านโนนสว่าง 2 สพป. สพป.มุกดาหาร
49012027 หว้านใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 22
47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020004 ชุมชนบ้านกุดไห สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020005 บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020006 บ้านค้อน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020007 บ้านค้อใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020008 บ้านงิ้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020010 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020012 บ้านนาขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47020015 บ้านเชิงดอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47010074 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010075 บ้านอีกุด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010076 ชุมชนนิรมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010078 บ้านซ่งเต่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010079 บ้านกุงศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010083 บ้านโคกม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010086 บ้านม่วงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010087 บ้านนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010088 ไพศาลวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010090 บ้านกุดฮู สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010092 บ้านกุดสะกอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010093 บ้านอุ่มจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010094 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010095 แก้งคำประชาสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010097 บ้านสนามบิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47012009 โพธิแสนวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47030080 อนุบาลคำตากล้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030081 บ้านหนองพอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030082 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030087 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030088 บ้านดอนคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030089 บ้านนาแต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030090 แพดพิทยารัตน์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030091 บ้านตาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030092 บ้านกุดจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030093 บ้านดงบัง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030094 บ้านดงอีด่อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030095 บ้านหนองบัวสิม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030096 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030097 บ้านเพีย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030098 บ้านท่างาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สพม. เขต 23
47032004 ศึกษาประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 23
47010110 บ้านด่านม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010111 บ้านลาดค้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010117 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010118 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010120 บ้านตองโขบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010122 บ้านแมดนาท่ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010124 บ้านไร่นาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010125 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010126 บ้านดงหนองเหียน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012011 ร่มเกล้า สพม. สพม. เขต 23
47012012 ด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47030184 บ้านโคกศิลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030186 บ้านคำบอน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030188 บ้านทุ่งคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030189 บ้านสร้างฟาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030190 บ้านนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030192 บ้านแกดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030193 บ้านหนองฮังแหลว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030194 บ้านทุ่งแก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030198 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030199 บ้านหนองน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030200 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030202 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030203 บ้านดงบาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030206 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030207 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030208 ทุ่งเจริญพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030209 บ้านดงสง่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47030210 บ้านหนองแปน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47032015 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 23
47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010101 บ้านห้วยหวด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010102 บ้านกวนบุ่น สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010103 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010104 นางอยโพนปลาโหล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010105 อนุบาลเต่างอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010107 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010108 บ้านหนองบึงทวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010109 บ้านดงหลวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020130 บ้านดงสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020131 บ้านหนองเบญจ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020132 บ้านสุวรรณคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020133 บ้านอูนโคก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020134 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020135 บ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020136 บ้านหนองผักเทียม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022015 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47030100 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030101 นาข่าวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030102 บ้านหนองลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030104 บ้านซ่อมดู่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030106 บ้านด่านสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030108 บ้านดงหม้อทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030109 บ้านคำยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030110 บ้านดงเหนือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030111 บ้านดอนแดงคำอ้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030113 คำปลาฝานาทวี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030114 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030115 บ้านน้ำจั้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030116 บ้านโนนไทย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030120 บ้านพุทธรักษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030121 บ้านคำภูทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030122 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030123 บ้านลึมบอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030125 บ้านหว้านสหวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030126 บ้านสรศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030127 บ้านจาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030128 บ้านดงยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030129 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030130 ประชานาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030131 ชุมชนบ้านมาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030132 นาจานกล้วยน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030133 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030134 บ้านโพธิ์ชัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030135 บ้านบ่อแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030136 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030137 บ้านคำลอดพื้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030138 บ้านนาดูนนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030139 บ้านโนนแสบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030141 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030142 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032009 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47032010 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47020016 บ้านดอนม่วย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020018 บ้านช้างมิ่ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020021 บ้านตาลเลียน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020022 บ้านเชิงชุม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020023 บ้านโนนพอก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020026 บ้านถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020028 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020029 บ้านนาเลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020030 บ้านอูนดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020031 บ้านนาใน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020032 บ้านผักคำภู สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020036 บ้านนาสาวนาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020038 บ้านภูเพ็ก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020039 บ้านบะฮี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020040 บ้านท่าสองคอน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020041 บ้านนาตากาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020043 บ้านบะหัวเมย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020044 อนุบาลพรรณานิคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020045 วัดสุทธิมงคล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020050 บ้านคางฮุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020051 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020054 บ้านทิดไทย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020055 บ้านคำแหว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020057 บ้านคำข่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020058 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020059 บ้านโคก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020061 บ้านหินแตก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020063 บ้านบึง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020064 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020065 บ้านเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020066 บ้านขมิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020068 บ้านสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020069 บ้านดอนกอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020070 บ้านโนนทรายคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022011 ราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022003 พรรณาวุฒาจารย์ สพม. สพม. เขต 23
47022004 บ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 23
47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022008 ภูริทัตต์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022009 บะฮีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022010 ช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 23
47020071 บ้านนาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020072 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020074 บ้านนาล้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020075 บ้านขัวขอนแคน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020076 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020077 บ้านโนนขมิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020078 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020080 บ้านนาเหมือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020083 บ้านสร้างขุ่ย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020086 บ้านม่วงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020087 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020088 บ้านนาแยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020089 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020090 บ้านแร่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020091 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020093 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020096 บ้านท่าลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020097 บ้านสงเปลือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020099 บ้านอุ่มเหม้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022001 พังโคนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022005 ลำปลาหางวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47010128 บ้านโนนกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010130 นาแก้วพิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010131 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010133 หนองผือเทพนิมิต สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010134 บ้านโคกแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010135 บ้านนาเดื่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010137 บ้านป่าผาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010143 โพนบกผดุงศาสตร์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010146 บ้านวังปลาเซือม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010147 บ้านนาจาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012013 โพนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010151 บ้านโคกภู สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010153 บ้านบ่อเดือนห้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010154 อนุบาลภูพาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010156 เขื่อนน้ำพุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010159 บ้านชมภูพาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010160 บัานสะพานสาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010161 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010166 บ้านหลุบเลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012014 คำเพิ่มพิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สพม. เขต 23
47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010002 บ้านประชาสุขสันติ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010003 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010009 นายอวัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010015 บ้านป่าหว้าน สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010016 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010018 บ้านดอนเชียงคูณ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010020 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010021 บ้านกุดแข้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010022 บ้านนาแก สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010023 บ้านดงขวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010026 บ้านนากับแก้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010027 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010029 บ้านพะโค สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010030 ท่าแร่วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010032 อนุบาลสกลนคร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010034 สกลนคร(วันครู2501) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010035 นาอ้อยคำสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010037 บ้านกกส้มโฮง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010038 ธาตุนาเวงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010047 บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010050 ห้วยทรายวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010051 บ้านหนองนาเลิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010053 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010054 บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010055 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010056 บ้านดอนสัมพันธ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010059 บ้านศรีวิชา'ครุราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010060 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010066 บ้านหนองสระ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010069 บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์' สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010072 บ้านน้อยจอมศรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 1
47012001 สกลราชวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 23
47012002 ดงมะไฟวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012003 สกลนครพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 23
47012005 ท่าแร่ศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ สพม. สพม. เขต 23
47030001 บ้านกุดเรือคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030002 บ้านจำปาดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030003 บ้านห้วยน้ำเที่ยง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030004 บ้านขัวก่าย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030005 บ้านขาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030006 บ้านวังเวิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030007 บ้านส้งเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030008 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030009 บ้านโคกถาวร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030011 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030012 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030013 บ้านคูสะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030015 บ้านโคกแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030017 บ้านขุนภูมิ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030018 บ้านยางคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030019 บ้านโนนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030020 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030021 บ้านวังหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030022 บ้านนาอวนน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030023 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030024 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030025 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030027 บ้านหนองตากวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030029 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030030 บ้านโนนแต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030031 บ้านกุดจิก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030032 บ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030033 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030035 บ้านกุดเรือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030036 บ้านหนองแสงคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030037 บ้านนาซอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030039 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030040 บ้านหินเหิบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030041 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030043 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030044 บ้านปลาหลาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030045 บ้านนาง่ามเล้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030046 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030047 บ้านวังบง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030049 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030050 บ้านดอนแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030051 บ้านแก้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030052 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030053 บ้านศรีวิชัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030054 บ้านห้วยแสง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030055 บ้านห้วยหินลาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030056 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030057 บ้านโนนทับช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030058 บ้านวังเยี่ยม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030059 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030060 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030062 บ้านนาบัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030064 บ้านนาจาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030065 บ้านตาดโตน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030066 บ้านบะป่าคา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030067 บ้านน้ำบุ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030068 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030069 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030070 บ้านหนองสนม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030071 บ้านโพนแพง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030072 บ้านโนนชนะสังคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030073 บ้านนาคอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030074 บ้านก่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030075 บ้านบะนกทา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030076 บ้านนายม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030077 บ้านวังโพน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030078 บ้านอินทร์แปลง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032001 มัธยมวานรนิวาส สพม. สพม. เขต 23
47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 23
47032007 หนองแวงวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020103 บ้านดงบังป่าโจด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020104 บ้านโคกตาดทอง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020106 บ้านทุ่งเชือก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020107 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020108 บ้านหนองแปน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020109 บ้านคำบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020111 บ้านตาดภูวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020113 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020114 บ้านโคกศาลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020115 บ้านผักตบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020117 บ้านนาบ่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020118 บ้านงิ้วพังฮอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020119 บ้านโพนไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020120 บ้านห้วยบาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020122 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020125 บ้านกุดตะกาบ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022012 มัธยมวาริชภูมิ สพม. สพม. เขต 23
47022013 ธรรมบวรวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47022014 วาริชวิทยา สพม. สพม. เขต 23
47020138 บ้านค้อใต้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020141 ชุมพลศึกษา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020142 คำเจริญวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020145 บ้านยางคำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020146 บ้านคำสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020148 บ้านหนองหมากแซว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020152 บ้านบึงโน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020153 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020155 บ้านตาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020156 บ้านตาลโกน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020158 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020160 บ้านหนองหลักช้าง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020161 บ้านนาเตียง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020162 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020165 บ้านม้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020166 บ้านดอนยานาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020167 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020168 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020170 บ้านโคกหลวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020171 บ้านคันชา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020172 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020173 บ้านธาตุ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020177 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020178 บ้านโคกหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020179 บ้านคำนาดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020180 ชุมชนบงเหนือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020181 บ้านดอนหัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020182 บ้านขาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020183 บ้านบาก สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020184 บ้านจำปานาถ่อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020185 บ้านโคกสวัสดี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020186 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020187 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020190 บ้านคำไชยวาน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020191 บ้านนาทม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020192 บ้านคำสะแนน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020193 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020194 บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020195 บ้านหนองบัวแพ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020197 บ้านหนองตาล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020198 บ้านทุ่งปลากัด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020199 บ้านหนองหอยคัน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020201 บ้านพันนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020204 บ้านโพนสูง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020206 บ้านดอนเชียงยืน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020207 บ้านคำชนดงต้อง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020208 บ้านนางัว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020209 บ้านโคกสีไค สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020211 บ้านแวง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020213 บ้านโพนงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020214 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020215 บ้านหนองชาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020221 บ้านหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020223 บ้านโคกดินแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020224 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020225 ชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สพม. เขต 23
47022017 แวงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022018 หนองหลวงศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47022019 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 23
47022020 บงเหนือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47022021 สว่างแดนดิน สพม. สพม. เขต 23
47020226 บ้านชัยชนะ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020228 บ้านภูตะคาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020230 บ้านคำก้าว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020231 บ้านท่าวารี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020232 บ้านปทุมวาปี สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020233 บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020234 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020236 อภัยดำรงธรรม สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020237 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020238 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020242 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020243 อุดมสังวรวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020244 ชุมชนส่องดาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020246 บ้านทันสมัย สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47020247 บ้านหนองกุง สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
47022022 ส่องดาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 23
47030143 บ้านท่าก้อน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030144 บ้านดอนแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030145 บ้านท่าควาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030146 บ้านนาหวาย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030147 บ้านโพนก่อ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030148 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030149 บ้านสงเปือย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030150 บ้านนากะทาด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030151 บ้านนาฮี สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030152 บ้านบะหว้า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030153 บ้านบะยาว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030154 บ้านวังม่วง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030155 บ้านเม่นน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030156 บ้านดงสาร สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030157 บ้านเสาวัด สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030158 บ้านท่าแร่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030159 บ้านดงเสียว สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030160 บ้านดงมะกุ้ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030163 บ้านแพงน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030164 บ้านคึม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030165 บ้านเซือม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030166 บ้านแพงใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030167 บ้านข้าวแป้ง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030168 บ้านกุดจอกน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030169 บ้านโคกไม้ล้ม สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030170 บ้านวาใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030171 บ้านวาน้อย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030172 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030173 บ้านกุดจอก สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030174 บ้านหนองสามขา สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030175 บ้านถ้ำเต่า สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030176 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030177 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030178 บ้านดอนทอย สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030179 บ้านนายอ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030180 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030182 บ้านอากาศ สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47030183 บ้านนาเมือง สพป. สพป.สกลนคร เขต 3
47032012 อากาศอำนวยศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032013 โพนงามศึกษา สพม. สพม. เขต 23
47032014 ท่าสงครามวิทยา สพม. สพม. เขต 23