ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
46010072 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010073 ปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010074 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010075 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010076 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010077 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010078 สงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010079 หลักเมืองกมลาไสย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010081 นามลวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010082 คำโพนทองราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010083 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010084 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010085 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010086 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010087 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010088 โคกเมยประชาพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010089 โคกล่ามผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010090 โนนเมืองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010091 บ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010092 ดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010093 หนองตุวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010094 สะอาดโนนงามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010095 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010096 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010097 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010098 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010099 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010100 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010101 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010102 เสมาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010103 บ้านโนนโพธิ์ศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010105 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010106 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010107 บ้านลาดวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010108 บึงสว่างวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010109 หัวขวาวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012004 กมลาไสย สพม. สพม. เขต 24
46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012010 โคกศรีเมือง สพม. สพม. เขต 24
46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46030022 กุดค้าวเทพพิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030023 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030025 บ้านวังมน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030026 บ้านขุมขี้ยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030027 บ้านห้วยแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030028 บ้านโคกโก่ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030029 นาไคร้ประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030030 กุดหว้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030032 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030035 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030037 แจนแลนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030038 นาโกวิทยาสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030041 บ้านคำอีหงษ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030042 บ้านคำป่าหว้าน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030043 นาขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030044 บ้านสุขเจริญ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030045 บอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030046 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030048 บ้านกกตาล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030049 สามัคคีบัวขาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030051 บ้านดอนอุมรัว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030055 บ้านดงมัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030057 สามขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030058 บ้านคุย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030059 บ้านบึงทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030061 บ้านแก้งเดื่อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030063 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030064 หนองสระพังวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030065 หนองห้างฉวีวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030066 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030068 มะนาววิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030069 บ้านกุดฝั่งแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030070 บ้านจอมทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030072 ดงเหนือประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030073 บ้านกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030075 บ้านสวนผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030076 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030077 บ้านโนนยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032004 กุฉินารายณ์ สพม. สพม. เขต 24
46032009 สามขาสว่างวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46032010 โนนคำวิทยา สพม. สพม. เขต 24
46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030081 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030082 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030083 กุดสิมวิทยาสาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030084 บ้านดงหมู สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030087 บ้านนาวี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030089 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030090 บ้านกุดกอก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030091 โคกมะลิวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030092 บ้านหนองผือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030093 บ้านโพธิ์ไทร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030094 บ้านโพนนาดี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032002 เขาวงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 24
46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. สพม. เขต 24
46030095 บ้านโพนแพง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030096 บ้านดินจี่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030099 ทุ่งคลองวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030100 บ้านเก่าเดื่อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030101 โป่งนกเปล้า สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030102 บ้านคำพิมูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030103 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030104 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030105 นาทันวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030106 บ้านหนองสระพัง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030107 บ้านโจดนาตาล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030108 บ้านดงสวนพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030109 บ้านนาบอน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030110 สะพานหินวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030115 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030117 สูงเนินวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032013 คำม่วง สพม. สพม. เขต 24
46020166 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020167 กุดฆ้องชัยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020168 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020169 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020170 โนนชัยประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020171 หนองเม็กวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020172 บัวสะอาดส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020173 บ้านชาดวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020174 ท่าแห่วิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020175 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020176 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020177 บ้านสีสุก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020178 โนนศิลาสว่างวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020179 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020180 วังยางวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020181 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020182 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022021 เหล่ากลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022022 ไตรรัตนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46010178 แก้งนางราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010179 ดงพยุงสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010180 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010181 หัวคูประชาอุทิศ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010182 กุดครองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010183 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010184 หนองแคนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010185 หนองแวงแสน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010186 นาจำปา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010187 หนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010188 บ้านม่วงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010189 บ้านนาวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010190 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010191 หนองพอกวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010192 สะอาดไชยศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010193 สายป่าแดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012019 ดอนจานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012020 จำปาหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46020099 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020100 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020102 ขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020103 บ้านคำแคน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020105 กุดจิกวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020106 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020107 บ้านแสนสุข สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020108 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020109 ดงบังอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020110 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020111 ดงสวรรค์อุดมมิตร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020112 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020113 นาตาลวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020114 ท่าคันโทวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020115 ท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020116 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020117 บ้านหนองแซง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020118 บ้านโนนอำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020119 ยางอู้มวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020120 คำบอนวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020121 บ้านชัยศรีสุข สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46030182 บ้านนาคู สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030183 บ้านวังเวียง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030184 บ้านชาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030185 นาสีนวลวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030186 สามเพื่อนพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030187 บ้านจาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030188 โคกนาดี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030189 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030191 นางามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030192 หินลาดนารายณ์สาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030193 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030194 บ้านม่วงกุล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030196 บ้านพรหมสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030197 บ้านน้ำปุ้น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030198 บ้านโนนศาลา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030199 บ้านจอมศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030200 บ้านนากระเดา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030201 บ้านกุดตาใกล้ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030202 บ้านนากุดสิม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030203 บ้านหนองขามป้อม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032024 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' สพม. สพม. เขต 24
46032025 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สพม. สพม. เขต 24
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030002 บ้านโนนเที่ยง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030004 สามัคคีวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030005 เย็นสยามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030008 หนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030010 หนองโพนสูง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030011 สงเปลือยวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030012 หัวงัววิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030014 ดงสวางวรวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030015 หนองบัวใน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030016 ยิ่งสันต์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030017 หนองบัวนอก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030018 หนองบัวกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030021 สังคมพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032003 นามนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46010001 ห้วยตูมวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010002 กลางหมื่นสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010003 หนองหัวช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010004 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010005 วัดชัยสุนทร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010007 อนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010008 กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010009 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010010 นาโกวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010011 หนองแวงประชานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010012 คำปลาฝาโนนชัย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010014 บ้านเหล่าค้อ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010015 แกเปะราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010016 เชียงเครือวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010017 ชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010018 แก่งนาขามสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010019 คำโพนคำม่วงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010021 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010022 บึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010023 หนองทุ่มสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010024 ท่าไคร้สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010025 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010026 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010027 โคกล่ามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010028 หนองโพนวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010029 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010030 หนองกุงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010031 หนองบัวราษฎร์นิยม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010032 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010033 หามแหโพนทองวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010034 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010035 โคกนางามสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010036 บ้านสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010037 เหล่าหลวงวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010038 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010039 สะอาดสมศรีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010040 บ้านห้วยแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010041 ภูปอวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010042 หนองแวงเหนือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010043 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010044 สะอาดประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010045 ปลาเค้าวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010046 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010047 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010048 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010049 ท่าแสงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010050 ดงเมืองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010052 กุดอ้อประชานุสรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010053 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010054 โคกคอนวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010055 นาคอกควาย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010056 คำไผ่สงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010057 ท่าลำดวนประชาบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010058 คอนเรียบอนุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010060 บ้านดอนสนวน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010061 โคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010062 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010063 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010065 ดงน้อยสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010066 บ้านโหมนสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010067 เหล่าสูงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010068 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010069 บ้านหนาดสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010070 บ้านต้อนวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010071 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012001 หนองสอพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46012005 อนุกูลนารี สพม. สพม. เขต 24
46012008 เมืองกาฬสินธุ์ สพม. สพม. เขต 24
46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 24
46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46012013 เมืองเหนือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46020001 นากุงวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020002 บ้านหนองแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020003 หนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020004 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020005 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020006 บ้านขามวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020007 บ้านหนองแวงฮี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020008 บ้านหนองบัว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020009 บ้านโคกศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020010 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020011 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020012 บ้านหนองขาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020013 ดอนยานางศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020014 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020017 นาแกราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020018 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020019 ปอแดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020020 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020021 ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020022 นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020023 หนองไผ่รัฐบำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020024 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020025 โนนสูงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020027 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020028 เชียงสาศิลปสถาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020029 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020030 เชียงงามวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020031 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020032 โคกก่องราษฎร์นุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020033 บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020034 โคกคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020035 ฮ่องฮีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020036 พินิจราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020037 ผดุงราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020038 ชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020039 หัวงัววิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020040 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020041 ห้วยเตยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020042 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020043 คำไฮวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020044 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020045 หลักด่านวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020046 บ้านดงน้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020047 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020048 วัดบ้านกุดสังข์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020049 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020050 หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020051 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020052 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020053 หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020054 ดงบังวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020055 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020056 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020057 โพนสิมอนุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020058 วัดบ้านดอนกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020060 ยางคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020061 บ้านแกวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020062 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020063 ดอนขีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020064 อุ่มเม่าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020065 โคกศรีวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020066 ชุมชนดอนม่วงงาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46023001 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022001 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022002 โนนสูงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022006 เขาพระนอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022008 วังมนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46010110 กุดลิงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010111 สองห้องราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010114 สำเริงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010115 สามัคคีสำราญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010116 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010117 ด่านใต้วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010118 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012014 ร่องคำ สพม. สพม. เขต 24
46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030122 บ้านบัวสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030123 คำเม็กวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030125 โพธิ์คำประชาสรรค์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030128 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030129 บ้านกอกวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030130 บ้านแก้งกะอาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030131 บ้านขมิ้น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030133 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030135 หนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030136 บ้านคำหม่วย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030137 ดงบังนาแก้ววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030139 บ้านสร้างแสน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030140 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030141 บ้านหนองป่าอ้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030142 หนองแสงวิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030143 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030144 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030145 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030146 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030148 หนองกุงสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030149 หนองแวงวิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030150 บ้านโนนชาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030151 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030153 โคกกลางสมเด็จ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030154 คำไผ่ประชาสามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030155 หนองขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030156 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030158 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030159 บ้านนาทัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030160 บ้านดงแหลม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030162 แก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030163 บ้านบึงโคกสะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032015 สมเด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032016 มหาไชยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46032021 ผาเสวยรังสรรค์ สพม. สพม. เขต 24
46010119 ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010120 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010122 โพนสวางพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010123 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010124 โป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010125 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010126 บ้านศรีสมบูรณ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010127 ชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010128 นิคมลำปาววิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010129 คำแคนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010130 คำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010131 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010132 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010133 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010134 สหัสขันธ์วิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010135 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010136 บ้านม่วงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010137 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010138 โนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010139 บ้านแกวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010140 โคกก่องวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010141 คำคาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010142 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010143 บ้านคำเชียงวัน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010144 นามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010145 บ้านโคกใส สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010147 บ้านโนนแหลมทอง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010148 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010149 ดงน้อยวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010150 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010151 นาคูณวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010152 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010153 ถ้ำปลาวิทยายน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010154 สิงห์สะอาด สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010155 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010156 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012015 สหัสขันธ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 24
46012017 โนนศิลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46010157 ท่านาจานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010158 คำแคนราษฎร์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010160 บ้านหนองกุงกลาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010161 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010162 โคกกลางวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010163 หนองแซงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010164 บ้านท่างาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010165 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010166 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010167 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010168 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010169 คำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010170 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010171 โคกสำราญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010172 เขื่อนภูมิพล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010173 สามชัยอุดมวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010174 บ้านหนองช้าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010175 ค้อจารย์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010176 บ้านจานวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46010177 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46012018 สามชัย สพม. สพม. เขต 24
46020122 ประชารัฐศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020123 โคกเครือวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020124 หนองโนวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020125 บ้านนางาม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020126 ห้วยยางดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020127 สายปัญญาสมาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020128 ภูฮังวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020129 สำราญ - ประภาศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020130 ไทรทองวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020131 คำขามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020132 สว่างกิจวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020133 คำถาวรเจริญวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020134 เสริมเสาเล้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020135 หนองมันปลาวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020136 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020137 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020140 โคกเจริญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020141 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020142 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020143 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020144 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020145 คำไฮวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020146 สระแก้ววิทยานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020147 ไชยวารวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020148 พรมลีศรีสว่าง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020149 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020150 ท่อนสังข์วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020151 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020152 พรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี) สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020153 นาบงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020154 หนองสวงวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020155 คำโองวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020156 นาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020157 หนองแข้วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020158 สว่างศรีโคกคึม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020159 หนองบัวชุม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020160 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020161 หนองใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020162 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020163 จินดาสินธวานนท์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020164 นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020165 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 24
46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 24
46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 24
46030164 คำบงพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030166 บ้านหนองมะงง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030167 บ้านคำม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030168 บ้านปลาขาว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030172 อุปรีศรีวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030173 บ้านผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030175 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030176 บ้านหนองแสง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030178 บ้านห้วยฝา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030179 บ้านหนองขอนแก่น สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030180 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
46032022 ห้วยผึ้งพิทยา สพม. สพม. เขต 24
46032023 นิคมหนองแก้วญาณเวที สพม. สพม. เขต 24
46020067 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020068 หนองแวงประชาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020069 หนองแวงม่วง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020070 นาค้อวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020071 หนองปะโอประชาอุทิศ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020072 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020073 คำมันปลาผดุงวิทย์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020074 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020075 ป่าหวายศึกษา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020076 คำใหญ่วิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020077 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020078 บ้านชัยศรี สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020079 โนนเตาไหหนองแก สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020080 บ้านทรายทองวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020081 หนองกุงไทยวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020082 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020083 หนองแสงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020084 ยางเนียมพัฒนา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020085 หนองบัววิทยาเสริม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020086 นาสีนวลอุดมเวศม์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020087 เดชอุดมพิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020088 พิมูลวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020089 บ้านหาดทรายมูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020090 หน่อคำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020091 เนินลาดวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020092 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020093 บ้านกุดท่าลือ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020094 หัวดงวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020095 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020096 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020097 หนองโนวิทยาคม สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46020098 หัวหินราษฎร์บำรุง สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46022005 หัวหินวัฒนาลัย สพม. สพม. เขต 24
46022007 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022009 คำเจริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. สพม. เขต 24
40040101 ชุมชนดูนสาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040102 นามูลวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040103 บ้านหนองซา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040104 ชุมชนน้ำอ้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040105 บ้านหนองแวงเป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040106 บ้านฝางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040108 บ้านคำมืดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040109 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040110 บ้านผักหนาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040111 บ้านวังโพน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040112 บ้านเวียงแก้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040113 ชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040114 บ้านหนองโอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040115 ชุมชนกระนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040116 บ้านคำไฮผักแว่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040117 บ้านบะแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040119 บ้านหนองโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040120 บ้านห้วยเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040121 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040122 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040123 บ้านนาเลาะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040124 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040125 หนองโนวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040127 บ้านนาฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040128 บ้านโนนสังป่ารัง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040129 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040130 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040131 ศิลาโป่งคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040132 บ้านน้ำสามวัง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040133 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040134 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040135 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040136 บ้านท่าลาดคำตานา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040137 บ้านคำครึ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040138 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042016 ยางคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40040139 บ้านคำนางปุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040140 บ้านนาค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040141 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040142 สองห้องประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040144 บ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040145 บ้านคำม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040148 บ้านนาอ่างทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040149 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040152 ทุ่งบ่อวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040153 บ้านหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040154 ศรีเมืองแอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040155 บ้านโนนน้ำผึ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040156 บ้านคำแคนคำเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040157 บ้านโคกสูงสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040158 หนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040159 บ้านห้วยยางสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040160 บ้านคำสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040161 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040162 บ้านนาง้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040165 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040167 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040168 บ้านโนนหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040169 บ้านคำป่าก่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040170 บ้านหัวฝายประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040172 ป่าเปือยเทพอํานวย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 25
40042021 ดงบังวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40020168 ซับแดงซำไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020171 บ้านนาตับเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020173 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020174 บ้านโสกนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020175 บ้านแก้งค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020176 บ้านนาแพงสงแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020177 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020180 ดอนหมู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020181 โนนคูณอัมพวัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020182 ชุมชนบ้านโคก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020186 บ้านโพธิ์ไชย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020187 สามหมอโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020188 บ้านมูลนาค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020137 ชุมชนบ้านชนบท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020141 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020142 บ้านห้วยอึ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020144 บ้านแท่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020145 บ้านโนนแดงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020146 สระแก้วโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020147 บ้านหัวนากลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020148 บ้านหันแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020151 บ้านปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020153 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020154 บ้านวังแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020160 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020163 บ้านทุ่มห้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020166 บ้านเหล่าเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022013 ชนบทศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ สพม. สพม. เขต 25
40050067 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050068 โคกม่วงศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050069 บ้านโป่งเอียด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050070 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050071 บ้านสัมพันธ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050072 เหมือดแอ่หนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050073 ชุมชนชุมแพ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050074 บ้านชุมแพ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050078 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050082 บ้านโนนทองหลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050083 บ้านไชยสอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050084 ชุมชนบ้านไผ่กุดหินท่าเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050085 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050086 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050088 บ้านนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050089 โนนงามศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050090 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050091 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050092 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050093 บ้านอาจสามารถ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050095 บ้านโนนโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050096 บ้านวังยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050099 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050100 บ้านโนนบุรุษ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050101 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050102 หนองม่วงประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050103 บ้านร่องแซง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050104 บ้านโนนชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050105 บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050106 บ้านโคกสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050107 บ้านโนนอุดม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050109 บ้านนาคำน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050110 บ้านโป่งแห้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050112 วังหินลาดวังเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050113 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050114 บ้านธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050115 หนองกุงพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050117 บ้านหนองหนามแท่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050119 โคกสูงสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050120 ชุมชนหนองคะเน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050121 บ้านโนนแหลมทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050122 หนองขามวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050125 บ้านยอดห้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050127 หนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050128 บ้านหนองเสาเล้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050129 หนองหว้าวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050130 บ้านสุขสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050131 บ้านหนองโพงโพด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050132 บ้านหนองศาลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052004 ชุมแพศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40052007 ขัวเรียงศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052008 ชุมแพพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40052010 ชุมแพวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40040173 บ้านกระนวนซําสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040174 บ้านคำแมด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040175 บ้านหนองบัวคำมูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040176 บ้านบ่อใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040177 บ้านหม้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040178 คูคำพิทยาสรรพ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040179 บ้านโคกใหม่นายม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040180 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040181 บ้านโนน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040182 บ้านแห้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040183 บ้านห้วยเตย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040185 บ้านหลุบเลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040186 บ้านสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040001 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040002 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040003 บ้านฟากพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040007 บ้านโคกสง่านางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040008 บ้านจำปาหัวบึง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040009 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040012 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040013 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040014 บ้านท่ามะเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040015 บ้านกุดพังเครือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040016 บ้านท่ากระเสริม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040017 น้ำพองประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040021 โคกสูงกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040022 บ้านคำมืด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040023 บ้านหนองหารจาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040024 บ้านห้วยเสือเต้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040025 บ้านนาฝายเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040029 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040030 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040031 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040032 คำบอนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040033 บ้านดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040034 กู่สว่างสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040036 บ้านคอกคีแสนตอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040038 บ้านโนนหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040039 พระธาตุขามแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040040 บ้านโนนเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040042 บ้านสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040044 บ้านหัวดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040045 บ้านหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040046 บ้านหัวบึง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040047 บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040048 บ้านดงเรือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040049 บ้านนาขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040050 บ้านโสกม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040051 บ้านสระกุด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040052 บ้านห้วยหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040054 บ้านคำแก่นคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040055 บ้านโนนพยอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040057 บ้านม่วงหวาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040058 บ้านวังเกิ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040059 บ้านวังชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040061 บ้านเสียวโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040063 บ้านคำบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040064 บ้านดงมัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040067 บ้านบึงกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040070 น้ำพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040071 บ้านโสกแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040072 บ้านนาคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40040073 บ้านนาเรียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 4
40042001 น้ำพองศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042002 ดงมันพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042003 บัวใหญ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 25
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40042010 ลำน้ำพอง สพม. สพม. เขต 25
40030190 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030192 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030193 บ้านหลุบคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030195 เบญจคามสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030196 บ้านวังยาวสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030197 บ้านหันศิลางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030198 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030200 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030202 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030205 บ้านผักหวาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032016 โนนศิลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020003 บ้านแคนเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020004 โคกโกโคกกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020008 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020013 บ้านหนองแวงไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020014 บ้านเก่าน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020015 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020018 บ้านหนองผือกอบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020019 บ้านเกิ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020022 บ้านขามเรียน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020023 บ้านชีกกค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020024 บ้านดู่ใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020025 บ้านเมืองเพีย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020026 บ้านละว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020027 บ้านหนองนางขวัญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020030 บ้านกุดเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020031 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020032 บ้านลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020034 บ้านหนองตับเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020036 บ้านป่าปอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020038 บ้านเสือเฒ่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020040 บ้านภูเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020042 บ้านหนองรูแข้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020044 เก่านาโนมีวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020047 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020052 บ้านสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022001 บ้านไผ่ สพม. สพม. เขต 25
40022002 บ้านลานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022003 บ้านไผ่ศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40010120 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010121 โคกงามวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010122 บ้านคำหญ้าแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010123 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010125 พงษ์ภิญโญ 2 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010129 ชุมชนบ้านฝาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010130 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010134 สระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010137 บ้านค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010139 หนองชาดพิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010141 บ้านกระเดื่อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010143 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010144 หินกองวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010145 บ้านหนองคลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010146 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010147 สว่างศิริพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010148 บ้านโสกแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010150 บ้านบะยาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010152 ชุมชนบ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010175 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010177 บ้านวังโพน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012019 ฝางวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40012021 ป่าหวายวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40020190 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020192 บ้านดอนปอแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020193 บ้านโนนพันชาติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020195 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020196 บ้านเล็บเงือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020197 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020198 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020199 บ้านโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020202 บ้านหนองผักตบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020203 ชุมชนบ้านแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020205 บ้านวังหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020208 ขามป้อมประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020210 หนองแซงวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020211 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022020 ราชประชานุเคราะห์ 50 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022018 บ้านแฮดศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022019 หนองขามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40020054 บ้านโกน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020055 บ้านวังผือขามป้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020056 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020061 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020062 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020063 บ้านโสกนาค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020064 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020065 บ้านห้วยแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022005 เปือยน้อยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022006 กู่ทองพิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010155 บ้านชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010156 บ้านบ่อแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010159 บ้านโจดใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010160 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010161 บ้านดงเก่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010164 บ้านโจดศรีวิชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010165 ชุมชนบ้านพระยืน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010166 บ้านแก่นประดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010167 บ้านนาล้อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010168 บ้านโนนบ่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010169 บ้านป่าส่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010170 บ้านป่าหม้อหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010173 หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม สพม. สพม. เขต 25
40030001 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030005 บ้านหนองบะโคกสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030007 บ้านหนองแวงมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030009 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030011 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030016 บ้านหัวนาหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030017 มิตรภาพ 2 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030018 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030019 บ้านทุ่งแค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030021 บ้านยานาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030025 ชุมชนบ้านชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030026 บ้านทับบา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030028 บ้านหันใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030029 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030031 บ้านลอมคอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030032 บ้านหนองอรุณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030034 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030035 บ้านเพ็กน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030036 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030037 บ้านโสกนกเต็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030039 บ้านหนองแวงนอก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030041 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030043 บ้านโนนตะโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030045 บ้านฝาผนังวังจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030049 ไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030051 บ้านโนนชาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030052 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030055 บ้านหันน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030056 ผ่านบางอนุสรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030058 สหราษฎร์อนุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030059 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032002 พล สพม. สพม. เขต 25
40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 25
40032005 โนนข่าวิทยา สพม. สพม. เขต 25
40032006 พลพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40050254 นาฝายวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050255 บ้านสะแกเครือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050256 บ้านสองคอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050257 บ้านโนนคอม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050258 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050259 บ้านสว่างโนนสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050261 บ้านนาน้ำซำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050263 บ้านวังสวาบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050264 บ้านเขาวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050266 ชีพอนุสรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050267 บ้านซำภูทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050283 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052021 ภูผาม่าน สพม. สพม. เขต 25
40050187 บ้านกุดขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050188 บ้านไคร่นุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050189 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050190 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050192 บ้านเลิงแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050193 หนองโพนนาหม่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050196 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050197 ดินดำวังชัยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050201 บ้านทุ่งชมพู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050202 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050205 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050206 บ้านนาชุมแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050210 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050212 บ้านคำใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050213 นาหว้านาเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050214 บ้านโนนกระเดา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050216 โสกห้างศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050218 ห้วยชันวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050220 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050223 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050224 บ้านเรือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050226 บ้านนาก้านเหลือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050228 อนุบาลภูเวียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050235 บ้านสงเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050236 บ้านอ่างศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050237 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050238 บ้านถ้ำแข้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050245 บ้านวังขอนแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050248 บ้านหัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050249 บ้านโคกกลางวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050251 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050252 บ้านพระบาท สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050253 บ้านหว้าทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052017 ภูเวียงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40052020 เวียงนครวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020070 บ้านโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020074 บ้านขุมดิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020075 บ้านเขวา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020076 บ้านบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020077 ห้วยยางมัญจาคีรี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020080 บ้านคำแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020081 บ้านคำโซ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020082 บ้านคำน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020083 บ้านคำปากดาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020085 บ้านป่าดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020086 บ้านห้วยแล้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020087 บ้านหนองขามวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020089 บ้านท่าสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020091 บ้านโนนเค็ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020093 บ้านไส้ไก่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020094 บ้านหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020096 บ้านหนองบัวเย็น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020098 สวัสดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020099 หัวห้วยหัวฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020100 บัวเหลือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020102 บ้านนาข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020103 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020107 บ้านนางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020109 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020111 บ้านนาฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020112 บ้านโนนคุต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020118 บ้านห้วยฮวก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020121 ไตรมิตรศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020123 บ้านมูลตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020124 บ้านสวนหม่อน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020126 บ้านวังแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020127 บ้านแจ้ง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020129 บ้านโนนสำนัก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020130 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40020132 บ้านหนองไห สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40022007 มัญจาศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40022008 คำแคนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40022010 มัธยมโพนเพ็ก สพม. สพม. เขต 25
40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 25
40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010002 บ้านโคกแปะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010004 บ้านเลิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010008 บ้านหนองหัววัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010009 บ้านดอนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010010 บ้านดอนหญ้านาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010012 บ้านป่าเหลื่อม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010016 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010018 บ้านสว่างมรรคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010022 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010025 บ้านหนองหลุบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010027 บ้านท่าพระเนาว์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010029 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010030 บ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี3) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010033 บ้านคำบอน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010035 บ้านบึงแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010037 บ้านหนองเบ็ญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010038 สนามบิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010039 อนุบาลขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010041 บ้านค้อท่อนน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010042 บ้านโนนเรือง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010043 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010044 บ้านหินลาดวังตอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010046 บ้านหนองกุงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010047 บ้านหนองปอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010048 บ้านซำจานเนินทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010049 บ้านตอกแป้น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010051 บ้านม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010053 บ้านกุดนางทุย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010054 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010055 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010056 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010057 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010058 บ้านหนองขามประชาบำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010060 บ้านกอก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010061 บ้านโคกฟันโปง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010062 บ้านทองหลาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010064 บ้านหนองคู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010066 บ้านเหล่านาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010067 บ้านเหล่านางาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010070 พงษ์ภิญโญ 1 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010072 บ้านบึงฉิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010074 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010076 บ้านดงพอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010077 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010079 บ้านเลิงเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010080 อานันทนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010082 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010084 บ้านสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010085 บ้านดอนบม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010087 บ้านโกทา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010088 บ้านดอนยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010089 บ้านเต่านอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010090 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010092 บ้านศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010094 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010095 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010097 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010098 บ้านโนนกู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010099 บ้านม่วงโป้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010100 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010102 บ้านงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010105 บ้านลาดนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010106 บ้านหนองปิง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010107 บ้านหินขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010108 บ้านไก่นา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010110 บ้านนาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010112 บ้านโนนแต้ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010113 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010114 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010115 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010118 บ้านโคกท่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40010178 หนองไผ่มอดินแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012017 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012018 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012001 ขอนแก่นวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40012002 กัลยาณวัตร สพม. สพม. เขต 25
40012003 แก่นนครวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 25
40012007 นครขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. สพม. เขต 25
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 25
40012010 สีหราชเดโชชัย สพม. สพม. เขต 25
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. สพม. เขต 25
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. สพม. เขต 25
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 สพม. สพม. เขต 25
40012016 ขามแก่นนคร สพม. สพม. เขต 25
40050194 จตุรคามรังสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050219 ภูเวียงวิทยายน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050221 บ้านแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050222 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050229 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050230 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050231 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050232 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050233 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40030085 บ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030088 บ้านตลาดหนองแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030092 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030093 บ้านทางขวาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030094 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030095 บ้านหันโสกเชือก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030096 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030098 บ้านท่านางแนว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030110 บ้านละหานนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030113 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030114 ชุมชนบ้านโคกสี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030115 บ้านกุดรู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030116 บ้านแวงน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030117 บ้านหนองแขมอีโล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030118 บ้านดอนหันนาจาน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032009 แวงน้อยศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40032010 ท่านางแนววิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40030060 บ้านคอนฉิม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030061 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030062 บ้านดอนโจด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030063 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030065 บ้านโนนข่าวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030066 โนนทองวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030067 บ้านป่าไม้งาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030068 บ้านรัตนะ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030071 บ้านกุดหมากเห็บ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030072 นาโพธิ์ชีวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030074 วังบงน้อยวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030075 บ้านบะแค สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030078 บ้านโจดใหญ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030079 บ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030080 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030081 บ้านโสกไผ่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030082 บ้านใหม่นาเพียง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40030084 บ้านหนองแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 3
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 25
40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050135 หนองกระบือวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050136 บ้านซำยาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050137 บ้านซำจำปา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050139 อ่างทองวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050140 บ้านนาอุดม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050141 โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050142 แสงบัวทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050144 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050145 ท่ากุญชร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050146 นาจานนาเจริญโนนทัน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050148 บ้านผาน้ำเที่ยง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050149 บ้านบริบูรณ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050150 บ้านพงษ์โนนประวัติ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050151 บ้านผาขาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050153 บ้านสวนสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050154 บ้านโสกจานนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050156 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050157 ภูห่านศึกษา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050159 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050163 บ้านปากห้วยฝาง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050165 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050166 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050168 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050169 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050170 บ้านโคกม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050172 บ้านศรีสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050175 บ้านป่าน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050176 อนุบาลสีชมพู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050179 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050180 บ้านโคกป่ากุง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050182 บ้านสันติสุข สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050183 บ้านหนองโก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050184 โสกเต็นวิทยาคม สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050185 บ้านหนองแดง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052013 นาจานศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052014 ผาขามวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40052015 หนองตาไก้ศึกษา สพม. สพม. เขต 25
40052016 ซำยางวิทยายน สพม. สพม. เขต 25
40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050269 บ้านกุดธาตุ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050270 บ้านโคกนาฝาย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050271 บ้านนาดี สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050272 บ้านสะอาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050273 บ้านหัวภู สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050274 หนองแวงวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050275 บ้านขนวน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050276 บ้านศาลาดิน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050277 บ้านหนองกุงคชสาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050281 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050282 บ้านหนองนาคำ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40052022 หนองนาคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 25
40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050002 บ้านสำราญหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050005 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050008 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050009 บ้านขนวนนคร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050012 หนองหอยเทพเทวัญ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050014 บ้านหัวบึงสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050015 บ้านกุดแคน สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050016 บ้านกุดเลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050017 บ้านโนนทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050018 บ้านฝางน้อย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050019 บ้านภูมูลเบ้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050020 บ้านสระพังข่า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050024 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050026 บ้านนาเปือย สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050027 บ้านโนนทันวิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050029 บ้านร่องสมอ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050030 บ้านหว้า สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050031 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050034 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050035 โนนสะอาดพิทยา สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050037 บ้านโนนหนองแวง สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050038 บ้านหนองสระ สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050039 บ้านกง(ประชานุกูล) สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 5
40050040