ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020027 บ้านกุดหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020028 บ้านหนองตาไก้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020029 บ้านหนองเหี่ย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020030 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020034 บ้านสองคร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020035 บ้านเอราวัณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020036 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020037 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020038 บ้านหนองแก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020040 บ้านเหล่าตำแย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020043 บ้านดงสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020045 บ้านนาโส่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020047 บ้านกุดแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020048 บ้านนาซึม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020049 ชุมชนประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020051 บ้านผักกะย่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020053 บ้านสุขเกษม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020056 บ้านแดงหนองแซง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020057 บ้านคำเลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020058 บ้านม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020060 บ้านนาทม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020061 บ้านโคกศรี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020062 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020063 บ้านหนองหมี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020064 บ้านกุดไกรสร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020065 บ้านคำบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020066 บ้านโพนดินแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020067 บ้านหนองแหน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020068 บ้านคำผักหนาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020069 บ้านโนนประทาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020070 บ้านคำก้าว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020071 บ้านโนนใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020072 บ้านหัวนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020073 บ้านหนองบัวบาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020074 บ้านโสกน้ำขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022003 กุดชุมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022008 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022010 โพนงามพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
35022013 เมืองกลางประชานุกูล สพม. สพม. เขต 28
35010179 บ้านติ้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010184 บ้านแจนแลน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010185 สหประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010186 บ้านผิผ่วน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010187 อนุบาลค้อวัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010189 บ้านดงมะหรี่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010190 บ้านหมากมาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010191 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010192 บ้านโพนแบง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010193 วัดบ้านเปาะ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010195 บ้านศิริพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010196 บ้านดวนบากน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010197 บ้านจานทุ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010198 บ้านแข่โพนเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010199 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012014 ค้อวังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35010077 บ้านกุดกุง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010078 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010079 บ้านเหล่ามะเขียว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010080 บ้านทรายงาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010081 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010082 ชุมชนกู่จาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010085 ประชาสงเคราะห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010087 บ้านกลางนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010088 บ้านนาถ่ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010091 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010092 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010093 บ้านคำแหลม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010094 บ้านแหล่งหนู สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010095 บ้านทุ่งมน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010100 บ้านหนองเทา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010101 บ้านปลาอีด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010102 บ้านหัวขัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010104 บ้านนาห่อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010105 บ้านนาคำปักแฮด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010107 บ้านสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010108 บ้านโพนทัน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010109 ชุมชนย่อวิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010110 บ้านคำม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010111 บ้านสว่างดอนดู่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010112 บ้านโคกป่าจิก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010114 คำเขื่อนแก้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010118 บ้านโนนหนองแฝก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010119 บ้านแหล่งแป้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010120 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010122 บ้านดอนขะยอม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010123 บ้านสงเปือย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010124 บ้านบุ่งหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010125 บ้านกุดตากล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010126 บ้านกุดเป่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010128 บ้านเหล่าหุ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012010 ราชประชานุเคราะห์ 28 สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 28
35012004 สมเด็จพระญาณสังวร สพม. สพม. เขต 28
35012005 กู่จานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012007 โพนทันเจริญวิทย์ สพม. สพม. เขต 28
35020001 บ้านดงมะไฟ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020002 บ้านคำครตา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020004 บ้านกุดกว้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020005 บ้านคำแขนศอก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020007 บ้านหนองลาดควาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020008 บ้านสีสุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020009 บ้านดู่ลาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020010 บ้านโสกผักหวาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020011 บ้านเสาเล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020015 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020016 บ้านเหล่าเมย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020018 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020019 บ้านนาเวียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020021 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020022 บ้านบะคอม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020024 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020025 บ้านนาเรียง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022002 ทรายมูลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022007 ดงมะไฟพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35020171 บ้านคำเตย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020173 บ้านดงสวรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020174 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020175 บ้านหนองสนม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020176 บ้านพืชคาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020180 บ้านโสกน้ำใส สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020181 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020182 บ้านป่าตาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020183 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020184 บ้านสามแยกภูกอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020187 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020188 บ้านคำสร้างช้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020191 บ้านเหล่าหันทราย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020193 บ้านส้มผ่อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020194 บ้านนางาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022015 คำเตยวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022016 น้ำคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35020076 บ้านนิคม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020077 บ้านหนองบาก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020080 บ้านม่วงไข่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020081 บ้านกระจาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020082 บ้านคำเกิด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020083 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020086 บ้านดงสวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020087 บ้านหนองแข้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020088 บ้านหนองชุม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020089 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020090 บ้านโคกสุวรรณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020091 บ้านโคกนาโก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020092 บ้านคำกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020096 บ้านเซโนนม่วง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020097 บ้านกลางสระเกษ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020100 บ้านโพธิญาณ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020102 บ้านป่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020104 บ้านเตาไห สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020105 บ้านกุดสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022004 ป่าติ้ววิทยา สพม. สพม. เขต 28
35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม. สพม. เขต 28
35010129 บ้านคุ้ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010130 บ้านขาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010131 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010132 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010133 บ้านพลไว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010134 บ้านราชมุนี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010135 บ้านเลียบ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010136 บ้านยางกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010137 บ้านแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010138 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010140 บ้านปอแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010141 บ้านบากเรือดอนเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010142 บ้านดงยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010143 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010144 บ้านดงจงอาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010145 บ้านยางน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010147 บ้านผือฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010148 บ้านหัวดอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010149 บ้านเปือย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010152 บ้านแดงประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010154 บ้านหัวดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010155 บ้านโนนยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010158 มหาชนะชัย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010159 บ้านเหมือดป่าตอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010163 บ้านบัวขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010165 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010166 บ้านเหมือดขาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010167 บ้านสร้างแป้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010168 บ้านสงยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010170 บ้านดงขวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010171 บ้านซำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010173 บ้านนาดีนาอุดม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010175 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010176 บ้านหนองตุ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010177 บ้านคูสองชั้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010178 บ้านกุดพันเขียว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35010001 บ้านเชือกน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010002 บ้านหนองบั่ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010004 บ้านคำฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010007 บ้านขุมเงิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010008 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010009 บ้านคุยตับเต่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010010 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010011 บ้านกุดกง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010013 บ้านเขื่องคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010016 บ้านดอนกลอย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010017 บ้านคำน้ำสร้าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010019 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010020 บ้านแจ้งน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010023 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010024 บ้านดุ่ทุ่งคำบอน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010025 บ้านเชือก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010026 บ้านนาคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010028 บ้านเดิด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010029 บ้านบาก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010030 บ้านน้ำโผ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010031 บ้านใหม่ชุมพร สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010032 บ้านตาดทอง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010034 บ้านหนองแฝก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3 สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010037 อนุบาลยโสธร สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010038 บ้านทุ่งแต้ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010039 บ้านคำเม็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010041 บ้านหนองเป้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010044 บ้านนาดีดอนจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010045 บ้านนาสะไมย์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010047 บ้านชาดศาลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010051 บ้านตับเต่า สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010052 บ้านน้ำคำน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010054 บ้านสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010055 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010057 บ้านกุดระหวี่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010058 บ้านสิงห์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010061 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010062 บ้านโนนทรายงาม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010063 ชุมชนบ้านหนองคู สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010064 บ้านดงบัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010066 บ้านโนนค้อ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010067 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010070 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010071 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010074 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010075 บ้านหนองเป็ด สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35010076 บ้านหนองหงอก สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
35012001 ยโสธรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา สพม. สพม. เขต 28
35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 28
35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020107 บ้านกุดเชียงหมี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020109 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020110 บ้านแก้งนาคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020115 บ้านมันปลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020116 บ้านกุดแห่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020117 บ้านสมสะอาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020118 บ้านคำเกิ่ง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020120 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020122 บ้านดอนมะซ่อม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020123 น้อมเกล้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020124 บ้านหนองแคนน้อย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020125 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020126 บ้านช่องเม็ก สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020127 บ้านหนองเลิงคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020128 บ้านบุ่งค้า สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020129 บ้านป่าขี้ยาง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020131 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020132 บ้านหนองแคน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020133 บ้านศรีแก้ว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020134 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020135 บ้านศรีสว่าง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020136 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020138 บ้านโนนหาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020141 บ้านคึมยาว สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020143 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020145 บ้านดอนฮี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020146 บ้านม่วงกาชัง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020147 บ้านกุดโจด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020148 บ้านนาจาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020149 บ้านพรหมนิยม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020152 อนุบาลเลิงนกทา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020153 บ้านด่าน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020154 บ้านโป่งหนองสิม สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020156 บ้านสามัคคี สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020157 บ้านหวาย สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020160 นาจานเจริญวิทย์ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020161 บ้านป่าชาด สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020162 บ้านหนองบึง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020163 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020164 บ้านโสกสาน สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020166 บ้านห้องแซง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020169 บ้านโพง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35020170 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ยโสธร เขต 2
35022001 เลิงนกทา สพม. สพม. เขต 28
35022006 ห้องแซงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022009 บุ่งค้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
35022014 นาโปร่งประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040003 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040004 บ้านระโยง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040005 บ้านจำนรรจ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040006 บ้านโนนจิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040007 บ้านกระแชงใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040008 บ้านชำเบ็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040009 บ้านหนองทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040011 บ้านนารังกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040012 บ้านกันจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040013 บ้านซะวาซอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040014 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040015 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040016 บ้านสามแยก-หินกอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040018 บ้านขนุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040019 บ้านตาเครือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040020 บ้านโตนด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040021 บ้านนาขนวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040022 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040023 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040026 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040027 มหาราช 2 (ภูคำ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040028 บ้านไร่เจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040029 บ้านชำแจงแมง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040030 ชนะใช้กิจการ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040031 บ้านชำม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040033 บ้านโคกวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040035 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040037 บ้านร่องตาซุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040040 บ้านโคก(อสพป.32) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040041 บ้านปะทาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040042 บ้านสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040044 บ้านขะยูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040045 บ้านขนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040046 บ้านโนนน้ำอ้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040047 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040048 บ้านท่าสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040051 บ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040052 บ้านบึงมะลู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040054 บ้านตาแท่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040056 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040058 บ้านนาไพรงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040060 บ้านหนองกระทิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040061 บ้านหินวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040062 บ้านท่าพระตระกาศ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040064 บ้านโศกขามป้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040065 บ้านด่าน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040066 บ้านผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040068 บ้านจานเลียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040070 บ้านโนนเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040071 บ้านรุงสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040072 เกษตรประชาตาทวด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040073 บ้านโดนอาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040074 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040075 บ้านละลายมีชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040077 บ้านสามเส้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040079 บ้านเดียงตะวันตก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040080 บ้านขะยูงสาขาหนองแก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040082 บ้านจำนันสายเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040083 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040084 บ้านทุ่งขนวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040085 บ้านโนนเรือคำบอน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040086 บ้านโนนแสนสุข สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040088 บ้านสังเม็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040090 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040091 บ้านโนนคำแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040092 บ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040093 บ้านภูมิซรอล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040094 ไทยรัฐวิทยา 27 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040095 บ้านพรทิพย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040097 บ้านเสาธงชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040098 บ้านหนองหญ้าลาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040099 บ้านแก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040100 บ้านกระบี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33042004 กันทรลักษ์วิทยา สพม. สพม. เขต 28
33042008 บึงมะลูวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33042012 กระแชงวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33042017 ภูมิซรอลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33010082 บ้านหนองอีกว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010083 บ้านอีต้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010084 บ้านมะกรูด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010085 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010086 บ้านหนองทามใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010087 บ้านจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010089 บ้านอาลัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010090 บ้านบูรพา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010091 บ้านพะแนงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010092 บ้านผักบุ้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010093 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010095 บ้านดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010096 บ้านดูนสิม(อสพป.8) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010097 บ้านหนองมะแซว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010098 อนุบาลกันทรารมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010099 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010100 บ้านทาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010101 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010102 บ้านเจี่ย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010103 บ้านโนนผึ้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010104 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010108 บ้านหนองโอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010109 บ้านพันลำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010111 บ้านเทิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010113 บ้านขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010114 บ้านจิกกะลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010116 บ้านเกาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010117 บ้านนาดี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010121 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010122 บ้านหนองเทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010123 บ้านโคก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010124 บ้านยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010125 บ้านหนองกี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010126 บ้านกล้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010128 บ้านหนองกก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010129 บ้านโพธิ์ลังกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010130 บ้านละทาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010131 บ้านกอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010132 บ้านเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010135 บ้านกอกหัวนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010136 บ้านเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010140 บ้านสีถาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010141 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010142 บ้านหนามแท่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010147 บ้านทุ่งพาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010148 บ้านหนองถ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010149 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010150 บ้านบกขี้ยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010152 บ้านทุ่งมั่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010153 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010154 บ้านอีปาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012013 กันทรารมณ์ สพม. สพม. เขต 28
33012014 ละทายวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012015 บัวน้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012019 ประสานมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33030001 บ้านกฤษณา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030002 สวัสดีวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030003 บ้านป่าใต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030004 บ้านกันทรารมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030005 บ้านโคกสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030006 บ้านระกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030007 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030008 บ้านเปี่ยมตะลวก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030009 บ้านภูมิศาลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030010 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030011 บ้านเสลาสุขเกษม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030012 บ้านปะอุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030013 บ้านเค็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030014 บ้านตาสุด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030015 จะกงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030016 บ้านใจดี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030017 บ้านทะลอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030018 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030019 บ้านอังกุล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030020 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030021 บ้านตรางสวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030022 บ้านดองกำเม็ด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030023 บ้านกันจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030024 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030025 บ้านกะกำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030026 บ้านบัวบก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030027 บ้านตาอุด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030028 บ้านปราสาทกวางขาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030029 นิคม ๑ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030030 นิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030031 บ้านปราสาท สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030032 บ้านหนองสะแกสน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030033 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030034 บ้านสกุล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030035 บ้านคลองเพชรสวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030036 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030037 บ้านปรือคัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030038 บ้านปรือใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030039 บ้านมะขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030040 บ้านหลัก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030041 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030042 ทับทิมสยาม ๐๖ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030043 บ้านทุ่งศักดิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030044 บ้านหนองกาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030045 บ้านจันลม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030046 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030047 บ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030048 บ้านละเบิกตาฮีง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030049 บ้านคล้อโคกกว้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030050 ศรีสะอาดวิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030051 บ้านตะเคียนบังอีง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030052 บ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030053 บ้านสะเดาใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030054 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030055 บ้านเขวิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030056 บ้านโพง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030057 บ้านสระบานสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030058 บ้านสำโรงตาเจ็น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030059 บ้านศาลาประปุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030060 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030061 บ้านเริงรมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030062 บ้านโสน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030063 บ้านอาวอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030064 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030065 บ้านสวาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030066 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030067 บ้านคำเผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030068 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030069 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030070 นิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030071 บ้านตรอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030072 บ้านตาดม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030073 บ้านสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030074 บ้านกันแตสระรุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030075 บ้านแขว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030076 บ้านคะนาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030077 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030078 บ้านแทรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030079 บ้านนาก๊อก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030080 อนุบาลศรีประชานุกูล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030081 ขุขันธ์วิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030082 บ้านชำแระกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030083 บ้านบก(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030084 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030085 วัดเขียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030086 บ้านเรียม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030087 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030088 ชุมชนบ้านหัวเสือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030089 สวงษ์พัฒนศึกษา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030090 บ้านห้วยสระภูมิ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33032002 ขุขันธ์ สพม. สพม. เขต 28
33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032009 ศรีตระกูลวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032011 สวงษ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33040101 บ้านจะเนียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040102 บ้านกระหวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040103 บัานกันจด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040104 บ้านเดื่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040106 บ้านระหาร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040108 บ้านตาเอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040109 บ้านตานวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040110 บ้านกันทรอม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040111 บ้านกันทรอมน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040112 บ้านจองกอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040113 บ้านขุนหาญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040114 บ้านดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040115 บ้านโคกระเวียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040116 บ้านดาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040118 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040119 บ้านกระเจา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040120 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040121 บ้านกระเบา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040122 บ้านบักดอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040123 บ้านสำโรงเกียรติ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040124 บ้านหนองบัวเรณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040125 บ้านตาเส็ด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040126 บ้านตาปรก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040128 บ้านภูดินพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040130 บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040131 บ้านซำตาโตง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040132 บ้านหนองเก่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040133 บ้านโนนแฝก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040134 บ้านม่วงแยก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040135 บ้านทุ่งเลน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040137 บ้านซำขี้เหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040138 บ้านอาราง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040139 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040140 บ้านดอนข่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040141 บ้านพยอม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040142 บ้านซำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040143 บ้านสดำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040144 บ้านหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040145 บ้านหนองขนาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040147 บ้านโพธิ์กระมัล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040148 บ้านกระมัลพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040149 บ้านตาหมื่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040150 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040151 บ้านชำเขียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040152 บ้านกราม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040154 บ้านปุนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040155 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040156 บ้านกุดนาแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040157 บ้านภูทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040158 บ้านโนนอ้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040159 บ้านกระทิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040160 บ้านศิวาลัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040163 บ้านกันตรวจห้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040164 บ้านหนองผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33042013 มัธยมบักดองวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33010187 บ้านโนนหนองสิม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010188 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010189 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010190 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010191 บ้านสะพุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010192 บ้านคูบ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010193 บ้านสะเต็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010194 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010195 บ้านยางน้อยตองปิด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010196 บ้านกะวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010198 บ้านบัวระรมย์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010199 บ้านลุมภู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010200 บ้านหนองนาเวียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010201 บ้านหนองบาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010202 บ้านน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010203 บ้านรุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010204 บ้านหนองพะแนง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010205 บ้านสบาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010206 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010207 บ้านหนองแลงระไง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010208 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010209 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010210 บ้านละเอาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010211 บ้านแวด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012027 บัวเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33010155 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010156 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010160 บ้านเท่อเล่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010161 บ้านร่องเก้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010163 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010164 บ้านโปร่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010165 บ้านหัวเหล่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010166 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010167 บ้านโพนงาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010168 บ้านผักขย่าใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010170 บ้านปลาข่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010171 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010172 บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010173 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010174 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010176 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010177 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010178 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010180 บ้านก้อนเส้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010181 บ้านหนองสนม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010182 บ้านเวาะวิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010183 บ้านหยอด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010184 บ้านนาม่องนาเมือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010185 บ้านหนองตลาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010186 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012022 โนนค้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33020115 บ้านหมากยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020116 บ้านม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020118 ชุมชนบ้านหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020119 บ้านหาด(อสพป.13) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020120 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020121 อนุบาลบึงบูรพ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33022016 บึงบูรพ์ สพม. สพม. เขต 28
33040192 บ้านท่าคล้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040193 บ้านหนองบักโทน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040194 บ้านหนองคับคา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040195 บ้านโนนสำโรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040196 บ้านหนองยาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040197 บ้านคำสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040198 บ้านคำกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040199 บ้านดอนเขียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040200 อนุบาลเบญจลักษ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040204 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040205 บ้านเขวาธะนัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040206 บ้านโนนจักจั่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040208 บ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040209 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040211 บ้านเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040212 บ้านหนองบัวใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040213 บ้านหนองฮาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040214 บ้านไผ่หนองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040215 บ้านสร้างเม็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33042020 เบญจลักษ์พิทยา สพม. สพม. เขต 28
33030132 บ้านกู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030133 บ้านไฮน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030134 บ้านกะดึ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030135 บ้านพอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030136 บ้านเกาะกระโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030137 บ้านหนองบัวตาคง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030138 บ้านสามขา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030139 บ้านหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030140 บ้านขามหนองครอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030141 บ้านหนองคูอาวอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030142 บ้านดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030143 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030144 บ้านตะเภา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030145 บ้านตูม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030146 บ้านขี้นาค สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030147 บ้านบึงกระโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030148 อนุบาลปรางค์กู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030149 บ้านสนาย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030150 บ้านโนนดั่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030151 บ้านขามฆ้อง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030152 บ้านโป่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030153 บ้านไฮ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030154 บ้านโพธิ์สามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030155 บ้านเหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030156 บ้านนาวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030157 บ้านกอกหวาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030158 บ้านบัลลังก์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030159 บ้านสมอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030160 บ้านหนองเพดาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030161 กระต่ายด่อนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030162 บ้านดอนหลี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030163 บ้านกุดปราสาท สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030164 บ้านสวายสนิท สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030165 บ้านขามทับขอน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030166 บ้านท่าคอยนาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030167 บ้านสำโรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030168 บ้านตาเปียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030169 บ้านไฮเลิง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030170 บ้านหว้าน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030171 บ้านขอนแต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030172 บ้านหนองเชียงทูน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030173 บ้านกำแมด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030174 บ้านศาลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030175 บ้านหนองระนาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030176 บ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030177 บ้านหนองคูขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030178 บ้านบ่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33032001 ปรางค์กู่ สพม. สพม. เขต 28
33032008 โนนกระสังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032010 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 28
33032012 หนองคูวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032014 สวายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 28
33010245 บ้านตำแยหนองเม็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010246 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010247 บ้านกระถุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010249 บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010250 บ้านโนนเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010251 บ้านสร้างหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010253 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010254 บ้านโคกเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010255 อนุบาลพยุห์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010256 บ้านคูเมือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010257 บ้านหนองรัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010261 บ้านเปือยประชาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010264 บ้านร่องสะอาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010265 บ้านป่าไร่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010267 บ้านหนองเตย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010268 บ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010269 บ้านหนองค้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010270 บ้านหนองออ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012032 โนนเพ็กวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012033 พยุห์วิทยา สพม. สพม. เขต 28
33020162 บ้านโดด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020163 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020164 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020165 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020166 บ้านหนองหงอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020167 บ้านผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020168 บ้านหนองแปน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020169 บ้านตลาดหนองเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020170 บ้านเสียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020171 หนองผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020172 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020173 บ้านจาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020174 บ้านหนองม้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020175 บ้านโซงเลง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020176 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020177 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33030091 บ้านดองดึง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030092 บ้านดินแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030093 บ้านสร้างใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030094 หนองอารีพิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030095 บ้านกันตรวจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030096 บ้านหนองระเยียว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030097 บ้านตาเจา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030098 บ้านแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030099 บ้านคูสี่แจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030101 บ้านปราสาทเยอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030102 บ้านหนองพัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030103 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030105 บ้านติ้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030106 บ้านมะขามภูมิ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030107 บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030108 บ้านกระแมด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030109 บ้านโพงกอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030110 อนุบาลไพรบึง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030111 บ้านสวาย-สนวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030112 บ้านคอกหนองไพร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030113 บ้านตราด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030114 บ้านพราน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030115 บ้านผือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030116 บ้านสำโรงพลัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030117 บ้านไม้แก่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030118 บ้านปุดเนียม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030119 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030121 บ้านชำแระ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030122 บ้านตาจวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030123 บ้านไทร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030124 บ้านสะเดาน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030125 บ้านโป่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030126 บ้านสลักได สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030127 บ้านพะแวะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030128 บ้านหนองอิไทย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030129 บ้านอาลัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030130 บ้านโพนปลัด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030131 บ้านเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030179 บ้านโคกตาล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030180 บ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030181 บ้านศาลา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030182 บ้านเรือทองคลองคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030183 บ้านนาตราว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030184 บ้านจำปานวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030185 บ้านแซรสะโบว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030186 บ้านตาโสม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030187 บ้านตะเคียนราม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030188 วนาสวรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030189 บ้านไพรพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030190 บ้านแซรไปร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030191 บ้านละลม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030192 บ้านธาตุพิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030193 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030194 บ้านพรหมเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030195 เพียงหลวง 14ฯ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030196 บ้านทำนบ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030197 บ้านห้วยตามอญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030198 บ้านพนมชัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030199 อนุบาลภูสิงห์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030200 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030201 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030202 บ้านนกยูง(อสพป.30) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030203 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33030204 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33032016 ละลมวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. สพม. เขต 28
33020150 บ้านตาโกน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020151 บ้านหนองปลาคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020152 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020153 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020154 บ้านเมืองจันทร์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020155 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020156 บ้านหนองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020157 บ้านโคก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020158 บ้านทุ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020159 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020160 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020161 บ้านเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33022019 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 28
33010001 บ้านคูซอด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010002 บ้านเวาะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010003 บ้านเปือย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010004 บ้านจานหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010007 บ้านแดงเหล่ายอด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010009 บ้านแทงวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010011 บ้านซำโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010012 ตะดอบวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010018 บ้านทุ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010019 บ้านขมิ้น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010020 บ้านเสือบอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010021 บ้านโนนแกด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010022 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010023 บ้านหนองโนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010025 บ้านหนองคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010028 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010030 บ้านบก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010035 บ้านดอนสั้น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010036 บ้านโพนค้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010037 อนุบาลวัดพระโต สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010038 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010040 บ้านโนนแย้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010041 บ้านเอกสร้างเรือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010042 มหาราช 3 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010045 บ้านหนองแก้วสำโรง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010047 บ้านหนองครก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010048 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010049 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010050 บ้านหนองสวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010051 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010053 อนุบาลศรีสะเกษ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010054 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010057 บ้านก่อโนนหล่อง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010058 บ้านโพนแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010059 บ้านแกประชาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010060 จินดาวิทยาคาร 3 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010061 บ้านหมากเขียบ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010062 บ้านก้านเหลือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010064 บ้านยางกุดนาคำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012010 ราชประชานุเคราะห์ 29 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 28
33012002 สตรีสิริเกศ สพม. สพม. เขต 28
33012003 คูซอดประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33012004 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012005 สิริเกศน้อมเกล้า สพม. สพม. เขต 28
33012006 น้ำคำวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม. สพม. เขต 28
33012008 มัธยมโพนค้อ สพม. สพม. เขต 28
33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า สพม. สพม. เขต 28
33010065 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010067 บ้านแก้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010068 บ้านคอนกาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010069 บ้านค้อเมืองแสน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010070 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010071 บ้านหอย-โนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010072 บ้านโนนติ้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010073 บ้านบอนวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010074 บ้านจอมวิทยา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010077 บ้านยางชุมใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010079 บ้านลิ้นฟ้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010080 บ้านดินดำ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010081 บ้านผักขะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33012012 ลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33020001 บ้านเชือก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020002 บ้านจิก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020003 บ้านมะฟัก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020004 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020005 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020006 บ้านดงแดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020007 ดู่ค้อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020008 บ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020009 บ้านครั่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020010 บ้านกอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020011 บ้านท่าบ่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020012 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020013 บ้านดอนไม้งาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020014 บ้านโก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020015 บ้านบึงหมอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020016 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020017 บ้านหนองกก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020018 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020019 บ้านห้วย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020020 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020021 บ้านโนนตุ่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020022 บ้านไผ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020023 บ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020024 บ้านคูสระ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020025 เมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020026 อนุบาลราษีไศล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020029 บ้านแสงเมืองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020030 บ้านยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020031 บ้านท่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020033 บ้านสร้างปี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020034 บ้านด่านนอกดง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020035 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020036 บ้านหนองสวง(อสพป.2) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020037 บ้านดอนงูเหลือม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020038 บ้านปลาขาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020039 บ้านมะยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020040 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020041 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020042 บ้านตัง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020043 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020044 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020045 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020046 บ้านโต่งโต้น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020047 บ้านฮ่องข่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020048 บ้านโกทา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020049 บ้านเปือยขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020050 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020051 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020052 บ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33022001 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022002 ไผ่งามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022015 เบญจประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 28
33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010213 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010214 บ้านหนองนาโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010215 บ้านสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010216 บ้านเจ้าทุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010218 บ้านลิงไอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010219 บ้านหนองกันจอ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010220 บ้านดงยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010221 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010225 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010226 บ้านสร้างสะแบง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010227 อนุบาลวังหิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010228 บ้านกะเอิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010229 บ้านโพนดวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010230 บ้านหัววัวหนองนารี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010231 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010234 บ้านโพนยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010235 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010236 บ้านเห็นอ้ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010237 บ้านหนองตาเชียง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010238 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010239 บ้านสร้างบาก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010240 บ้านสะมัด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010241 บ้านหนองคู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010242 ชุมชนหนองสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010243 บ้านตีกา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33010244 บ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
33012028 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040166 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040168 บ้านศิลาทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040169 บ้านบกห้วยโนน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040170 บ้านตระกวน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040171 บ้านศรีแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040172 อนุบาลศรีรัตนะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040173 บ้านตระกาจ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040174 บ้านตาแบน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040176 บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040178 บ้านหนองรุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040179 บ้านโนนแก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040180 บ้านปุน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040181 บ้านสลับ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040182 บ้านขนาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040183 บ้านตายู(อสพป.32) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040184 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040185 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040187 บ้านสะพุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040188 บ้านหนองปิงโปง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040189 บ้านจานบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040190 บ้านเสื่องข้าว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33040191 บ้านกระหวัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33042018 ศรีรัตนวิทยา สพม. สพม. เขต 28
33020178 อนุบาลศิลาลาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020179 บ้านแต้มะหลี่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020180 บ้านกุงขาม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020181 บ้านเกิ้ง(อสพป.37) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020182 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020183 บ้านโจดม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020184 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020185 บ้านคลีกลิ้ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020186 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020187 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020188 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020190 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020191 บ้านหลักด่านหนองจอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020192 บ้านดงเค็งตู้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020193 บ้านทัพส่วยหนองพอก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33022023 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. สพม. เขต 28
33020122 บ้านกล้วยกว้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020123 บ้านบุยาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020124 บ้านไพรพะยอม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020125 บ้านพอกหนองแข้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020126 บ้านไฮใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020127 บ้านพะวร สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020128 บ้านนานวนหนองแคน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020129 บ้านพงสิม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020130 บ้านจานแสนไชย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020131 บ้านหนองอาคูณ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020133 บ้านขะยูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020134 บ้านหว้า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020135 บ้านปะโด๊ะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020136 บ้านอีสร้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020137 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020138 บ้านตาทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020139 บ้านกระสังข์ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020140 บ้านกระเต็ล สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020141 บ้านเมืองหลวง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020142 บ้านจังเอิน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020143 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020144 บ้านโทะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020145 บ้านหนองสะมอน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020146 บ้านเมืองน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020148 บ้านสร้างเรือ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020149 อนุบาลห้วยทับทัน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022018 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 28
33020053 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020054 บ้านขนวนสีแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020055 บ้านอ้อมแก้ว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020056 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020057 บ้านกงพาน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020058 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020059 อนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020060 สระกำแพงวิทยาคม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020061 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020062 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020063 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020064 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020065 บ้านแข้ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020066 บ้านโนนกลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020067 บ้านอะลาง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020068 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020069 บ้านแขมโพนทอง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020070 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020071 บ้านโคก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020072 บ้านโปร่งสามัคคี สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020073 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020074 บ้านโนนน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020075 บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020076 บ้านหนองลุงตาเกษ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020077 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020078 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020079 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020080 บ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020081 บ้านกุง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020082 บ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020083 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020084 บ้านขวาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020085 บ้านปะหละ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020086 บ้านปะอาว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020087 บ้านพลับฝางผักหม สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020088 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020089 บ้านบอนใหญ่ สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020090 บ้านสะเดา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020091 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020092 บ้านค้อโนนเพ็ก สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020093 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020094 บ้านสระภู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020095 บ้านค้อกำแพง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020096 บ้านหนองหัวหมู สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020097 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020098 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020099 บ้านยางเอือด สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020101 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020102 บ้านพงพรต สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020103 บ้านฟ้าผ่า สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020104 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020105 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020106 บ้านนาโนน สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020107 บ้านโนนเค็ง สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020108 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020109 บ้านหนองสำโรงน้อย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020110 บ้านหอย สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020112 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020113 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33020114 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33022005 กำแพง สพม. สพม. เขต 28
33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 28
33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 28
33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 28
33022013 โคกหล่ามวิทยา สพม. สพม. เขต 28
37010086 บ้านคำแก้ว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010087 บ้านคำเดือย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010088 บ้านโคกจักจั่น สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010089 ดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010091 นาเจริญหนองแดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010092 บ้านโคกก่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010093 บ้านบุ่งเขียว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010095 บ้านหินกองสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010096 บ้านพุทธรักษา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010097 บ้านนางาม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010098 บ้านโสกกระแต้ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010100 บ้านคันสูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010101 บ้านหินขัน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010102 บ้านโนนกุง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010103 อนุบาลชานุมาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010104 บ้านนาสีดา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010106 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010108 บ้านหินสิ่ว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010109 บ้านหนองแมงดา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010110 บ้านห้วยทม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010262 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012002 ชานุมานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012006 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37010111 สามแยกผดุงวิทย์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010112 บ้านคำโพน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010113 บ้านนิคม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010114 บ้านโค้งอร่าม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010115 บ้านหินเกิ้ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010117 บ้านสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010118 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010121 บ้านคำย่านาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010123 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010124 บ้านห้วยงูเหลือม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010125 บ้านทวีผล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010126 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010127 บ้านโนนงาม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010128 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010130 บ้านชูชาติ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010131 บ้านลือนาคำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010132 บ้านแสนสุข สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010133 บ้านโสกใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010134 บ้านเกษมสุข สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010136 บ้านสงยางนาตากล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010137 หนองข่าป่าหวาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010138 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010139 บ้านตาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010140 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010141 บ้านหนองสะโน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010142 บ้านคำน้อย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010143 บ้านสว่างใต้ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010144 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010145 บ้านดอนชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012003 ปทุมราชวงศา สพม. สพม. เขต 29
37012004 ลือวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010148 บ้านจานลาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010150 บ้านผึ้ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010151 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010152 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010153 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010154 นาแวงหนองหัวลิง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010159 บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010160 บ้านนาสะแบง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010161 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010162 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010163 ไม้กลอนดอนหวาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010164 บ้านโพนเมือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010165 โนนทุ่งดอนชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010167 โนนสูงโคกกลาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010169 บ้านนายูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010170 บ้านจิก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012015 พนาศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. สพม. เขต 29
37010001 บ้านกุดปลาดุก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010002 บ้านวังแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010003 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010004 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010005 บ้านนาเมือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010006 โคกศรีหนองคลอง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010008 บ้านไก่คำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010009 บ่อบุโปโล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010010 บ้านไร่สมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010011 บ้านโคกค่าย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010012 บ้านคึมใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010013 บ้านภูเขาขาม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010014 บ้านดอนไร่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010015 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010016 บ้านนาคำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010017 บ้านหัวภู สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010018 บ้านดอนเมย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010019 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010020 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010021 หนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010023 บ้านเชือก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010024 นาแต้โคกสำราญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010025 บ้านกุดน้ำกิน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010026 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010027 นาผือโคกกอก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010029 บ้านโคกสูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010030 บ้านนาเรือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010031 บ้านนายม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010032 บ้านนาเยีย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010034 บ้านนาดอกไม้ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010036 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010037 บ้านดงสวาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010038 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010039 นาวังกุดตากล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010040 บ้านนาคำสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010041 บ้านนาหมอม้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010042 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010043 แก้งกฐินภูจำปา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010044 บ้านยางคำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010045 บ้านดงบังพัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010046 บ้านคำสร้างบ่อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010047 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010048 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010049 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010050 โพธิ์ศิลานาหว้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010051 นาห้วยยางสองคอน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010053 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010054 โสกโดนคำไหลคำเตย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010055 บ้านทับเมย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010056 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010057 บ้านเจริญสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010059 มิ่งมงคล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010060 บ้านดอนแดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010061 บ้านโนนจาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010062 เมืองอำนาจเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010063 ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010064 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010065 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010066 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010067 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010068 บ้านถ่อนใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010069 บ้านก่อนาดี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010070 บ้านโคกก่องนคร สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010071 สร้างนกทาดอนหวาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010072 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010073 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010074 ขามนาเพียงโคกยาว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010075 บ้านบาก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010076 พัฒนาสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010077 บ้านดงสีโท สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010078 คำมะเบื่อแสงเพชร สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010079 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010081 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010082 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010083 บ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010085 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012014 ราชประชานุเคราะห์ 54 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012001 อำนาจเจริญ สพม. สพม. เขต 29
37012005 คึมใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 29
37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 29
37012008 น้ำปลีกศึกษา สพม. สพม. เขต 29
37012009 นาวังวิทยา สพม. สพม. เขต 29
37012010 นาจิกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012011 นายมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 29
37012012 สร้างนกทาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012013 อำนาจเจริญ 2 สพม. สพม. เขต 29
37010237 บ้านกุงชัย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010239 บ้านเหล่าฝ้าย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010240 บ้านหนองยาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010241 บ้านดอนชีหนองมะยอด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010242 บ้านจอก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010244 บ้านแยหนองแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010245 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010246 บ้านกุดสิม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010248 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010249 บ้านน้ำท่วม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010250 ประชาสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010252 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010253 บ้านนาดี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010254 บ้านเหล่าเลิง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010255 บ้านไร่ขี สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010256 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010257 บ้านฟ้าห่วน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010258 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010261 บ้านยางช้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012022 ลืออำนาจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 29
37012023 มัธยมแมด สพม. สพม. เขต 29
37010171 บ้านโคกกลางเหนือ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010172 บ้านโนนสูง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010173 บ้านนาเวียง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010174 บ้านห่องเตย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010175 บ้านโพนทอง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010176 บ้านโป่งหิน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010177 บ้านหนองโนสวนโคก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010178 บ้านนาหนองใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010179 บ้านศรีราชา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010180 ชุมชนไร่สีสุก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010181 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010182 บ้านบก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010184 บ้านคึมข่า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010185 บ้านนาสะอาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010189 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010190 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010191 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010192 บ้านนาอุดม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010193 บ้านดอนหมู สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37012017 เสนางคนิคม สพม. สพม. เขต 29
37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. สพม. เขต 29
37010194 บ้านหนองแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010195 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010196 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010197 บ้านท่ายางชุม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010198 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010199 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010200 บ้านดู่พัฒนา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010201 บ้านเป้า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010202 หัวดงหนองคลอง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010204 บ้านชาด สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010206 บ้านโพนขวาว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010207 บ้านโนนผักหวาน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010208 บ้านหนองเทา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010209 หนองยอดู่ในวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010210 บ้านขุมเหล็ก สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010211 คุรุประชาสรรค์ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010212 บ้านชะแงะ สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010214 บ้านโพนเมืองน้อย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010215 บ้านเหล่าขวาว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010216 บ้านเวียงหลวง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010218 ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010219 บ้านหนองแสง สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010220 บ้านเสียว สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010221 บ้านคำข่า สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010222 บ้านคำน้อย สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010224 บ้านโนนแคน สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. สพป.อำนาจเจริญ
37010226 บ้านสร้างถ่อ สพป. สพป.อำนาจเจริญ