ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
36020001 ศาลาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020002 บ้านระหัด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020003 บ้านขามป้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020014 บ้านโนนเห็ดไคล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020015 บุปผาราม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020016 บ้านโนนเขวา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020017 บ้านโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020018 บ้านโนนหนองไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020020 บ้านกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020021 บ้านแก้งตาดไซ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020022 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020023 บ้านนาสีดา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020026 บ้านหัวโสก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020027 บึงมะนาววิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020028 บ้านจมื่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020030 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020031 บ้านเขวา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020037 บ้านโนนชาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020041 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020042 เกษตรศิลปวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020043 ชุมชนบ้านหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020048 สาลิกาวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020049 บ้านโสกคลอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020050 สระโพนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020054 บ้านพีพวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020055 บ้านโจดพิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020057 บ้านฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020058 บ้านท่าคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020059 บ้านนาสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020060 บ้านห้วยยางดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020062 บ้านหนองโพนงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020063 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020064 บ้านสารจอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020065 บ้านวังม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020066 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020067 บ้านทิกแล้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020070 บ้านสารจอดเก่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020071 บ้านดอนหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020182 บ้านหนองพีพ่วน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020188 บ้านโคกกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020189 บ้านตลุกหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020190 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020191 บ้านโปร่งสังข์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020193 ศรีแก้งคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020195 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020196 บ้านสระแต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020198 บ้านยางคำวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020201 บ้านท่าทางเกวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020203 บ้านนกเขาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020204 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020205 บ้านโคกงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020206 บ้านดงพอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020208 บ้านนาแก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020209 บ้านหนองรวก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020212 หว้านไพรสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020215 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020217 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020221 บ้านหนองช้างเอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020222 บ้านซำมูลนาก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020223 บ้านหนองสามขา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020224 บ้านโปร่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020225 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020226 บ้านหนองแกหนองโน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020227 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020228 บ้านหนองพอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020229 บ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020230 หนองแต้วรวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020231 โคกม่วงศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020233 บ้านก่าน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020237 บ้านภูดินหินกอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020238 บ้านเลิงทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020239 บ้านโคกไพรวัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020241 บ้านหลุบคา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022014 แก้งคร้อวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36010145 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010146 บ้านคอนสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010147 บ้านนาเสียวหนองชาติ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010148 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010149 บ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010151 สหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010152 บ้านหนองโนน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010153 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010155 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010156 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010157 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010158 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010159 บ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010160 บ้านดอนหันวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010161 บ้านลำชี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010162 ชุมชนบ้านโสก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010163 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010164 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010165 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010166 บ้านโปร่งโก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010167 บ้านยางหวาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010168 บ้านท่าฉาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010169 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010170 บ้านนาโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010171 หนองบัวบานเย็นวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010172 บ้านนามน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010173 บ้านสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010174 บ้านนาฮี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010175 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010176 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010177 บ้านฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010178 หนองตาไก้วิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010179 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010180 ห้วยไร่วิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010181 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010182 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010183 บ้านโสกมูลนาค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010184 บ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012016 คอนสวรรค์ สพม. สพม. เขต 30
36012017 สามหมอวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012018 โนนสะอาดวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. สพม. เขต 30
36020242 บ้านคอนสาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020245 บ้านคลองบอน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020247 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020248 บ้านดงใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020249 บ้านหนองตากล้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020250 บ้านกุดแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020251 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020252 บ้านโคกนกทา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020254 บ้านดงบัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020255 บ้านม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020256 บ้านนาบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020257 บ้านหินรอยเมย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020258 บ้านนาเกาะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020259 บ้านน้ำอุ่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020260 บ้านนาวงเดือน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020261 บ้านน้ำพุหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020262 บ้านโนนหัวนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020263 บ้านทุ่งพระ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020264 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020265 บ้านห้วยไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020266 บ้านท่าเริงรมย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020267 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020268 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020270 บ้านน้ำทิพย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020271 บ้านหนองหญ้าโก้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020272 บ้านหนองเชียงรอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020273 บ้านโนนโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020274 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020275 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020276 บ้านโสกมะตูม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020277 บ้านโจดกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020278 บ้านดอนอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020279 ชุมชนห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020281 บ้านโนนเพิ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020282 บ้านป่าว่าน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020284 บ้านปากช่องผาเบียด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022021 คอนสารวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 30
36030001 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030004 บ้านร่วมมิตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030005 บ้านท่าแตง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030006 บ้านเดื่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030007 บ้านสำโรงโคก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030010 บ้านสำโรงทุ่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030011 บ้านหลุบงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030015 บ้านโนนคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030016 บ้านใหม่นาดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030018 บ้านนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030019 บ้านหนองลูกช้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030020 บ้านงิ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030022 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030024 บ้านดอนละนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030027 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030028 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030029 บ้านโนนเชือก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030030 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030031 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030032 บ้านห้วย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030033 บ้านหนองโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030034 บ้านยางเครือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030035 บ้านร้านหญ้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030037 บ้านโนนฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030040 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030042 บ้านหนองโสน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030043 บ้านทามจาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030045 บ้านโคกโต่งโต้น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030046 บ้านหลักศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 30
36032003 หนองบัวบานวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032004 ละหานเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36030189 ซับใหญ่วิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030191 บ้านซับเจริญสุข สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030192 บ้านวังพง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030193 บ้านบุฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030194 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030197 บ้านเขื่อนลั่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030198 บ้านหนองนกเขียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030199 บ้านซับใหม่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030200 บ้านวังกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030202 บ้านท่ากูบ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030203 บ้านโป่งเกต สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030204 บ้านวังขอนสัก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030205 บ้านท่าชวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030122 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030124 บ้านวังตาท้าว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030125 บ้านเสลี่ยงทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030126 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030128 หินฝนวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030129 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030131 บ้านวังอ้ายคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030132 วังใหม่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030133 บ้านวังตาเทพ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030135 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030137 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030138 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030139 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030142 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030143 บ้านโป่งนกพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030145 บ้านสะพานยาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030146 บ้านศิลาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030148 บ้านไทรงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030149 ซับมงคลวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030150 บ้านวังมน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030151 ซับถาวรพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030152 บ้านโคกไค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030155 บ้านซับหมี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030157 บ้านห้วยเกตุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030159 อนุบาลเทพสถิต สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030160 บ้านห้วยฝรั่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030161 บ้านดงลาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030162 บ้านช่องสำราญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030163 บ้านซับไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030165 บ้านประดู่งาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030167 บ้านหนองจะบก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030168 บ้านโนนมะกอกงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030171 บ้านวังคมคาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032012 เทพสถิตวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36032013 นายางกลักพิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030174 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030175 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030176 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030177 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030178 บ้านโกรกกุลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030179 บ้านสามหลักพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030182 รังงามวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030183 บ้านหนองตอ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030184 ดอนเปล้าศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030185 บ้านโสกคร้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030186 บ้านหนองผักชี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030187 บ้านบะเสียว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36010104 บ้านสงแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010105 บ้านกุดตะเคียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010106 บ้านหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010107 บ้านวังกำแพง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010108 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010109 ยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010110 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010111 บ้านหลุบโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010112 บ้านกุดไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010113 บ้านห้วยหนองจันทิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010114 บ้านโนนขี้ตุ่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010115 บ้านกุดยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010117 บ้านโนนเปลือย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010119 บ้านกุดหูลิง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010121 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010122 บ้านต้อน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010123 อนุบาลบ้านเขว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010124 บ้านเขว้าศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010125 บ้านโนนตาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010126 บ้านกุดฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010127 บ้านคลองไผ่งาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010129 บ้านหนองโสมง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010130 บ้านหว้าเฒ่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010131 บ้านซับปลากั้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010132 บ้านแก้งยาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010133 บ้านนาอินทร์แต่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010134 บ้านห้วยน้ำคำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010135 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010136 ท่าแกวิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010137 โนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010138 บ้านป่ายาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010139 บ้านค่ายหางเรียง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010140 บ้านวังปลาฝา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010141 บ้านวังกุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010143 บ้านโนนโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010144 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน สพม. สพม. เขต 30
36020149 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020151 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020153 บ้านหนองแฝก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020154 บ้านวังหิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020155 ชัยชุมพลวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020156 บ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020157 ชุมชนแท่นประจัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020158 บ้านมอญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020159 หัวนานคร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020160 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020161 บ้านนาดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020162 บ้านหนองผักหลอด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020163 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020164 บ้านข่าเชียงพิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020166 ไตรมิตรพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020167 บ้านถนนกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020168 บ้านนายม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020170 บ้านหินลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020171 โคกสะอาดศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020173 บ้านหลุบค่าย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020174 สามสวนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020175 บ้านโจดโนนข่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020176 บ้านหนองคู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020177 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020179 บ้านดอนเค็ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020180 บ้านหนองดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020181 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022013 บ้านแท่นวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36030051 บ้านเกาะมะนาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030052 จอมแก้ววิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030053 โคกเพชรวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030056 บ้านซับยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030057 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030058 ปากจาบวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030059 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030061 บ้านโปร่งมีชัย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030062 บ้านกุดตาลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030065 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030066 ชุมชนชวนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030067 บ้านเสลาประชารัฐ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030068 หินตั้งพิทยากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030069 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030070 บ้านกุดแคนสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030071 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์Œ) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030072 บ้านตาล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030073 วังกะอาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030075 บ้านหนองอีหล่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030077 บ้านกลอยสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030078 หนองกกสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030081 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030084 หัวสระวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030085 เขาดินพิทยารักษ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030087 บ้านหนองดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030088 หนองประดู่วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030089 บ้านโคกแสว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 30
36032009 เริงรมย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36010246 บ้านเจาทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010247 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010248 บ้านลาดชุมพล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010249 บ้านลาดไทรงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010250 บ้านนาอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010251 บ้านพัฒนาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010252 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010253 แจ้งตราดคลองไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010254 บ้านคลองจันลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010255 บ้านนาระยะพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010257 บ้านห้วยร่วม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010258 สหประชาสรร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010259 บ้านซับชมภู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010260 บ้านเจาเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010261 บ้านปรางค์มะค่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010262 แหลมทองผดุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010263 บ้านโนนผักหวาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010264 หินเหิบซับภูทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010265 บ้านสามแยกดงสวรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010266 บ้านวังตะกู สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012024 เจียงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020073 บ้านสวนอ้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020074 บ้านหนองปอแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020077 คุรุราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020078 บ้านดอนจำปา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020079 บ้านหนองกุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020080 บ้านนาล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020082 บ้านเรือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020083 บ้านโนนสาทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020086 บ้านกุดโคลน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020087 บ้านหนองไรไก่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020089 บ้านกุดแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020092 บ้านกุดจอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020093 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020094 บ้านธาตุ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020096 บ้านฝายพญานาค สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020097 บ้านตาดรินทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020098 บ้านหนองคัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020101 บ้านนาหัวแรด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020102 บ้านโนนหินแร่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020104 โคกสะอาดแก้งวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020105 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020106 บ้านหนองแซง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020107 บ้านโป่งดินดำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020108 บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020109 บ้านฉนวน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020110 บ้านห้างสูง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020112 บ้านกุดหมากเห็บ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020113 ฉิมพลีมา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020114 บ้านดงเมย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020115 เพชรราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020117 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020119 บ้านกุดขอนแก่น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020120 บ้านเมืองคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020121 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020122 บ้านโนนดินแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020123 บ้านโนนสลวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020124 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020125 ภูมิวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020127 บ้านหว้าทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020129 บ้านโนนงาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020132 บ้านกุดหัวช้าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020133 บ้านหนองบัวพรม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020134 หนองเบนประภากร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020135 บ้านหนองคอนไทย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020136 บ้านมูลกระบือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020137 บ้านสีปลาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020138 บ้านโนนข่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020139 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020140 โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020142 หนองเมยสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020143 บ้านแดงสว่าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020145 เนรมิตศึกษา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020146 บ้านโนนดินจี่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020147 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36020148 บ้านห้วยพลวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36022006 ภูเขียว สพม. สพม. เขต 30
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น สพม. สพม. เขต 30
36010001 บ้านผือวิทยายน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010002 สระไข่น้ำขุนีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010003 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010004 บ้านหนองเขื่อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010005 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010006 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010007 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010008 โสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010009 ยางบ่ารัฐประชามิตร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010010 โคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010011 บ้านห้วยตะแคง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010012 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010013 โนนหว้านไพล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010014 วัดพุทโธวาท สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010015 หนองสระสำราญราษฎร์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010016 บ้านหนองบัวขาว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010017 หนองปลาโดผดุงราษฎร์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010019 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010020 บ้านท่าหินโงม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010021 บ้านห้วยหมากแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010022 บ้านวังโพน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010024 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010025 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010026 บ้านนาฝาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010027 บ้านช่อระกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010028 บ้านกุดขมิ้น สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010029 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010030 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010031 นาเสียวศึกษาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010032 บ้านนาวัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010033 บ้านซับรวงไทร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010034 ไทรงามผดุงวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010035 บ้านนาสีนวล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010036 บ้านแจ้งน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010037 กะพี้ดอนขวางวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010038 โนนสำราญวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010039 ฉิมพลีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010040 บ้านโสกหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010044 บ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010045 สุนทรวัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010046 อนุบาลชัยภูมิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010048 ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010049 โค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010050 วังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010051 กุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010052 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010053 บ้านเล่าวิทยาคาร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010054 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010056 บ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010058 บ้านเสี้ยวใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010059 บ้านเสี้ยวน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010060 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010061 บ้านขวาน้อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010062 บ้านหัวนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010063 บ้านสัมพันธ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010064 บ้านหนองฉิม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010065 บ้านโนนแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010066 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010067 บ้านซับพระไวย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010068 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010069 บ้านซับม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010070 โพนทองพิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010071 บ้านนางเม้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010072 บ้านโนนกอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010075 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010076 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010077 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010079 บ้านโนนคูณ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010080 บ้านกุดเวียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010081 บ้านกุดละลม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010082 หนองนาแซงวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010083 บ้านหนองโง้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010084 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010085 บ้านดอนหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010086 บ้านหนองไผ่พัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010087 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010088 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010089 บ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010090 ห้วยต้อนวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010091 บ้านโป่งคองเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010092 บ้านโป่งคองใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010093 บ้านชีลองกลาง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010094 บ้านชีลองใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010095 สามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010097 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010098 บ้านชีลองเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010099 บ้านม่วงเงาะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010100 บ้านห้วยบงเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010101 บ้านหินกอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010102 บ้านห้วยหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010103 บ้านห้วยบงใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010267 บ้านซับสีทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010268 บ้านลาดผักหนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010269 บ้านห้วยผักหนาม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010270 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010271 บ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012012 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. สพม. เขต 30
36012002 สตรีชัยภูมิ สพม. สพม. เขต 30
36012003 เมืองพญาแลวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012004 กุดตุ้มวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012005 บ้านค่ายวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. สพม. เขต 30
36012009 ภูพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 30
36012011 ชีลองวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36010186 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010187 บ้านกุดชุมแสง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010188 บ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010189 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010190 บ้านหนองลุมพุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010191 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010192 บ้านโชคอำนวย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010193 คุรุประชานุกูล สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010194 บ้านห้วยกนทา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010195 บ้านปากห้วยเดื่อ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010196 บ้านท่าข่อย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010197 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010198 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010199 บ้านโนนลาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010200 บ้านโนนถาวร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010201 บ้านหนองไห สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010202 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010203 บ้านภูนกเขียน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010204 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010205 ศรีสว่างสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010206 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010207 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010208 บ้านโนนศรีทอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010209 บ้านห้วยข่าเฒ่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010210 บ้านโนนเหม่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010211 บ้านโหล่นสามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010212 บ้านห้วยกุ่ม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010213 บ้านนางแดด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010214 บ้านโนนศรีสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010215 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010216 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010217 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010218 บ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010219 บ้านนางแดดเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010220 บ้านห้วยหัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010221 บ้านโนนตูม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010222 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010223 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010224 บ้านท่าวังย่างควาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010225 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010226 บ้านหนองไฮเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010227 บ้านลาดเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010228 บ้านโสกรัง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010229 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010230 บ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010231 บ้านหนองไฮใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010232 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010233 บ้านลาดใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010234 หนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010235 บ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010236 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010237 บ้านห้วยหว้า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010238 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010239 บ้านนารี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010240 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010241 บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010242 บ้านสะพุงเหนือ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010243 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010244 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36010245 บ้านหนองกุงบำรุง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36012020 หนองบัวแดงวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 30
36012022 คูเมืองวิทยา สพม. สพม. เขต 30
36030090 บ้านละหานค่าย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030091 บ้านตะลอมไผ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030092 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030093 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030094 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030095 โป่งขุนเพชร สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030096 บ้านดอนกอก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030097 บ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030098 บ้านวังตะเฆ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030099 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030100 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030101 บ้านวังอ้ายจีด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030102 บ้านสำนักตูมกา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030103 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030107 บ้านท่าศิลา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030108 บ้านหนองตานา สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030109 บ้านโสกปลาดุก สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030112 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030114 บ้านหนองโจด สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030116 บ้านหนองกองแก้ว สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030117 บ้านห้วยยางดี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030118 บ้านห้วยไฮ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030119 บ้านแจ้งใหญ่ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36030120 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 3
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 30
36032011 ห้วยแย้วิทยา สพม. สพม. เขต 30
30060128 บ้านอุทัยทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060129 บ้านหนองขามนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060130 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060131 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060132 บ้านหนองสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060133 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060134 บ้านหินลาดหนองโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060135 บ้านนาแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060136 บ้านโสกน้ำขุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060137 บ้านกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060138 บ้านแก้งสนามนาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060139 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060140 บ้านหนองโคบาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060141 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060142 บ้านศาลาหนองขอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060143 บ้านหนองขามน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060144 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060145 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060146 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060147 บ้านหัวหนองฯ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060148 บ้านสีสุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060149 บ้านโสกสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060150 บ้านดอนไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060151 บ้านโนนสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062009 บึงพะไล สพม. สพม. เขต 31
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30050167 บ้านขามทะเลสอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050168 บ้านโคกแฝก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050169 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050170 บ้านโนนตาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050172 บ้านบุระไหว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050175 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050176 บ้านโนน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050177 บ้านโกรกกระหาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050178 บ้านโคกแขวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050180 บ้านพันดุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050181 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050182 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050183 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050184 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052011 ขามทะเลสอวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30050137 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050140 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050141 บ้านหนุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050143 บ้านโนนผักชี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050146 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050147 บ้านครึมม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050148 บ้านงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050150 บ้านสระแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050153 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050154 บ้านบุตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050155 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050156 บ้านคูเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050157 บ้านเมืองนาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050158 บ้านเสมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050159 บ้านหนองโพธิ์นามาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050163 บ้านโนนมะเกลือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050166 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052010 ขามสะแกแสง สพม. สพม. เขต 31
30060001 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060002 บ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060003 บ้านตะหนอด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060004 ปริยัติไพศาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060005 บ้านโคกเสี่ยว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060006 บ้านน้อยหนองหนาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060007 บ้านปอบิด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060008 บ้านเมืองคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060009 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060010 วัดกู่สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060011 บ้านไทรโยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060012 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060013 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060014 บ้านศรีนิมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060015 บ้านหนองแขม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060016 บ้านโคกตะพาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060017 บ้านตะโกโคก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060018 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060019 บ้านตาจั่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060020 บ้านตาชู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060021 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060022 ชุมชนบ้านวัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060023 บ้านกระถิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060024 บ้านคอนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060025 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060026 บ้านหนองบัวสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060027 บ้านหนองพรานปาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060028 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060029 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060030 บ้านตลุกสาหร่าย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060031 บ้านโนนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060032 วัดบ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060033 บ้านประคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060034 บ้านปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060036 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060037 บ้านดอนทะแยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060038 บ้านตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060039 บ้านทัพมะขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060040 ชุมชนคงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060041 บ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060042 บ้านตลุกหินปูน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060043 วันครู 2502 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060044 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060045 บ้านตากิ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060046 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060047 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060048 วนาประชารัฐบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060049 ห้วยไหวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060050 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060051 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060052 บ้านเก่าค้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060053 บ้านโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060054 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060055 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060056 บ้านหมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062001 เมืองคง สพม. สพม. เขต 31
30062003 เทพาลัย สพม. สพม. เขต 31
30030001 บ้านโกรกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030002 บ้านไชยวาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030003 บ้านดอนแสนสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030004 บ้านหนองต้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030005 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030006 บ้านใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030007 บ้านสระผักโพด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030008 บ้านซับก้านเหลือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030009 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030013 บ้านโคกใบบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030014 บ้านมาบกราด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030016 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030017 บ้านไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030020 จอมทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030023 บ้านทุ่งแขวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030024 บ้านพนาหนองหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030025 บ้านหนองรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030026 บ้านแชะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030027 บ้านดอนกรูด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030028 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030029 บ้านเทพนิมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030030 บ้านซับสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030032 ครบุรีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030035 บ้านบุยายแลบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030036 บ้านมาบตะโกเอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030037 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030038 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030039 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030040 บ้านโปร่งสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030041 บ้านไร่แหลมทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030042 บ้านลำเพียก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030043 บ้านหนองแคทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030045 บ้านหนองหินโคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030046 บ้านสระว่านพระยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030047 บ้านหนองเมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030049 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030050 บ้านหนองเสือบอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30020001 ไทรทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020002 บ้านดงพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020003 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020004 บ้านพระนารายณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020005 บ้านหนองขามน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020010 บ้านโนนพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020011 บ้านหนองบัวกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020012 บ้านหนองนกกวัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020013 หนองพลวงพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020015 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020016 รัฐการุณวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020017 วัดเหมสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020019 บ้านโนนตาพรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020020 บ้านช่องโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020021 บ้านละกอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020023 อรพิมพ์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020024 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020025 บ้านโกรกไม้แดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020026 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020027 วัดหินมงคล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020028 บ้านบุวังหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020029 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020030 ขามสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020031 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020032 ชาติวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020033 บ้านโนนทะยุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020034 บ้านโนนพะไล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020035 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020036 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020037 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020038 บ้านหนองแมว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020039 วัดหนองนกคุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020041 บ้านโคกพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020042 วัดหนองจอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020043 วัดหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020044 บ้านสวนปอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020045 บ้านหินโคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020046 เสมาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020047 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022001 จักราชวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30020161 บ้านกรูด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020162 สมบูรณ์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020163 เพชรมาตุคลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020164 พิมานประชาสันต์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020167 โนนตาวิทย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020168 บ้านกันผม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020169 บ้านพระพุทธ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020170 บ้านด่านพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020171 ภูทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020172 ชุมชนวัดรวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020173 บ้านนาตาวงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020174 วัดสลักได สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020175 สมานมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020177 โคกวังวนวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020179 บ้านหนองบัวโคก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020180 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. สพม. เขต 31
30070126 พิกุลทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070127 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070128 ตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070129 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070130 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070131 บ้านหนองแวงสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070132 วัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070133 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070134 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070135 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070136 ท่าลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070137 บ้านพะงาดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070138 บ้านลุงประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070139 บ้านหนองตะคลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070140 บ้านหนองนกคู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070141 หนองปรือแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070142 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070143 ห้วยบงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070144 บ้านโคกหินช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070145 โนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070146 บ้านสว่างนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070147 บ้านสาหร่ายวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070148 บ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070149 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070150 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070151 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070152 บ้านโนนยอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070153 บ้านยางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070154 อนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070155 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070156 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070157 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070158 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070159 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070160 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070161 บ้านใหม่ปฎิรูป สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070162 บ้านละโว้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070163 บ้านขามขุนร่ม'ประชาสามัคคี' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070164 บ้านดอนลำดวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070165 บ้านประสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070166 วัดโชติการาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070167 อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070168 ประโดกสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070169 บ้านเมืองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070170 บ้านหนองหลักสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070171 โนนขุยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072007 ชุมพวงศึกษา สพม. สพม. เขต 31
30020048 บ้านดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020050 วัดพะโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020052 บ้านบิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020053 บ้านบึงทับปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020055 บ้านด่านเกวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020056 บ้านตูม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020057 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020059 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020060 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020061 บ้านโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020063 บ้านโนนเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020064 ชุมชนดอนไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020066 บ้านบึงพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020067 บ้านท่าลาดขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020068 บ้านบึงไทย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020069 บ้านท่าอ่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020070 บ้านกุดโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020071 บ้านดอนพราหมณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020072 บ้านหนองเสาเดียว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020073 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020074 บ้านโค้งกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020075 บ้านดอนเกตุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020076 บ้านดะแลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020077 บ้านปอพราน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020078 บ้านหนองปรึก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020079 บ้านปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020080 วัดกุดสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020081 ชุมชนพลับพลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020082 บ้านกอกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020083 บ้านคลองกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020084 บ้านท่าตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020085 บ้านละลม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020086 บ้านกุดจอกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020087 บ้านกุดจอกใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022006 โชคชัยสามัคคี สพม. สพม. เขต 31
30050001 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050003 บ้านสำนักพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050005 วัดกุดพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050006 บ้านหาญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050008 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050009 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050010 ด่านขุนทด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050011 บ้านละเลิงพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050014 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050015 บ้านดอนด่านใน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050017 ไชยณรงค์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050018 บ้านโกรกลึก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050019 บ้านหนองละมั่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050020 บ้านหินลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050021 บ้านหินหล่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050022 บ้านตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050023 บ้านคลองแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050024 บ้านโนนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050025 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050027 บ้านกุดโดก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050029 บ้านโนนสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050030 บ้านมะเริง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050031 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050032 บ้านสระพัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050033 วัดบ้านกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050034 บ้านประดู่งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050035 บ้านแปรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050036 บ้านฝายโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050038 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050039 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050040 บ้านดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050041 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050042 บ้านโป่งกระสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050043 บ้านพันชนะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050044 บ้านมาบกราด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050045 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050046 วัดสระจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050047 บ้านหนองสาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050048 บ้านเกาะลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050050 บ้านวังสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050052 บ้านหนองหัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050053 บ้านหนองแหน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050055 บ้านใหม่ศรีสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050057 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050058 บ้านหนองแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050059 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050060 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050062 วัดกุดน้ำใส สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050063 บ้านจะบู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050064 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050065 บ้านเมืองตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050067 บ้านห้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050068 บ้านสระขี้ตุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050069 บ้านดอนมุกมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050070 บ้านโค้งตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050071 บ้านหนองบัวละคร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050073 บ้านหินเพิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050074 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050075 บ้านห้วยบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050076 บ้านซับพลู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050077 บ้านซับยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050078 บ้านป่ารังงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050080 บ้านหนองกราดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050081 บ้านน้อยพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050082 บ้านปราสาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050083 บ้านห้วยจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050084 บ้านกุดนางทอหูก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050085 บ้านค่ายทะยิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050086 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050089 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052001 มัธยมด่านขุนทด สพม. สพม. เขต 31
30052002 หนองกราดวัฒนา สพม. สพม. เขต 31
30052005 หนองบัวละครวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30050185 บ้านบึงปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050186 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050187 บ้านคลองขามป้อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050188 บ้านกุดสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050189 บ้านวังยายทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050190 บ้านทำนบเทวดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050191 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050192 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050193 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050194 บ้านโคกกระบือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050195 บ้านโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050197 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050198 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050199 บ้านหิงห้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050200 บ้านใหม่เจริญผล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050201 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30070172 บ้านโกรกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070173 บ้านดอนยาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070174 บ้านนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070175 บ้านป่าตะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070176 ชุมชนโนนแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070177 บ้านจาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070178 บ้านดอนตัดเรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070179 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070180 วัดบ้านตะเภาหนุน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070181 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070182 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070183 บ้านโนนตาเถร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070184 วัดบ้านทุ่งรี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070185 วัดบ้านหินตั้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070186 วังหินประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070187 แกสำโรงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070188 บ้านฝาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070189 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070190 บ้านสำพะเนียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070191 คูเตยราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072010 ภู่วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30072011 มิตรภาพวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050092 บ้านกำปัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050093 บ้านจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050094 บ้านนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050095 บ้านอ้อไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050096 ศรีชลสินธุ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050097 บ้านกะพี้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050098 บ้านค้างพลู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050099 วัดหนองราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050100 บ้านซินหนองเขวา(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050101 บ้านโนนพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050103 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050104 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050105 บ้านถนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050106 บ้านดอนสระจันทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050107 โนนไทย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050108 บ้านด่านกรงกราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050109 บ้านโนนหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050110 วัดสระจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050111 ศิริบ้านไร่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050112 บ้านใหม่โคกพรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050115 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050116 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050117 บ้านสระตะเฆ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050118 บ้านหนองแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050119 บึงคำคู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050120 เทพคงคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050121 บ้านหนองกลางดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050124 ดอนน้ำใสวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050125 บ้านหนองดุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050129 บ้านโคกหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050131 บ้านสระตอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050133 บ้านทรงธรรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050134 บ้านนารายณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050135 บ้านสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050136 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30010079 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010080 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010081 บ้านไพ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010082 บ้านหนองพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010083 บ้านขามเฒ่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010084 บ้านจันอัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010085 บ้านด่านติง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010086 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010087 บ้านส้มมิตรภาพที่93 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010088 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010089 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010090 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010091 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010092 บ้านโนนมะกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010093 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010094 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010095 บ้านคอนน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010096 บ้านด่านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010097 บ้านโตนด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010098 บ้านด่านเกวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010099 อนุบาลตลาดแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010100 บ้านธารปราสาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010101 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010102 บ้านหญ้าคาใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010103 บ้านหญ้าคาเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010104 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010105 ชุมชนบ้านเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010106 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010107 บ้านขามชั่งโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010108 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010109 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010110 บ้านมะรุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010111 บ้านเสลาถั่วแปบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010112 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010113 บ้านหนองนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010114 บ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010115 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010116 บ้านหนองม้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010117 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010118 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010119 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010120 บ้านพลจลก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010121 บ้านหนองแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010122 บ้านกระเพรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010123 บ้านคล้าโนนคราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010124 ดอนท้าววิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010125 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010126 บ้านเมืองที สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010127 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010128 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010129 บ้านดอนผวา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010130 บ้านสะพาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010131 บ้านคอหงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010132 บ้านหนองโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010133 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010134 บ้านโนนมันเทศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010135 บ้านซาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010136 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010137 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010138 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010139 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010140 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010141 โพธารามพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010142 กันเกราพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010143 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010144 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010145 บ้านหนองจำปา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30012014 โนนสูงศรีธานี สพม. สพม. เขต 31
30012015 ศรีสุขวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30060152 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060153 บ้านหนองคอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060154 บ้านหลุบกุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060155 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060156 วัดบ้านศาลาดิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060157 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060158 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060159 วังโพน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060160 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060161 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060162 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060163 บ้านฝาผนัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060164 บ้านเพ็ดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060165 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060166 บ้านหนองผือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060167 บ้านคึมมะอุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060074 บ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060075 วัดบ้านงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060076 บ้านดอนแร้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060077 บ้านอ้อยช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060079 บ้านหนองหว้าเอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060080 ไทยรัฐวิทยา18 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060081 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060082 บ้านโคกสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060083 บ้านดอนคนทา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060084 บ้านโสกงูเหลือม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060085 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060086 บ้านกู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060087 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060088 บ้านทองหลางน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060089 วัดบ้านกระเบื้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060090 บ้านขามหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060091 บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060092 บ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060093 บ้านตะคร้อโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060094 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060095 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060096 วัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060097 บ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060098 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060099 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060100 วัดบ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060101 บ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060102 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060103 บ้านดอนฆ่าเสือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060104 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060105 วัดบ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060106 บ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060107 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060108 วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060109 บ้านเสมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060110 บ้านหนองแจ้งน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060111 บ้านนาดอนบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060112 บ้านบุเสมาทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060113 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060114 วัดบ้านหนองไข่ผำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060115 บ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060116 บ้านโนนมะเฟือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060117 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060118 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060119 บ้านกระพี้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060120 บ้านคูขาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060121 บ้านสระครก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060122 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060123 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060124 บ้านดงบัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060125 บ้านด่านช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060126 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060127 วัดบ้านเก่างิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30060057 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060058 บ้านดอนตะหนิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060059 บ้านตลุกพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060060 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060061 บ้านหนองโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060062 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060063 บ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060064 บ้านโนนเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060066 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060067 บ้านขามเวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060068 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060069 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060070 บ้านดอนเปล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060071 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060072 บ้านโนนทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060073 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 31
30070001 บ้านกระทุ่มราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070002 บ้านเขว้าวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070003 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070004 วัดบ้านดอนตะหนิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070005 วัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070006 วัดบ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070007 หนองกรดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070008 บ้านละเลิงหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070009 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070010 ดอนมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070011 ช่องแมวพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070012 ดอนใหญ่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070013 วัดปลักแรต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070014 สระประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070015 วัดบ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070016 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070017 บ้านตลาดไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070018 บ้านประทาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070019 วัดบ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070020 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070021 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070022 บ้านฝาผนัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070023 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070024 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070025 วัดบ้านหนองสะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070026 บ้านโนนสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070027 ปราสาทหินนางรำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070028 บ้านหนองห่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070029 บ้านหนองบัวนาค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070030 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070032 รวมมิตรพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070033 โนนเพ็ดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070034 ชุมชนประทาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070035 บ้านเตยกระโตน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070036 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070037 บ้านหันเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070038 วัดบ้านถนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070039 วัดบ้านนางิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070040 บ้านดอนวัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070041 บ้านดอนสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070042 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070043 วัดบ้านหนองคู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070044 หนองม่วงหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070045 บ้านคึมหญ้านาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070046 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070047 บ้านหนองพลวงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070048 วัดบ้านโคกพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070049 วัดบ้านโคกสีโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070050 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070051 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070052 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070053 วัดบ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070054 วัดบ้านตำแย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070055 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070056 วัดบ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070057 วัดบ้านหนองคึม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070058 หนองกุงวันชาติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070059 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070060 คมเพชรวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070061 บ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070062 สัมพันธมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070063 สี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070064 อัมพวันวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30030084 บ้านนางเหริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030085 วัดหลุมข้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030087 วัดศีรษะกระบือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030088 บ้านหนองล้างช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030089 วัดมกุฎไทยาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030092 จตุคามวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030093 บ้านโกรกหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030094 วัดบ้านพร้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030095 วัดบ้านส่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030096 วัดไม้เสี่ยว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030097 บ้านหนองผักไร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030099 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030100 บ้านเขาพญาปราบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030101 บ้านคลองสาริกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030102 บ้านน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030103 บ้านบุหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030104 บ้านยางกระทุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030105 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030106 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030107 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030109 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030110 บ้านหนองนมนาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030112 ไผ่สีสุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030113 อาจวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030115 วัดพรหมราช สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030117 สวนหมากสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030119 บ้านพันธ์สงวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030120 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030122 แหลมรวกบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030123 วัดโคกสระน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030124 วัดทุ่งจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030125 วัดม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030126 วัดหงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030127 บ้านกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030128 บ้านบ่อปลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030130 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030131 บ้านโนนแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030132 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030133 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030134 บ้านหลุมเงิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030137 โพธิ์ทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030140 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030141 บ้านพัดทะเล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030142 บ้านลำนางแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030143 บ้านเก่าปอแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030144 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030145 บ้านคลองเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030146 บ้านโป่งสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030147 วัดโพธินิมิตร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030149 สะแกราชวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030150 วัดใหม่สำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030151 หนองประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030152 วัดโพนทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030154 บ้านพุปลาไหล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030155 บ้านหนองโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030156 บ้านปลายดาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. สพม. เขต 31
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. สพม. เขต 31
30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040121 เบทาโกรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040122 วัดกลางดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040123 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040125 บ้านหนองตะกู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040126 ขนงพระใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040128 บ้านเขาจันทน์หอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040129 วัดขนงพระเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040130 บ้านซับเศรษฐี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040132 บ้านหนองหมาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040134 บ้านโป่งวัวแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040135 บ้านวังสีสด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040136 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
300