ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50050002 บ้านแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050003 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050004 บ้านข่วงเปาใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050005 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050006 บ้านบนนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050007 บ้านขุนแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050008 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050012 บ้านสบแปะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050014 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050015 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050017 บ้านเมืองอาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050019 บ้านเมืองกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050020 วัดพระบาท สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050022 บ้านแม่ปอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050026 ศรีจอมทอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050027 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050031 บ้านขุนแตะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050032 บ้านขุนยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050033 บ้านขุนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050034 บ้านวังน้ำหยาด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050035 บ้านแม่สอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050036 บ้านโรงวัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050037 บ้านหนองคัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050038 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050039 บ้านใหม่สารภี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050040 ป่ากล้วยพัฒนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050041 บ้านห้วยสะแพด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050042 วัดพุทธนิมิตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050043 บ้านหาดนาค สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050046 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050048 บ้านท่าหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050049 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050051 บ้านสบเตี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052001 จอมทอง สพม. สพม. เขต 34
50030001 บ้านถ้ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030002 บ้านเชียงดาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030004 บ้านทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030005 บ้านปางแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030006 บ้านทุ่งละคร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030007 บ้านดอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030011 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030014 บ้านแม่กอนใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030016 บ้านออน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030017 บ้านปางเฟือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030018 บ้านแม่ป๋าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030019 บ้านปางมะเยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030022 บ้านเมืองคอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030023 บ้านวังมะริว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030024 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030025 ดอยสามหมื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030027 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030029 บ้านเมืองนะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030030 บ้านอรุโณทัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030031 แกน้อยศึกษา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030032 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030033 โครงการหลวงแกน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030034 บ้านรินหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030035 บ้านนาหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030039 บ้านแม่แมะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030043 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030044 วัดจอมคีรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030045 บ้านแม่นะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030046 บ้านสบคาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030048 บ้านแม่อ้อใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030049 วัดปางมะโอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032001 เชียงดาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50032002 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50030170 บ้านปงตำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030171 บ้านห้วยบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030173 วัดอรัญญวาสี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030174 วัดบ้านท่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030175 บ้านแม่ทะลบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030176 วัดป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030177 บ้านป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030178 บ้านห้วยต้นตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030181 บ้านแม่ขิ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030183 บ้านอ่าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030185 บ้านถ้ำตับเตา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030187 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030190 บ้านสินชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030191 บ้านผาแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030193 บ้านต้นโชค สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030194 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030195 สันติวนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030196 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030197 บ้านใหม่หนองบัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032008 ไชยปราการ สพม. สพม. เขต 34
50050162 บ้านสันติสุข สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050163 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050164 บ้านถิ่นสำราญ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050165 บ้านผาจุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050166 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050167 ชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050168 บ้านฉิมพลี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050169 บ้านวังหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050170 บ้านแปลง 5 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050171 ศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050172 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050173 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050174 บ้านโท้งวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050175 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050176 บ้านบงตัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050177 บ้านแอ่นใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050178 บ้านแอ่นจัดสรร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050179 บ้านวังหม้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050180 บ้านเกาะหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050181 บ้านโปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050182 บ้านงิ้วสูง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050183 บ้านโปงทุ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050184 บ้านกองวะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050185 บ้านแม่บวน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050186 บ้านแม่ตูบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050188 บ้านแปลง 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050189 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50052005 ดอยเต่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010033 บ้านแม่ดอกแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010035 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010037 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010039 บ้านแม่จ้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010042 เทพเสด็จวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010046 บ้านป่าไม้แดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010047 บ้านป่าป้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010048 บ้านปางแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010049 บ้านปางน้ำถุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010050 บ้านแม่หวาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010051 บ้านโป่งกุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010053 แม่คือวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010057 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010058 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010060 บ้านม่วงโตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010061 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010062 ชลประทานผาแตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010063 บ้านลวงเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010064 บ้านป่าสักงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010066 บ้านป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010069 บ้านป่าขุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010071 บ้านท่ารั้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010073 บ้านป่าเสร้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010074 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50040149 บ้านเหล่าเป้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040150 บ้านเจริญสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040152 บ้านดอยหล่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040153 วัดวังขามป้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040154 บ้านดงป่าหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040155 กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040157 วัดดอนชื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040159 วัดหนองหลั้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040160 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040162 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040164 บ้านสามหลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040165 วัดสองแคว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040166 บ้านหัวข่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040167 บ้านแม่ขาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040169 บ้านใหม่หนองหอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042006 สองแคววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042007 สันติสุข สพม. สพม. เขต 34
50030050 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030051 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030052 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030054 บ้านหัวนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030055 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030056 บ้านลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030057 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030058 บ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030059 บ้านขอบด้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030060 บ้านม่อนปิ่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030061 บ้านเวียงหวาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030063 บ้านสันม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030064 บ้านแม่ข่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030066 บ้านดงป่าลัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030067 บ้านสันต้นเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030069 บ้านปางปอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030071 บ้านโป่งนก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030073 บ้านแม่คะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030074 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030075 บ้านทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030076 บ้านยาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030078 บ้านห้วยห้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030079 บ้านหนองขวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030082 วิรุณเทพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030083 บ้านแม่งอนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030086 บ้านสันป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030087 บ้านปางสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030088 บ้านแม่สูนน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030089 บ้านต้นส้าน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030090 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030093 บ้านแม่ใจ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030094 บ้านห้วยบอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030095 บ้านโป่งถืบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030097 บ้านหนองตุ้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030098 บ้านศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030099 บ้านเวียงฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030103 บ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030104 บ้านห้วยงูกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030105 วัดนันทาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030106 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030107 วัดศรีบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032004 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 34
50020148 บ้านเขื่อนผาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020149 บ้านห้วยบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020154 สหกรณ์ดำริ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020156 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020157 บ้านป่าฮิ้น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020158 พร้าวบูรพา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020159 บ้านต้นรุง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020160 บ้านป่าตุ้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020161 บ้านป่าไหน่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020163 บ้านสันกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020164 ประชาสามัคคีวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020166 ประดู่วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020168 บ้านแม่ปั๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020171 บ้านแม่เหียะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020174 บ้านขุนแจ๋ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020178 บ้านสันปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020181 บ้านแม่ปาคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020182 บ้านหนองปิด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020185 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022008 พร้าววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010001 ศรีเนห์รู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010002 วัดช่างเคี่ยน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010003 วัดเจ็ดยอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010004 วัดข่วงสิงห์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010005 วัดป่าตัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010006 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010007 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010008 ท่าศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010009 วัดดอนจั่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010011 วัดป่าแดด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010012 วัดวังสิงห์คำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010013 พุทธิโศภน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010014 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010015 วัดขะจาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010016 ศิริมังคลาจารย์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010018 บ้านดอนปิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010020 วัดป่าข่อยใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010021 วัดร้องอ้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010024 สังวาลย์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010026 วัดสวนดอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010027 บ้านโป่งน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010028 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010029 วัดหนองป่าครั่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010031 วัดเสาหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010032 วัดเมืองสาตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010139 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สาขาวัดป่าเป้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012006 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012007 สอนคนตาบอดภาคเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012008 กาวิละอนุกูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012001 ยุพราชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50012002 วัฒโนทัยพายัพ สพม. สพม. เขต 34
50012003 หอพระ สพม. สพม. เขต 34
50012004 กาวิละวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50050052 บ้านกองแขก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050053 บ้านอมเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050054 ออป.13 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050055 บ้านโม่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050056 บ้านอมขูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050059 บ้านแจ่มหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050060 บ้านห้วยยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050061 บ้านขุนแม่รวม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050062 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050063 บ้านต่อเรือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050066 บ้านแม่ปาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050067 อินทนนท์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050068 บ้านเนินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050072 บ้านสามสบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050073 บ้านผานัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050075 ชุมชนตำบลท่าผา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050077 บ้านทัพ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050078 สามัคคีสันม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050079 บ้านจันทร์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050082 บ้านสองธาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050083 บ้านทุ่งแก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050084 บ้านปางหินฝน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050085 บ้านพุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050086 บ้านแม่ตูม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050087 บ้านเฮาะวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050088 บ้านแปะสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050089 บ้านแม่แฮใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050090 บ้านแม่หงานหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050093 บ้านแม่แดดน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050094 บ้านห้วยปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050096 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050099 บ้านแม่มุ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050100 บ้านแม่นาจร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050101 บ้านแม่มะลอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050102 บ้านแม่วาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050103 บ้านสบวาก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050105 บ้านแม่แฮเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050106 บ้านสบแม่รวม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050107 บ้านห้วยผา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050108 บ้านแม่ซา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050109 บ้านแม่หอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050110 บ้านแม่เอาะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050112 บ้านแม่ศึก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050113 บ้านขุนแม่นาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050114 บ้านผาละปิ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050115 บ้านปางอุ๋ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050116 บ้านขุนแม่หยอด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050118 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050119 บ้านนากลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050120 บ้านนาฮ่อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50050229 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052003 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052002 แม่แจ่ม สพม. สพม. เขต 34
50020001 บ้านเมืองกื้ด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020002 บ้านแม่ตะมาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020003 บ้านต้นขาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020004 บ้านบวกหมื้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020005 สันป่าสักวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020007 ร่ำเปิงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020008 บ้านแม่ขะจาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020009 บ้านปางเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020010 วัดห้วยไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020011 ชุมชนวัดช่อแล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020012 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020013 บ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020014 บ้านปางไม้แดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020015 บ้านช้างใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020016 วัดช่อแลสาขาบ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020022 วัดปางมะกล้วย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020024 ป่าแป๋วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020025 บ้านแม่เลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020027 บ้านแม่ไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020028 บ้านแม่แสะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020029 บ้านแม่แมม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020032 บ้านก๋ายน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020035 วัดบ้านเหล่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020037 วัดแม่กะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020038 ภูดินวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020039 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020040 บ้านแม่นาป้าก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020041 วัดนาเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020043 หัวฝายวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020044 บ้านผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020045 วัดแม่หอพระ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020046 บ้านปางฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020047 สบเปิงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020048 วัดท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020049 บ้านผาหมอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020051 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020052 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020053 สันป่ายางวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020054 สันป่าตึงวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020055 บ้านหนองก๋าย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020056 บ้านเอียก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020057 ป่าบงห้วยฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020059 สันมหาพนวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020060 หนองหล่มวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020061 บ้านปางกว้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020065 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020067 บ้านทับเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020068 วัดหนองออน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020069 บ้านสันป่าตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020070 บ้านปางห้วยตาด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022001 แม่แตง สพม. สพม. เขต 34
50022002 แม่หอพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022003 สันป่ายางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50020072 บ้านสันคะยอม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020073 บ้านน้ำริน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020079 บ้านพระนอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020080 บ้านบวกจั่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020083 บ้านโป่งแยงใน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020084 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020085 บ้านกองแหะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020086 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020089 บ้านปางไฮ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020094 บ้านแม่สา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020095 วัดทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020096 บ้านริมใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020098 มูลนิธิมหาราช ๕ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020099 บ้านนาหืก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020101 บ้านสะลวงนอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020102 บ้านกาดฮาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020103 บ้านเมืองก๊ะ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020107 บ้านป่าติ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020110 บ้านหนองปลามัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020114 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022004 แม่ริมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. สพม. เขต 34
50040126 บ้านเหล่าป่าฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040127 บ้านใหม่สวรรค์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040128 วัดทุ่งศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040129 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040131 บ้านพันตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040132 วัดมะกับตองหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040133 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040134 วัดสารภีวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040136 บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040137 บ้านใหม่ปางเติม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040138 วัดศิริชัยนิมิตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040139 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040140 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040141 แม่วินสามัคคี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040142 วัดวังผาปูน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040143 บ้านห้วยตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040145 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040146 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040147 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040148 บ้านห้วยข้าวลีบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042005 บ้านกาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010115 แม่ตะไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010116 ทาเหนือวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010120 โป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010124 วัดบ้านม่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010125 วัดห้วยทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010126 วัดดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010130 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010133 บ้านออนกลาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010135 วัดเปาสามขา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010137 บ้านออนหลวย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012011 แม่ออนวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030111 บ้านท่ามะแกง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030112 บ้านห้วยปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030116 บ้านห้วยศาลา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030117 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030119 บ้านสุขฤทัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030121 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030122 บ้านป่าก๊อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030123 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030128 บ้านสันป่าเหียว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030135 บ้านห้วยคอกหมู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030136 ชุมชนบ้านคาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030138 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030139 บ้านฮ่างต่ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030143 บ้านแม่สาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030144 บ้านหนองเต็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030145 บ้านโป่งไฮ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030146 บ้านห้วยป่าซาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030147 บ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030149 บ้านสันป่าข่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030151 บ้านดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030154 บ้านโละ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030155 บ้านสันปอธง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032006 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030158 บ้านเปียงหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030159 บ้านจอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030160 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030165 บ้านกองลม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030166 บ้านเวียงแหง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030167 บ้านนามน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030168 บ้านปางป๋อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50030169 บ้านม่วงป็อก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50032007 เวียงแหงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50020117 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020118 บ้านห้วยน้ำจาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020119 บ้านแม่ขะปู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020120 บ้านแม่ยางห้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020121 บ้านบ่อแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020122 บ้านแม่โต๋ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020124 วัดอมลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020125 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020126 วัดงิ้วเฒ่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020127 วัดปางเติม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020130 บ้านนากู่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020131 บ้านปางขุม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020132 บ้านแม่แว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020133 วัดยั้งเมิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020135 บ้านกิ่วเสือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020136 บ้านแม่ตะละ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020139 บ้านแม่ลานคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020142 ชุมชนบ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020143 วัดแม่เลย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020146 บ้านป่าลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020147 วัดบ้านป้อก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020245 รัปปาปอร์ต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022007 สะเมิงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50010079 บ้านดอนปีน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010081 บ้านหนองโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010082 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010083 วัดสันมะฮกฟ้า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010084 วัดสันป่าค่า สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010085 วัดทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010086 บ้านบวกค้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010087 วัดป่าตาล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010089 บ้านกอสะเลียม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010094 บ้านปงป่าเอื้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010096 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010099 บ้านมอญ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010100 วัดสันกลางเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010102 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010103 บ้านสันกำแพง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010104 วัดบ้านน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010105 วัดสันโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010106 บ้านแม่ปูคา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010108 วัดล้านตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010112 วัดบ้านโห้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50010114 วัดแม่ผาแหน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012010 สันกำแพง สพม. สพม. เขต 34
50020190 บ้านเมืองขอน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020192 บ้านป่าเหมือด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020193 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020194 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020196 บ้านโปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020197 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020200 บ้านหนองมะจับ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020201 บ้านโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020202 บ้านร่มหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020203 บ้านศรีงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020204 บ้านแม่แต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020212 บ้านแม่แฝก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020213 บ้านแม่ย่อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020214 วัดสันคะยอม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020216 สันทรายหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020218 บ้านหลักปัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020220 บ้านป่าก้าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020223 บ้านสันพระเนตร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020224 บ้านสันศรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020225 บ้านหนองไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020228 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020231 บ้านห้วยเกี๋ยง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020232 บ้านแม่โจ้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020234 บ้านป่าบง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020235 บ้านหนองหาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020236 บ้านบวกเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022010 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022009 สันทรายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50040001 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040002 วัดทุ่งหลุก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040003 ดอนชัยวิทยาคาร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040004 วัดช่างกระดาษ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040005 ป่าลานประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040007 บ้านแม่กุ้งหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040008 วัดรัตนาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040012 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040013 บ้านหัวริน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040014 วัดน้ำบ่อหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040015 วัดศรีอุดม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040018 วัดท้องฝาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040019 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040020 วัดท่ากาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040022 วัดสามหลัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040023 วัดท่าโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040026 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040028 บ้านเปียง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040031 บ้านร่องน้ำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040032 วัดดงป่างิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040034 บ้านม่วงพี่น้อง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040036 วัดโรงวัว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040037 วัดหนองครอบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040041 วัดกู่คำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040043 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040045 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040046 สันป่าตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040048 วัดอุเม็ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040049 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040051 วัดบุปผาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042001 สันป่าตองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. สพม. เขต 34
50040090 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040093 วัดพญาชมภู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040094 วัดท่าต้นกวาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040096 วัดแม่สะลาบ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040098 วัดนันทาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040100 วัดตำหนัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040105 วัดบวกครกเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040106 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040107 วัดเทพาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040108 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040109 วัดศรีโพธาราม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040112 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040113 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040115 ชุมชนวัดปากกอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040117 วัดสันดอนมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040119 วัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040121 วัดกองทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040123 เวียงเศรษฐีวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042004 สารภีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50040053 วัดขุนคง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040054 บ้านท่าขุนคง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040055 บ้านแสนตอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040056 บ้านน้ำแพร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040058 บ้านปง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040059 วัดคีรีเขต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040060 วัดประชาเกษม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040063 วัดช่างคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040064 วัดจอมทอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040065 บ้านไร่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040066 บ้านท้าวบุญเรือง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040068 บ้านวังศรี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040069 บ้านป่าตาล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040070 บ้านสันผักหวาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040072 วัดศรีสุพรรณ์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040074 บ้านสันทราย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040076 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040077 บ้านตองกาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040078 บ้านฟ่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040079 วัดอินทราพิบูลย์ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040081 วัดพระเจ้าเหลื้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040082 บ้านหนองตอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040085 บ้านทรายมูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040086 บ้านดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040087 วัดศรีล้อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040088 บ้านหารแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50040089 วัดศรีสว่าง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 34
50050190 บ้านนาเกียน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050191 บ้านห่างหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050192 บ้านใบหนา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050193 บ้านอูตูม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050194 บ้านผีปานเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050195 บ้านแม่สะเต สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050196 บ้านแม่โขง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050197 บ้านมูเซอ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050198 บ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050199 บ้านห้วยไม้หก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050200 ตรีมิตรวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050201 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050202 บ้านแม่ตื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050203 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050204 บ้านห้วยหล่อดูก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050206 บ้านซิแบร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050207 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050208 ทุ่งต้นงิ้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050209 บ้านยางเปียง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050210 บ้านยางครก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050211 บ้านนาไคร้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050212 บ้านสบลาน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050213 บ้านหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050214 บ้านแม่ลานหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050215 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050216 บ้านห้วยโค้ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050217 บ้านขุนตื่น สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050218 บ้านแม่หลองน้อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050219 บ้านผาปูน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050220 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050221 บ้านทุ่งจำเริง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050222 บ้านยางแก้ว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050223 บ้านตุงลอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050224 บ้านตุงติง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050225 บ้านแม่ต๋อม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050226 บ้านแม่อ่างขาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050227 ชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050228 บ้านยางเปา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50052006 อมก๋อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50052007 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50050122 บ้านหลังท่อ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050123 บ้านนาคอเรือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050124 บ้านเด่นวิทยา สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050125 บ้านห้วยฝาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050126 บ้านแม่งูด สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050127 บ้านตีนตก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050128 แม่โถวิทยาคม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050129 บ้านแม่อมลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050130 บ้านดอกแดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050131 บ้านกองลอย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050132 บ้านทุ่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050133 บ้านบ่อสลี สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050135 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050136 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050137 บ้านวังกอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050138 บ้านขุน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050139 บ้านนาฟ่อน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050140 บ้านแม่ลาย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050141 บ้านกิ่วลม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050142 บ้านแม่สะนาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050143 บ้านแม่ลายเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050144 บ้านพุย สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050145 บ้านเตียนอาง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050147 บ้านตาลใต้ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050148 บ้านตาลเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050149 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050150 บ้านผาแตน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050151 บ้านโค้งงาม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050152 บ้านดอยคำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050153 บ้านแม่ลอง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050155 บ้านหางดง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050156 ชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050157 บ้านกองหิน สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050158 บ้านวังลุง สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050159 บ้านแควมะกอก สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50050161 บ้านดงดำ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50052004 ฮอดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
58010057 ขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010058 อนุบาลขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010059 บ้านแม่สุริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010065 บ้านท่าหินส้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010066 บ้านหนองแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010068 บ้านแม่โข่จู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010069 บ้านมะหินหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010070 บ้านแม่กิ๊ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010071 บ้านห้วยส้าน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010073 บ้านห้วยนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010074 ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010078 บ้านหัวปอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010079 บ้านแม่หาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010080 บ้านแม่ออ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010081 บ้านหว่าโน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010082 บ้านแม่แจ๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010083 บ้านแม่โกปี่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010084 บ้านปางตอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010085 บ้านแม่อูคอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010086 บ้านแม่อูคอหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010087 บ้านหัวแม่สุริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010088 บ้านพัฒนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010089 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010090 บ้านคำสุข สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010160 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012003 ขุนยวมวิทยา สพม. สพม. เขต 34
58010135 บ้านเมืองแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010136 บ้านถ้ำลอด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010137 บ้านผามอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010138 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010139 บ้านวนาหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010140 บ้านนาปู่ป้อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010142 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010143 บ้านซอแบะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010146 บ้านแม่ละนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010147 บ้านจ่าโบ่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010148 บ้านปางคาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010149 บ้านยาป่าแหน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010152 อนุบาลปางมะผ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010153 บ้านน้ำริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010155 บ้านลุกป่าก๊อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010156 บ้านกึ้ดสามสิบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010162 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012007 ราชประชานุเคราะห์ 34 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 34
58010091 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010094 บ้านแพมบก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010096 บ้านสบแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010097 บ้านแม่อีแลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010102 บ้านโป่งสา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010104 ปางตองประชาสรรค์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010105 บ้านขุนสาใน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010109 บ้านสบสา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010110 บ้านเมืองแปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010111 บ้านผาสำราญ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010113 บ้านแกงหอม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010114 บ้านแม่นาเติง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010117 บ้านปางแปก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010118 บ้านไทรงาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010119 บ้านดอยผีลู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010122 บ้านหมอแปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010123 บ้านป่ายาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010125 บ้านน้ำปลามุง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010126 บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010128 บ้านแม่ปิง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010130 บ้านน้ำฮู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010132 บ้านเวียงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010133 สังวาลย์วิทย์ 3 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010161 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012005 ราชประชานุเคราะห์ 22 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012004 ปายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 34
58010001 ชุมชนบ้านปางหมู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010003 บ้านทุ่งกองมู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010004 บ้านสบสอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010005 บ้านในสอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010006 บ้านไม้สะเป่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010007 บ้านสบป่อง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010008 บ้านใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010009 บ้านท่าโป่งแดง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010012 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010014 บ้านห้วยโป่งกาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010015 บ้านน้ำเพียงดิน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010017 อนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010020 บ้านน้ำส่อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010021 บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010025 บ้านห้วยขาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010026 บ้านนาป่าแปก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010027 บ้านรักไทย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010029 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010030 บ้านแม่สะงา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010033 บ้านหนองขาวกลาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010034 บ้านห้วยปมฝาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010035 บ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010037 บ้านห้วยปูเลย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010038 บ้านห้วยตอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010039 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010040 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010041 บ้านยอดดอยวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010042 บ้านกลาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010043 บ้านแก่นฟ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010044 บ้านป่าลาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010045 บ้านห้วยช่างคำ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010046 เสรีวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010047 บ้านไม้ซางหนาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010048 บ้านแม่จ๋า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010049 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010050 บ้านห้วยผา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010051 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010052 บ้านนาปลาจาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010053 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010054 บ้านคาหาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010158 บ้านใหม่ห้วยหวาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010159 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012002 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012001 ห้องสอนศึกษา สพม. สพม. เขต 34
58020067 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020068 บ้านแม่อมลาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020069 บ้านฟักทอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020070 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020071 บ้านแม่ลาผาไหว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020072 บ้านขุนแม่ลา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020073 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020074 บ้านแม่กวางใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020075 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020076 บ้านแม่เตี๋ย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020077 บ้านห้วยหมากหนุน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020078 บ้านแม่สะกั๊วะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020080 บ้านแม่กวางเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020081 บ้านแม่สะกึ๊ด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020082 บ้านแม่ปอถ่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020083 บ้านแม่โถ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020084 บ้านแม่โถใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020085 บ้านห้วยไม้ซาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020086 บ้านหัวแม่โถ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020087 บ้านแม่อุมพาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020088 บ้านแม่จอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020089 บ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020090 บ้านผาแดงหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020091 บ้านแม่นาจางเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020092 บ้านแม่ขีด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020093 บ้านแม่นาจาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020094 บ้านหนองม่วน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020095 บ้านแม่สะแมง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020096 บ้านกอกหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020097 บ้านแม่ฮุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020098 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020099 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020100 บ้านแม่แลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020101 ลุ่มน้ำวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020103 บ้านป่าหมากวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020104 บ้านแม่งะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020105 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020106 บ้านแม่สะปึ๋ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020107 อนุบาลบ้านแม่ลาน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020108 บ้านท่าสองแคว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020109 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020110 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020111 บ้านแม่สุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020112 บ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020113 บ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020114 บ้านหัวลา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020115 บ้านแม่ปาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020116 บ้านห้วยมะกอก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020117 บ้านกะริคี สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020118 บ้านดูลาเปอร์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020119 บ้านแม่และ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020120 บ้านดงใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020121 บ้านละอูบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020123 บ้านห้วยห้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020125 บ้านสาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022005 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. สพม. เขต 34
58020001 ดอนชัยวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020002 บ้านสบหาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020003 บ้านแพะพิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020004 บ้านห้วยหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020005 บ้านแม่หาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020006 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020008 บ้านป่าหมาก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020009 บ้านแม่เกาะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020012 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020013 บ้านพะมอลอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020014 รัตนประทีปวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020015 บ้านแม่อุมลอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020016 บ้านแม่อุมป๊อก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020021 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020022 บ้านแม่ปุ๋น สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020024 บ้านแม่ละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020025 บ้านอมพาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020026 บ้านช่างหม้อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020027 บ้านสันติสุข สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020028 บ้านแม่สะลาบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020030 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020032 บ้านแม่ก๋อน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020033 บ้านศรีมูลเมือง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020034 บ้านห้วยห้อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020035 บ้านท่าตาฝั่ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020036 บ้านห้วยโผ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020037 บ้านแม่กองคา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020038 บ้านทุ่งแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020039 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020040 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020041 บ้านแม่กองแป สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020042 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020043 บ้านคะปวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020045 บ้านแม่สะเรียง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020048 บ้านไร่วิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020049 สังวาลย์วิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020051 บ้านแม่ลิด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020052 บ้านดอยเลี่ยม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020054 บ้านสุดห้วยนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020056 บ้านห้วยปางผาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020057 บ้านแม่กะไน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020058 บ้านแม่จ๊าง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020059 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020060 บ้านขุนวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020061 บ้านดงกู่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020062 บ้านขุนวงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020064 บ้านโพซอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020065 บ้านเสาหิน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020066 เพียงหลวง ๑๑ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สพม. สพม. เขต 34
58020126 บ้านกองก๋อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020127 บ้านแม่แพ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020128 บ้านแม่แพน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020129 บ้านผาเยอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020130 บ้านทะโลงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020131 บ้านห้วยวอก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020132 บ้านห้วยไก่ป่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020133 บ้านแม่ลาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020134 บ้านห้วยกุ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020135 บ้านกองแปใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020136 บ้านป่าโปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020137 บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020138 บ้านต้นงิ้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020139 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020140 บ้านอุมดาใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020141 บ้านแม่ออกเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020142 บ้านอุมดาเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020143 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020144 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020146 บ้านแม่เกาะวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020147 บ้านแม่ออก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020148 บ้านแม่สวด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020149 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020151 บ้านแม่หลุย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020152 บ้านนาดอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020153 บ้านแม่หาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020154 บ้านแม่แพหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020155 ล่องแพวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020157 บ้านอุมโละเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020158 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020159 บ้านแม่เงา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020160 บ้านแม่สามแลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020161 บ้านห้วยกองก้าด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020162 บ้านซิวาเดอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020163 บ้านกอมูเดอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020164 บ้านกลอเซโล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020165 บ้านแม่แคะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020166 บ้านแม่ตอละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020167 บ้านสบเมย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020168 บ้านห้วยกระต่าย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020169 บ้านบุญเลอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020170 บ้านเครอะบอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020171 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020172 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020173 บ้านทิยาเพอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020174 บ้านทีฮือลือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020175 บ้านแม่คะตวน™ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020176 บ้านห้วยกองมูล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020177 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020178 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020179 บ้านแม่ทะลุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020180 บ้านปู่แก้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020181 บ้านดอยงาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020182 บ้านเลโคะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020183 บ้านแม่ลามา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020184 บ้านเวฬุวัน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022002 สบเมยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
52020003 บ้านนางแตน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020005 บ้านท่าผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020006 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020007 บ้านจอมปิง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020010 บ้านป่าแข(อุดมศรัทธานุกูล) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020012 บ้านสองแควใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020013 บ้านสองแควเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020014 วัดหาดปู่ด้าย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020016 วัดนาแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020017 บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020020 วัดนางเหลียว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020021 บ้านจู้ด(วิชัยสามัคคีราษฎร์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020023 วัดป่าเหียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020025 วังพร้าววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020028 ศาลาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020030 บ้านดอนธรรม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020031 บ้านทุ่งขาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020034 บ้านดอนธรรมสาขาบ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020035 วัดมะกอก-นาบัว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020039 บ้านไหล่หิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020040 บ้านแม่ฮวก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020041 บ้านเข้าซ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022003 เกาะคาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52022007 ไหล่หินวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52010120 แม่แป้นวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010121 แม่ฮ่างวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010123 บ้านโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010124 บ้านสบพลึง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010125 บ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010127 ชุมชนบ้านร้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010130 ผาแดงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010131 บ้านแม่งาวใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010134 บ้านหวด สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010136 บ้านปางหละ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010138 ชุมชนบ้านแหง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010140 บ้านบ่อห้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010143 บ้านห้วยหก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010145 บ้านอ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010147 บ้านแม่กวัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010149 บ้านห้วยอูน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010150 บ้านขุนแหง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010155 บ้านแม่ตีบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010156 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010157 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010159 บ้านหลวงใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012012 ประชาราชวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012013 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. สพม. เขต 35
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030002 บ้านสบฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030003 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030004 บ้านฮ่องลี่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030006 บ้านหนองนาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030008 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030009 แจ้คอนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030011 บ้านช่อฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030012 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030013 ชุมชนบ้านสา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030014 บ้านแป้น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030015 บ้านสาแพะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030016 บ้านแม่ตา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030017 บ้านแม่ตาใน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030019 บ้านปงดอน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030020 บ้านไฮ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030021 บ้านเปียงใจ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030022 บ้านเลาสู สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030023 ไผ่งามวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030024 บ้านนางาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030025 บ้านแม่เบิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030026 บ้านนาไหม้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030029 ผาช่อวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030030 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030031 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030032 บ้านหนองกอก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030033 บ้านแม่สุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030035 ทุ่งคาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030036 บ้านปงคอบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030037 บ้านสวนดอกคำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030038 บ้านสันมะเกลือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52032006 แจ้ห่มวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52020068 บ้านท่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020069 วังหินวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020070 บ้านป่าตาล สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020071 บ้านสองแคว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020073 ห้วยแก้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020075 บ้านสันหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020076 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020077 บ้านนาเบี้ย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020079 นาบ้านไร่วิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020080 บ้านแม่เตี๊ยะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020082 แม่ถอดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020083 บ้านแม่เติน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020085 บ้านแม่ปะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020086 เถิน-ท่าผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020087 บ้านท่ามะเกว๋น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020088 ปางกุ่มวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020089 บ้านหัวน้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020090 แม่มอกวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020093 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020094 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020096 แม่วะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020097 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020098 บ้านอุมลอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020099 บ้านเวียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020101 ล้อมแรดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020102 บ้านเหล่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020103 บ้านดอนไชย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020104 บ้านหนองเตา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020105 แสลมวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020106 บ้านสะเลียมหวาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020107 บ้านปางอ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020108 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020109 แม่พุหอรบวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020110 บ้านท่าเวียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022008 เวียงมอกวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022010 เถินวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030085 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030086 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030087 บ้านสบลี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030091 บ้านแม่แจ๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030092 บ้านทุ่งจี้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030093 บ้านทุ่งปง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030095 บ้านเฮี้ย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030096 ปลายนาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030097 บ้านถ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030099 บ้านจ๋ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030100 บ้านทุ่งข่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030101 บ้านทุ่งส้าน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030102 บ้านหนอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030103 บ้านแม่กองปิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030104 บ้านขอวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030105 บ้านทุ่งสะแกง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030106 บ้านป่าเหว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030107 บ้านปางดะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030108 บ้านม่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030110 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030111 บ้านดอนไชย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030112 บ้านน้ำจำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030113 บ้านแพะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030114 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030116 บ้านต้นงุ้น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030117 บ้านขาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030118 บ้านกล้วย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030119 บ้านหัวเมือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030120 บ้านไร่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52032001 เมืองปานวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 35
52032005 ทุ่งอุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52010001 วัดหลวงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010005 บ้านกาศเมฆ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010007 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010008 บ้านพระบาท สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010009 บ้านโทกหัวช้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010015 บ้านหมอสม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010016 บ้านสำเภา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010023 ธงชัยวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010024 บ้านทุ่งฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010025 บ้านท่าโทก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010034 วัดน้ำโท้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010036 บ้านท่าล้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010042 บ้านห้วยเป้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010043 ทุ่งฝางวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010044 วัดค่ากลาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010045 วัดทุ่งโจ้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010046 บ้านสบค่อม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010047 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010048 วัดบ้านเป้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010051 แม่ก๋งวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010052 บ้านแม่อาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010055 สบมายสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010056 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010059 วัดเสด็จ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010060 ชุมชนบ้านทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010061 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010062 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010063 บ้านจำค่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010064 บ้านเอื้อม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010065 บ้านทุ่งกล้วย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010066 วัดบ้านฮ่อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010067 วัดบ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010069 วัดบ้านสัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010070 บ้านแม่เฟือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010071 บ้านหมากหัววัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010072 บ้านบุญนาค สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010073 วัดบ้านแลง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010075 วัดนาน้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010077 บ้านกาด สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010082 วัดต้นต้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010085 บ้านปงวัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010088 บ้านปงสนุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012005 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012001 ปงแสนทองวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012002 กิ่วลมวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 35
52012004 เมืองมายวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. สพม. เขต 35
52012008 ลำปางกัลยาณี สพม. สพม. เขต 35
52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. สพม. เขต 35
52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52020127 บ้านนาบง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020128 บ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020130 บ้านนากวาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020132 บ้านหนองถ้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020133 บ้านหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020134 บ้านหลุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020135 นาครัวประชาสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020136 บ้านน้ำโจ้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020137 บ้านป่าจ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020138 บ้านแม่ปุง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020140 บ้านฮ่องห้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020141 ทองทิพย์วิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020142 บ้านหนอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020143 กิ่วประชาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020144 บ้านนาต๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020145 บ้านนากว้าว(กิ่ว) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020147 บ้านบอม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020148 บ้านแม่ไทย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020151 ป่าตันวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020152 บ้านนาคต สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020153 บ้านแม่ทะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020158 บ้านปางมะโอ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020159 บ้านทุ่งตอน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020160 บ้านนาดู่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020161 บ้านนาดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020162 บ้านสันป่าเปา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020163 บ้านอ้อวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020165 บ้านแม่ทาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020166 บ้านแม่วะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020167 บ้านก้อมหนองมุง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020168 บ้านหัวเสือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020171 วัดบ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020172 บ้านสามขา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020174 บ้านผาแมว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022001 แม่ทะวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022006 แม่ทะประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 35
52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 35
52020112 ผาปังวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020113 บ้านแม่ตั๋ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020114 แม่เชียงรายวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020118 ต้นธงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020121 ห้วยขี้นกวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020123 บ้านแม่พริกบน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022005 แม่พริกวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010091 บ้านทาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010092 บ้านวังตม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010093 บ้านนาแช่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010094 บ้านปงแท่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010095 บ้านนาสัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010096 บ้านแม่หล่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010099 บ้านแม่จาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010100 วัดสบจาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010101 วัดท่าสี สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010105 บ้านจำปุย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010106 บ้านแม่ส้าน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010107 วัดหัวฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010109 วัดบ้านแขม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010113 สบป้าดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010114 บ้านสบเติ๋น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010116 สบเมาะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010117 บ้านห้วยรากไม้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012007 แม่เมาะวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012009 สบจางวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030045 บ้านทุ่งปี้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030046 บ้านวังมน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030047 บ้านแม่ม่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030048 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030050 บ้านวังใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030052 บ้านทุ่งฝูง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030054 บ้านป่าคา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030055 ร่องเคาะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030059 บ้านแม่หีด สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030060 วังแก้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030062 บ้านแม่สุขใน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030063 บ้านป่าแขม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030064 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030067 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030068 บ้านแม่พริก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030070 บ้านก่อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030071 บ้านทุ่งฮี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030075 บ้านปงถ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030076 บ้านแม่เย็น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030077 บ้านเมืองตึง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030078 วังทองวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030081 อนุบาลวังเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030083 บ้านทัพป่าเส้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52032002 วังเหนือวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52020175 บ้านแก่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020176 นายางวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020178 บ้านหนองวัวแดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020180 ไตรมิตรสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020181 บ้านปงกา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020182 บ้านแม่กัวะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020183 บ้านวังยาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020184 บ้านอ้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020185 บ้านวัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020186 อนุบาลสบปราบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020189 บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020190 บ้านวังพร้าว-สบเรียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020192 บ้านเด่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020193 บ้านสมัย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020194 บ้านน้ำหลง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020195 บ้านอุมลอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022002 สบปราบพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52020042 วัดสาแล สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020044 ชุมชนบ้านมั่ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020045 บ้านแม่กึ๊ด สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020046 อนุบาลเสริมงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020049 บ้านทุ่งต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020050 วัดนาเอี้ยง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020051 ศรีลังกาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020052 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020053 สันโป่งวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020054 บ้านปงหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020055 บ้านปงแพ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020056 บ้านปงหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020057 เสริมขวาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020059 บ้านแม่ผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020060 บ้านแม่เลียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020061 บ้านแม่เลียงพัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020062 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020063 เสริมซ้ายวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020064 วัดสบแม่ทำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020065 ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020066 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020067 บ้านนาจะลา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022004 เสริมงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010165 บ้านหม้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010166 บ้านจำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010167 บ้านปงใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010169 บ้านสัน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010170 บ้านเหล่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010171 เมืองยาววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010172 บ้านเวียงเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010174 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010175 บ้านแม่ยามเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010176 บ้านป่าเหียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010177 บ้านโป่งขวาก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010178 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010180 บ้านปันเต้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010182 บ้านทุ่งหก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010183 บ้านทุ่งผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010185 บ้านยางอ้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010186 บ้านทุ่งเกวียน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010188 บ้านดอนหัววัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010189 บ้านสันทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010191 บ้านล้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010194 บ้านปันง้าว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010195 อนุบาลห้างฉัตร สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012014 ห้างฉัตรวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012015 แม่สันวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012016 เวียงตาลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51020085 บ้านไม้ตะเคียน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020087 บ้านทุ่งข้าวหาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020088 บ้านห้วยงูสิงห์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020089 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020090 บ้านไม้สลี สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020091 บ้านห้วยห้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020092 บ้านแม่แสม สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020093 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020094 บ้านทุ่งหัวช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020095 บ้านแม่ปันเดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020096 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020099 สามัคคีศรีวิชัย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020100 บ้านดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020101 บ้านห้วยปิง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020103 บ้านดอนมูล สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020104 บ้านปวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020105 บ้านแม่บอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020106 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51010161 วัดบ้านธิ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010162 วัดสันทราย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010163 วัดป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010166 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010167 วัดห้วยยาบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010168 บ้านห้วยไซ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. สพม. เขต 35
51020001 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020002 บ้านห้วยกาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020003 บ้านห้วยห้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020004 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020013 บ้านห้วยแพ่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020014 บ้านแม่หาด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020017 บ้านห้วยแทง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020018 บ้านป่าพลู สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020020 วัดวังหลวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020021 บ้านห้วยหละ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020023 บ้านศรีเตี้ย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020024 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020027 บ้านหนองเขียด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020028 บ้านหนองปลาสะวาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020031 บ้านหนองสูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020034 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020035 บ้านม่วงโตน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020036 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020037 บ้านดอยแดน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. สพม. เขต 35
51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. สพม. เขต 35
51010119 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010120 บ้านหนองเกิด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010122 บ้านร่องช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010123 บ้านห้วยไฟ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010124 บ้านน้ำย้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010125 บ้านแม่อาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010126 บ้านโป่งรู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010127 บ้านโทกน้ำกัด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010128 วัดนครเจดีย์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010129 วัดหนองสมณะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010130 บ้านป่ารกฟ้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010132 วัดน้ำดิบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010133 บ้านห้วยอ้อ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010134 บ้านไร่ดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010135 วัดปากล้อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010136 วัดวังกู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010137 บ้านหนองผ้าขาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010138 วัดท่าตุ้ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010139 วัดเจดีย์สามยอด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010140 วัดบ้านเรือน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010141 วัดศรีชุม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010142 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010143 วัดบ้านเหล่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010144 วัดบ้านก้อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010145 วัดท่าต้นงิ้ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010147 บ้านล้องหนองหอย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010148 บ้านป่าซาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010149 บ้านสะปุ๋ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010150 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010151 บ้านป่าตาล สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010152 วัดบ้านหวาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010153 บ้านกิ่วมื่น สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010154 วัดช้างค้ำ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010155 บ้านมะกอก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010156 บ้านกองงาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010157 วัดบ้านดอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010158 บ้านหนองเงือก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010159 วัดป่าบุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010160 บ้านดอนตอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012002 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012005 ป่าซาง สพม. สพม. เขต 35
51012010 น้ำดิบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012011 วชิรป่าซาง สพม. สพม. เขต 35
51010001 วัดป่ายาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010002 วัดสันต้นธง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010003 วัดพันตาเกิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010004 บ้านศรีย้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010005 บ้านสันมะนะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010006 วัดจักรคำภิมุข สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010007 อนุบาลลำพูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1